Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Ogłoszenia
KONKURSY NA ŚWIADZCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Przetargi ogłoszone
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Sprawozdania finansowe
Cennik usług komercyjnych
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Postępowanie bezprzetargowe
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Harmonogramy pracy poradni
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Przetargi zakończone
Charakterystyka przychodni
Informacje ogólne
Statut przychodni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI OGłOSZONE

    Post.4.2016 .DOSTAWA TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO Z PACHYMETREM i TOMOGRAFU OCT

  Olsztyn, dn. 17.08.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot.   Postępowania  nr 4.2016  na dostawę Tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i Tomografu OCT .

   

   W odpowiedzi na    zapytania wykonawców   informujemy:

  1. I.         Dotyczy pakietu nr 1 Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem ( zestawienie wymaganych parametrów technicznych):

  1)      Pkt.2. Czy zamawiający dopuści tonometr  z zakresem pomiaru ciśnienia wewnątrz gałkowego 1 – 60 mm Hg?

         Odp. Tak.

  2)       Pkt. 5. Czy zamawiający dopuści zakres pomiaru grubości  rogówki 400 – 750 mikrometrów?

        Odp.  Nie .

  1. II.      Dotyczy pakietu nr 2 Aparat do OCT ( zestawienie wymaganych parametrów technicznych):

  3)      Pkt. 2. Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  aparatu OCT  o rozdzielczości  optycznej  poziomej  wynoszącej  20µm?

  Odp. Nie .

  4)      Pkt.3. Czy zamawiający dopuści aparat OCT   o rozdzielczości  optycznej osiowej nie gorszej niż 6 µm?

        Odp. Tak.

  5)      Pkt. 4 i 5. Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  aparatu OCT  bez komunikacji z oprogramowaniem w języku angielskim?

  Odp. Nie.

  6)      Pkt. 10. Czy zamawiający dopuści zewnętrzny komputer przetwarzający?

  Odp. Nie.

  7)      Pkt.14. Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na modyfikację brzmienia pkr.14: „ Bezpłatne aktualizacje  oprogramowania  z wyłączeniem aktualizacji rozszerzających funkcjonalność aparatu   dostępnych na  rynku odpłatnie” ?

  Odp. Treść punktu 14 pozostaje bez zmian.

  1. III.   Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ - Aparat do OCT

  8)      Dot. lp. 10

  Czy zamawiający dopuści aparat z wysokiej klasy komputerem przetwarzającym i ekranem dotykowym niezintegrowanym z obudową urządzenia OCT.

  Takie rozwiązanie pozwala na łatwą, szybką i dużo tańszą  wymianę w przypadku awarii komputera lub monitora, bez ingerencji w tomograf OCT.

  Dodatkowo zewnętrzny komputer można po wielu latach zmienić  na komputer nowszej generacji, szybszy, a przede wszystkim o większej pamięci.

  Urządzenie z komputerem zewnętrznym można rozbudowywać o większą pamięć, nową  drukarkę czy też podłączyć inne urządzenia okulistyczne, takie jak USG lub funduskmerę.

  Odp. Nie

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    post.4.2016 .DOSTAWA TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO Z PACHYMETREM i TOMOGRAFU OCT

  Olsztyn: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i tomografu OCT
  Numer ogłoszenia: 150019 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego


  zawarcia umowy ramowej


  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i tomografu OCT.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i tomografu OCT.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.20.00-1, 33.10.00.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum jednego zamówienia na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Specyfikacje oferowanych urządzeń (folder, katalog w języku polskim).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Termin gwarancji - 30

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TONOMETR BEZKONTAKTOWy Z PACHYMETREM.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.20.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Termin gwarancji - 30

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: TOMOGRAF OCT.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tomografu OCT.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Termin gwarancji - 30

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. zał. nr 3 do SIWZ( Wzór oferty)
  5. Zał. nr 4 do SOWZ (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn. 15.06.2016 r.

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

  Zawiadomienie   o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych   wraz z najmem  analizatora  ”. Postępowanie nr 03.2016.

    

                   Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity ), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych   wraz z najmem  analizatora  ”:

   I.   Za najkorzystniejszą została uznana oferta   firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o.

           01-531 Warszawa     ul. Wybrzeże Gdańskie 6B. Oferta uzyskała najwyższa punktację wśród ofert niepodlegających odrzuceniu , w  ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętymi w SIWZ.

  Złożone  oferty uzyskały następująca punktację:

  1. Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa     ul. Wybrzeże Gdańskie 6B Cena ofertowa 298 278,80 zł brutto.  Oferta w ocenie uzyskała łącznie 100 pkt (cena  70,00 pkt., ocena techniczna analizatora  30,00pkt.).
  2. Horiba ABX sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska 182. Cena ofertowa 399 495,24 zł brutto. Oferta w ocenie uzyskała łącznie 82,26 pkt (cena  52,26 pkt., ocena techniczna analizatora  30,00 pkt.).

  II. Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy  umowa w sprawie zamówienia publicznego  może być zawarta w dn. 22.06.2016r.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn, dn. 2.06.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

  Wszyscy wykonawcy

  Dot. Postępowania nr 3.2016 na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do  badan biochemicznych wraz z najmem analizatora.  

   

   W odpowiedzi na    zapytania wykonawców   informujemy:

  1. 1.    Dotyczy pkt. 21 warunków granicznych (Zał. nr 2  do  SIWZ).

  Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik do oznaczania HbA1c, wymagający przed wstawieniem do analizatora połączenia w stosunku 1:1 diluentu z przeciwciałami?

  Odp. TAK.

  1. 2.    Dotyczy pkt. 26 warunków granicznych (Zał. nr 2  do  SIWZ).

  Czy Zamawiający dopuści 4 odczynniki innego producenta niż producent aparatu, posiadające odpowiednie aplikacje do oznaczania na oferowanym analizatorze wraz                      z odpowiednimi kalibratorami oraz materiałami kontrolnymi?

  Odp. TAK.

  Dotyczy projektu umowy -  §3 ust. 3 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  1. Prosimy wykreślenie z §3 ust. 3 słowa „telefonicznie” i pozostawienie tylko „faksem lub pisemnie”,  ponieważ składanie zamówień powinno mieć formę pisemną.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Dotyczy projektu umowy -  §4 ust.1 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz pkt. 2.2 SIWZ.

  4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora w terminie do 21 dni lub max. 30 dni od podpisania umowy ?

  Odp. Zamawiający wyraża  zgodę na dostawę analizatora w terminie do 21 dni od podpisania umowy .

  Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

     Dotyczy projektu umowy -  §7 ust. 5 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu w ciągu 24 godzin (zamiast 12 godzin) od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce? – zgodnie z wymogiem                w pkt. 31 warunków granicznych (Zał. nr 2 do SIWZ), który brzmi: „W przypadku awarii reakcja  serwisu w ciągu 24 godzin” 

  Odp. Zamawiający zmienia  w  zał. Nr 6 Projekt umowy treść  §  7 ust. 5 następująco  : „Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce”.

  Dotyczy projektu umowy -  §7 ust. 6 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  6. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w §7 ust. 6 na następujący:

  „Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze (zamiast 2 dni robocze) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze” – zgodnie z wymogiem w pkt. 33 warunków granicznych (Zał. nr 2 do SIWZ), wg którego: „Awaria dłuższa niż 72 godziny skutkuje wstawieniem aparatu zastępczego”.

  Odp. Zmawiający zmienia  w  zał. Nr 6 Projekt umowy treść  §  7 ust. 6 następująco  :

   Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze”.

  Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ

  7. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

  Odp. NIE.

  1. Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  Odp. TAK.

  1. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

  Odp. TAK.

  1. Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Uzasadnienie:

  Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

  Odp. NIE.

  1. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?

  Odp. NIE.

  1. Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

  Odp. NIE.

  1. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 9 ust. 1?

  Uzasadnienie:

  Przesłanka naliczenia kar umownych powinna być sformułowana w sposób precyzyjny i dokładny jasno je wskazując, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji umowy.

  Odp. NIE.

  1.  Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by kara umowna była naliczana od wartości dostawy, która nie została zrealizowana w terminie?

  Odp. NIE.

  1. Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

  Odp. NIE.

  16.  Par. 9 ust. 3 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

  Uzasadnienie:

  Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Par. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa.  

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora
  Numer ogłoszenia: 135792 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego


  zawarcia umowy ramowej


  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora przez okres 36 m-cy.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum 3 zamówień na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto. Przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Materiały informacyjne /foldery, katalogi(tłumaczone ma język polski)/

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 6 do SIWZ (projekt umowy)
  6. Zał.nr 4 do SIWZ ( wzór oferty)
  7. Zał.nr 5 do SIWZ ( for. cenowy )
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra