Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Ogłoszenia
KONKURSY NA ŚWIADZCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Przetargi ogłoszone
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Sprawozdania finansowe
Cennik usług komercyjnych
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Postępowanie bezprzetargowe
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Harmonogramy pracy poradni
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Przetargi zakończone
Charakterystyka przychodni
Informacje ogólne
Statut przychodni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI OGłOSZONE

    Post 1/2015. Dostawa aparatu USG

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę  aparatu USG”. Postępowanie nr 01.2015.

          

     Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę  aparatu USG za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „ TMS” sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84.  Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma „ TMS” sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84  . Cena ofertowa 129.600,00 zł. brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post 1/2015. Dostawa aparatu USG

  Wszyscy wykonawcy

   

   W  odpowiedzi na zapytania  jednego z wykonawców   wyjaśniamy:

  1. 1.      Dotyczy  zał. nr 1do SIWZ

  Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający  dopuszcza  do udziału w postępowaniu aparat USG z datą produkcji min.2014r.

    Odp. Zamawiający  potwierdza, że dopuszcza do udziału w postępowaniu aparat UDG z datą produkcji min.2014r.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post 1/2015. Dostawa aparatu USG

  Dostawa aparatu USG
  Numer ogłoszenia: 121088 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu USG.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kompletnego aparatu USG, który po zamontowaniu, zainstalowaniu i ustawieniu będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.22.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykaz autoryzowanych serwisów

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10- 437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10- 437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 ( sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał. nr 1 do SIWZ
  3. zał. nr 2 do SIWZ
  4. zał. nr 3 do SIWZ
  5. zał. nr 4 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                     Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny za najkorzystniejszą uznaliśmy  ofertę firmy za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „„Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6B.

  Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6B z ceną ofertową 690.143,72 zł brutto.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunolog wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny

  W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców  wyjaśniamy:

  1. I.   Załącznik nr 6 do SIWZ

  1)Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

  Odp. Zapisy treść § 2 ust. 2 pozostają bez zmian.

  2)Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej?

  Odp. Zapisy treść § 3 ust. 1 pozostają bez zmian. Telefoniczny tryb będzie stosowany przy  jednostkowych pilnych zamówieniach.

  3)Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Odp. Zapisy treść § 4 ust. 6 pozostają bez zmian. Faktury można przesyłać za potwierdzeniem odbioru.

  4) Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 6 ust. 1?

  Odp. Zapisy treść § 6  pozostają bez zmian

  5) Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by kara umowna była naliczana od wartości dostawy, która nie została zrealizowana w terminie?

  Odp. Zapisy treść § 6 pozostają bez zmian.

  6) Par. 6 ust. 3 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

  Odp. Zapisy treść § 6 pozostają bez zmian.

  7) Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

  Odp. Zapisy treść § 6  pozostają bez zmian

  II. Załącznik nr 6A do SIWZ

  1) Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?      

  Odp. Zapisy treść § 5 ust. 4 pozostają bez zmian.

  2) Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Odp. Zapisy treść § 5 ust. 4 pozostają bez zmian. Faktury można przesyłać za potwierdzeniem odbioru.

  3) Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny serwis urządzeń’’ na ,,serwis urządzeń w ramach czynszu dzierżawnego’’?

  Odp. Zapisy treść § 7 pozostają bez zmian.

  4) Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnych przeglądów technicznych’’ na ,,przeglądów technicznych w ramach czynszu dzierżawnego’’?

  Odp. Zapisy treść § 7 pozostają bez zmian.

  5) Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,12’’ na ,,24’’?

  Odp.  Nie. Za  minimalną reakcję   serwisu Zamawiający rozumie telefoniczny kontakt w celu określenia potrzeb serwisowych .

  6) Par. 8 ust. 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 6 ust. 1?

  Odp. Zapisy treść § 8 pozostają bez zmian.

  7) Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

  Odp. Zapisy treść § 8pozostają bez zmian.

  8)Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

  Odp. Zapisy treść § 8 pozostają bez zmian.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunolog wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny

  W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców  wyjaśniamy:

  1. I.   Załącznik nr 4  do SIWZ

  1) Czy pod pojęciem „System chłodzenia odczynników  w analizatorze” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników  w stałej temperaturze  który jest zgodny z wymogami producenta odczynników  i który jest opisany w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników  na pokładzie zgodnie z  rekomendacjami producenta?

  Odp. Tak.

  2) Czy Zamawiający w pkt.4 „Parametry oceniane” oceni tak samo możliwość dostawiania i usuwania odczynników w trybie stand-by z szybkim trybem przechodzenia  do trybu pracy rutynowej poniżej 5 minut?

   Odp. Tak.

  3) Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowania  testu PTH 2 gen. czy 3 gen.?

   Odp. Oczekujemy zaoferowanie testu PTH 3 gen.

  4) Ze względu na  posiadanie w ofercie  kilku rodzajów  testów do oznaczeń beta-HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza  stosować test beta-HCG  wyłącznie jako test ciążowy czy także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG?

   Odp. Zamierzamy   stosować test beta-HCG jako test ciążowy a także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunolog wraz z dzierżawą analizatorów  oraz laboratoryjny system informatyczny

  W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców  wyjaśniamy:

  1. I.   Załącznik nr 4  do SIWZ

  1) Czy pod pojęciem „System chłodzenia odczynników  w analizatorze” Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników  w stałej temperaturze  który jest zgodny z wymogami producenta odczynników  i który jest opisany w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników  na pokładzie zgodnie z  rekomendacjami producenta?

  Odp. Tak.

  2) Czy Zamawiający w pkt.4 „Parametry oceniane” oceni tak samo możliwość dostawiania i usuwania odczynników w trybie stand-by z szybkim trybem przechodzenia  do trybu pracy rutynowej poniżej 5 minut?

   Odp. Tak.

  3) Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowania  testu PTH 2 gen. czy 3 gen.?

   Odp. Oczekujemy zaoferowanie testu PTH 3 gen.

  4) Ze względu na  posiadanie w ofercie  kilku rodzajów  testów do oznaczeń beta-HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza  stosować test beta-HCG  wyłącznie jako test ciążowy czy także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG?

   Odp. Zamierzamy   stosować test beta-HCG jako test ciążowy a także jako  marker nowotworowy  w chorobach trofoblastu oraz nowotworach produkujących  HCG

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 4.2014. Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laborato

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                              Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

           Na dostawę odczynników  laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny  /CPV 33.12.70.00-6, 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9, 33.12.41.30-5/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ :        www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą   analizatorów do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie oraz laboratoryjny system informatyczny.

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy;

   -   Instalacja analizatorów  w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

  - Wdrożenie systemu informatycznego  w ciągu 5 dni od zainstalowania  analizatorów .

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się:

     a) należytym wykonaniem:  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011-2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie  dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych  analizatorów /;

     b) instalacją w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011-2013 minimum 3 laboratoryjnych systemów informatycznych  związanych z eksploatacją wydzierżawionych  analizatorów do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku  wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  - Cena –  80 %.

  - Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 28.05  2014r. o godz. 09:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
  7. Zał. nr 6 do SIWZ
  8. Zał. nr 6A do SIWZ
  9. Zał. nr 7 do SIWZ
  10. Zał. nr 8 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 3.2014. Dostawa odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra 60 wraz z dzierżawą zapasowego analizatora

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników hematologicznych do aparatu ABX  Pentra  60  wraz z dzierżawą   zapasowego analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Horiba ABX” sp. z o.o.03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 598. Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  „Horiba ABX” sp. z o.o. 03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 598. Cena ofertowa 130.436,52  zł. brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-04-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 3.2014. Dostawa odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra 60 wraz z dzierżawą zapasowego analizatora

  W  odpowiedzi na zapytania  jednego z wykonawców   wyjaśniamy:

  1.      Dotyczy  projektu umowy dostawy - § 3 ust. 3 ( Załącznik nr 6 do SIWZ)

  Prosimy o wykreślenie z § 3 ust. 3  słowa „ telefonicznie”  i pozostawienie tylko: faxem lub pisemnie” ponieważ składanie zamówień  powinno mieć formę pisemną.

    Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do SIWZ ( projekt umowy) następująco:

          „  § 3 ust. 3   zostaje wykreślone słowo „ telefonicznie”. Pozostałe zapisy  § 3 pozostają bez zmian.

  2.      Dotyczy  projektu umowy dostawy - § 4 ust. 3 ( Załącznik nr 6 do SIWZ)

         Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do § 4 ust. 3 dodatkowego punktu nr 3a o następującej treści:

        „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT dla towarów  wyszczególnionych w niniejszej umowie, zmiana cen jednostkowych nastąpi  z dniem wejścia  w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę,  ceny jednostkowe netto pozostaną  bez zmian”.

       Odp. Zapisy  § 4  projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)  pozostają bez zmian.

  3.      Dotyczy  projektu umowy dostawy - § 6 ust. 1 i 2  ( Załącznik nr 6 do SIWZ)

  Prosimy o zmianę postanowienia umownego w § 6 ust. 1 i 2  na następujący:

  „ 1. W razie niewykonania umowy  lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto niewykonanej części umowy.

   2. W razie opóźnienia w  realizacji dostawy odczynników, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01%   wartości brutto niezrealizowanego zamówienia  za każdy dzień opóźnienia.”

  Odp. Zapisy  § 6  projekt umowy (załącznik nr 6

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 3.2014. Dostawa odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra 60 wraz z dzierżawą zapasowego analizatora

   PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  W OLSZTYNIE

     10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  Dostawę odczynników hematologicznych do aparatu ABX Pentra  60  wraz z dzierżawą   zapasowego analizatora  pracującego na bazie tych samych odczynników /cpv  33.69.62.00-7, 33.12.41.00-6/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl .

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników  hematologicznych  wraz z dzierżawą  zapasowego analizatora

    Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36   m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011-2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 120.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  hematologicznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 02.04  2014r. o godz. 9:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
  7. Zał. nr 6 do SIWZ ( umowa)
  8. Zał. nr 6A do SIWZ (umowa dzierżawy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 02.2014. Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty - CCP wraz z dzierżawą analizatora.

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty-  ccp   wraz z dzierżawą   analizatora , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Biomedica Poland” sp. z o.o.     05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13.Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  Biomedica Poland” sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13. Cena ofertowa 102.556,58 zł. Brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 02.2014. Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty - CCP wraz z dzierżawą analizatora.
  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE 10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
  Ogłasza przetarg nieograniczony na :

  NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW  DO OZNACZEŃ  BORELIOZY  ORAZ PRZECIWCIAŁ  ANTY-  CCP   WRAZ Z DZIERŻAWĄ   ANALIZATORA  /CPV  33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6 /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty - CCP  i AWA wraz z dzierżawą  analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :

  - Dostawa odczynników  sukcesywnie przez okres 24 m-cy od podpisania umowy.

  - Instalacja analizatora wciągu 14 dni od podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem minimum 1 zamówienie na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011 -2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto / przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy w klasie IgG i IgM/

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  - Cena – 100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 27.02 2014r. o godz. 09:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ Borelioza
  2. Zał, nr 3 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 doSIWZ
  4. Zał. nr 4 do SIWZ
  5. Zał. nr 5 doSIWZ
  6. Zał. nr 6 do SIWZ
  7. Zał. nr 7 do SIWZ
  8. Zał. nr 8 do SIWZ
  9. Zał. nr 8A do SIWZ
  10. Zał. nt 9 do SIWZ
  11. Zał.nr 1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 01.2014. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ ALERGENÓW WRAZ Z DZI

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów wraz z dzierżawą  analizatora za najkorzystniejszą  uznaliśmy ofertę firmy SIEMENS sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11. Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma SIEMENS sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11. Cena ofertowa  391.336,69 zł brutto.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 01.2014. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ ALERGENÓW WRAZ Z DZI
  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE   10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
                                         Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  NA  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH  ORAZ ALERGENÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA /CPV 33.69.63.00-8, 33.12.70.00/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;
  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów  wraz z dzierżawą  analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2011 -2013 o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  80 %.

  -          Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 5.02  2014r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

   


  Lista załączników
  1. SIWZ Immunochemia
  2. Zał. nr 3. Wzór oferty
  3. Zał. nr 4. Formularz cenowy
  4. Zał. nr 5. Projekt umowy
  5. Zał. nr 5A. Projekt umowy dzierżawy
  6. Zał. nr1. Zestawienie odczynników
  7. Zał.nr 2. Parametry techniczne analizatora
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/13.Dostawa i montaż lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych wraz z wykonaniem testów specjalistycznych odbiorczy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych wraz z wykonaniem testów odbiorczych za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy SHIMED Polska sp. z o.o. 02-627 Warszawa ul. Naruszewicza 21A . Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę złożyła tylko firma SHIMED Polska sp. z o.o. 02-627 Warszawa ul. Naruszewicza 21A. Cena oferty 71.064,- zł brutto

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/13.Dostawę i montaż lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych wraz z wykonaniem testów specjalistycznych odbiorczy

    

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNI
        10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  Dostawę i montaż  lampy RTG do zestawu RTG do zdjęć kostno-płucnych  wraz z wykonaniem  testów specjalistycznych odbiorczych (CPV: 50.42.12.00- 4)

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - dostawę na koszt Wykonawcy  fabrycznie nowej  ( rok produkcji 2013)  lampy RTG typ 0,6/1.2P164DK-85  do  zestawu  RTG do zdjęć kostno-płucnych  firmy SHIMADZU,

  - demontaż uszkodzonej lampy,

        - montaż  nowej  lampy RTG,

  - wykonanie testów odbiorczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011r w sprawie warunków  bezpiecznego  stosowania   promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów  ekspozycji medycznej( Dz. U. Z 2011r., nr 51 poz. 265)

  - udzielenie min. 12 m-cznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  w ciągu 7 od podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki określone
   art. 22 Ustawy:

    1)   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

    2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4)      Nie podlegać  wykluczeniu z postępowania .

  W zakresie warunków  określonych   w pkt.1,2,3,4. ocena  spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych  przez wykonawcę dokumentów. .

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Termin składania ofert upływa dnia 4. 12 . 2013 r o godz. 10:00;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni;

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania  aukcji elektronicznej  przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ(oferta)
  3. zał.nr 2 do SIWZ( for.asort.-cenowy)
  4. zał.nr 3 do SIWZ ( umowa)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

   

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych, za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „CORMAY” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22.. Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę złożyła tylko firma PZ „CORMAY” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22. Cena oferty 95.779,80 zł brutto. 

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  W odpowiedzi na zapytania jednego z  wykonawców   wyjaśniamy:

  Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

  1. W związku z faktem, że określony przez Zamawiającego 24 godz. termin dostawy, może niejednokrotnie pokrywać się z dniami wolnymi od pracy bardzo prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych oraz w przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana w ciągu 48 h .

   Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców wyjaśniamy:

  1. Poz. 4 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 1,8 ml?

  Odp. Nie

  2. Poz.9 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na igły 0,7 lub 0,8 z wizualizacją pobrania do trudnych pobrań?

  Odp. Nie .

  3. Poz.10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na igły 0,7 lub 0,8 z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu po pobraniu?

  Odp. Nie .

  4 . Czy Zamawiający wydzieli poz.12 w osobny pakiet jako element niesystemowy systemu zamkniętego, a utrudniający uczciwą konkurencję?

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  W odpowiedzi na zapytania jednego z  wykonawców   wyjaśniamy:

  1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści spełnienie wymagań z pkt. 4 SIWZ , zawartych pod napisem „Uwaga”, z wyłączeniem  poz. 12 – probówki parazytologiczne, z uwagi na fakt, że nie są one elementem systemu próżniowego do pobierania krwi?

  Odp. Zamawiający wyłącza  poz.12 z zał. Nr 1 do SIWZ „probówki parazytologiczne” z obowiązki spełnienia warunku kompatybilności z pozostałymi elementami próżniowego zamkniętego  systemu do pobierania krwi.

  2.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania do poz. nr. 12 kontroli pozytywnych wg poniższego zestawienia:

  1  - Ascaris Lumbricoides

  2- Blastocystis Hominis

  3 - Cryptosporidium Species

  4 - Endolimax Nana

  5- Giardia Lamblia

  6- Hymenolepis Nana

  7 - Iodamoeba Butschlii

  8- Strongyloides Stercoralis

  9- Taenia Species

  10 - Trichuris Trichiura.

  Jeśli tak prosimy o wskazanie, które kontrole i jakiej ilości.

  Odp. Nie. Zamawiający nie wymaga  zaoferowania kontroli pozytywnych wg powyższego zestawienia .

  3. Prosimy o wyjaśnienia dot. wzoru umowy:

  a)      Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy dostawy , w § 3 pkt. 3 zapisu: 

  za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. Zmiana cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/13 .Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  Przychodnia Specjalistyczna  W Olsztynie

  Ogłasza przetarg nieograniczony na : dostawę  zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych 

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych( CPV 33.14.13.00-4).

  Zamawiajacy nie przewiduje składania oferty częściowej. 

  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowyc.

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 24 m-cy od daty podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej  warunki  określone art.22 ustawy :

  1)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadzcenie oraz dysponować potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób  zdolnych  do wykonania zamówienia;

  3) znajdowac się w sytuacji ekonomicznej  i finasowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

  4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

  W zakresoe warunków określonych w pkt. 1,2,3,4 ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez  wykonawce dokumentów.

  Zamawiajacy nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

   - cena 75%;

  - ocena techniczna 25%.

   Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28/Sekretariat/.termin składania upływa  w dn. 13.11.2013r godz. 9:30.

  Termin zwiazania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania  aukcji elektronicznej przu wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniajacego.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał nr 1 do SIWZ
  3. Zał nr 3 do SIWZ
  4. Zał. nr 2 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 4A do SIWZ
  7. Zał. nr 5 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2013

  z dnia 30.07.2013r Dyrektora

  Przychodni Specjalistycznej

  w Olsztynie

  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

    udostępnił Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie dnia 2013-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

   

  z dnia 19 września 2013r

  Dyrektora Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  ul. Dworcowa 28 10-437 Olsztyn

    udostępnił Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie dnia 2013-09-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 1/13. Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty          

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

   , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy Synektik S.A. 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 38. Była  to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  „Synektik S.A. 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 38. Cena oferty 455 815,30 zł brutto. 

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  W odpowiedzi na   zapytanie  jednego z wykonawców wyjaśniamy:

  PYTANIE 1.

  W opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ustawy w pkt 3.2 SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę należytym wykonaniem minimum 1 zamówienia o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia a ciągu ostatnich 3 lat. Natomiast w pkt 4.3 SIWZ w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia wykazu wdrożonych cyfryzacji w placówkach opieki zdrowotnej wraz z potwierdzeniem odbiorców o należytym wykonaniu. Proszę o potwierdzenie, czy wykazanie należytego wykonania minimum 1 zamówienia będzie uznane za wystarczające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

  Odp.  Tak

  PYTANIE 2

  W pkt 5.2 w załączniku nr 1 w tabeli I. Skaner do płyt obrazowych Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych w okresie minimum 10 lat. Prosimy o wyłączenie z tego zapisu sprzętu komputerowego. W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy).

  Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Skaner do płyt obrazowych w pkt 5.6 poprzez  anulowanie tego  wymogu.

  PYTANIE 3

   Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.1 - Zamawiający wymaga drukarki laserowej do wydruku zdjęć. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku, w którym nienaświetlone błony są nieczułe na światło dzienne. Prosimy o dopuszczenie również termicznej technologii druku. Opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

  Odp.  Zapisy w zał.  nr 1 do SIW „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,1 pozostaje bez zmian

  PYTANIE 4

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.6 - Zamawiający określa minimalną rozdzielczość wydruku na 325 dpi. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu pośredniej radiografii cyfrowej wyposażonego w kamerę do wydruku na błonach medycznych o rozdzielczości 320 dpi? Rozdzielczość płyt obrazowych systemu pośredniej radiografii cyfrowej wynosi dla formatu 11x14” – 3348x4358 pikseli, a dla 14x17” – 4358x5232 pikseli. W związku z tym kamera o rozdzielczości 320 dpi jest w zupełności wystarczająca, aby wydrukować zgodnie z obowiązującymi przepisami każde badanie ogólnodiagnostyczne w skali 1:1.

  Odp. Zapisy w zał.  nr 1 do SIW „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,6 pozostaje bez

  PYTANIE 5

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.11 i 4.12 -  Zamawiający wymaga funkcjonalności automatycznego informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego oraz automatycznego raportowania o awariach do punktu serwisowego. Czy Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów na rzecz funkcjonalności zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia?

  Odp. Zapisy w zał.  nr 1 do SIW „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,11 i 4.12 pozostają bez zmian.

  PYTANIE 6

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.14 -  Zamawiający wymaga min. 50-to letniej trwałości obrazu na kliszy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery gwarantującej 20-to letnią trwałość obrazu na kliszy? Z uwagi na fakt archiwizacji cyfrowej pozyskanych obrazów badań 20-to letnia trwałość kliszy (nie stanowiąca materiału diagnostycznego) powinna być wystarczająca.

  Odp. Zapis w zał.  nr 1 do SIW Z„Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć” pkt. 4,14  pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 7

  Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 4.18 – Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało wydruk kolejnemu urządzeniu bez udziału serwisu kamery w celu konfiguracji urządzenia drukującego poprzez automatyczną rejestracja urządzenia przy pierwszej próbie nawiązania komunikacji. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Automatyczna konfiguracja z dowolną stacją wysyłającą obrazy do wydruku może narazić Zamawiającego na koszty związane z brakiem trwałego ograniczenia stacji drukujących obrazy badania oraz brakiem monitorowania osób wysyłających obrazy do wydruku.

  Odp.  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć”  w pkt. 4,18  poprzez  anulowanie tego  wymogu.                          

  PYTANIE 8

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Stacja lekarska punkt 10 - Zamawiający wymaga, aby komputer stacji lekarskiej wyposażony był m.in. w dysk twardy o pojemności min. 500 GB. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dysku o pojemności 250 GB? Zastosowanie większego dysku nie ma uzasadnienia z uwagi na technologię klient-serwer, w jakiej działa oprogramowanie stacji diagnostycznej, którą pragniemy zaoferować – w tym przypadku na dysku nie są gromadzone żadne dane, więc nie jest potrzebna duża przestrzeń użyteczna i nie ma potrzeby zabezpieczania danych poprzez instalację kolejnych dysków. Tym samym oprogramowanie stacji lekarskiej uniemożliwia dostęp do danych obrazowych z pominięciem zalogowania do systemu – obrazy badań nie są zapisywane na lokalnym dysku. Dodatkowo oprogramowanie stacji lekarskiej może zostać uruchomione na dowolnym innym komputerze, co m.in. uniezależnia oprogramowanie stacji diagnostycznej od platformy sprzętowej oraz umożliwia zdalną diagnostykę w przypadku braku lokalnego radiologa.

  Odp. Zapis w zał.  nr 1 do SIWZ „ Stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR  pkt  10 pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 9

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Stacja lekarska punkt 11 – Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne parowane fabryczne, klasy 2MP o rozdzielczości 1600x1200, przekątnej 21,3”, kontraście 850:1, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Monitory o takich parametrach są typowo stosowane w większości placówek do oceny ogólnych zdjęć RTG.

  Odp. TAK

  PYTANIE 10

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł archiwizacji PACS punkt 33, 45 i 46 – Zamawiający wymaga możliwości podziału archiwów ze względu na modality. Umieszczanie różnych typów badań pacjentów w różnych archiwach może spowodować, że nie będzie możliwy jednoczesny dostęp do wszystkich badań pacjenta i odniesienia się do poprzednich badań. Brak takiego dostępu i dostępu do poprzednich badań rodzi ryzyko postawienia błędnej diagnozy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu archiwizacji tworzącego jedno wspólne archiwum dla wszystkich badań pacjenta?

  Odp. Zapis w zał. nr 1 do SIWZ „Moduł archiwizacji PACS” pkt. 33, 45 i 46 pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 11

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł archiwizacji PACS punkt 50 - Zamawiający wymaga, aby oferowany system był zarejestrowany w klasie IIb. Z uwagi na fakt, że system PACS nie służy do emitowania promieniowania jonizującego, nie kontroluje i nadzoruje takich wyrobów, ani nie wpływa na nie bezpośrednio wymóg ten nie ma uzasadnienia. Wymóg rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i stoi w  sprzeczności  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, § 4 punkt 4.4 – „reguła 16 — wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa” oraz § 3 punkt 3 – „oprogramowanie sterujące wyrobem medycznym lub mające wpływ na jego używanie zalicza się do tej samej klasy co ten wyrób medyczny”.

  Odp.  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Moduł archiwizacji PACS pkt 50 następująco: „Oferowany system PACS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa ( dołączyć)   Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa  ( dołączyć)”.

  PYTANIE 12

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł dystrybucji obrazów WEB,  punkt 1 i 3 - Zamawiający wymaga, aby system WEB aby system WEB umożliwiał kompresję obrazów do formatu JEPG oraz ich dystrybucję przez przeglądarkę WWW. Prosimy o dopuszczenie aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów działającej w technologii Web, oraz o dopuszczenie dystrybucji w formacie innym niż JEPG, co umożliwi zastosowanie aplikacji do przeglądania obrazów i wyników badań o znacznie większej funkcjonalności (z uwagi na ograniczenia technologiczne przeglądarek internetowych). Proponowana aplikacja działa w technologii web, transmisja między aplikacją a serwerem jest transmisją w oparciu o protokół HTTP/HTTPS, czyli możliwości zdalnego dostępu do danych obrazowych są dokładnie takie same jak przy zastosowaniu przeglądarki internetowej. Zastosowanie formatu wavelet zamiast wymaganego JEPG umożliwia m.in. dzięki nagłówkom DICOM formatu wavelet wykonywanie przekształceń obrazów przez użytkowników systemu dystrybucji obrazów przy użyciu dokładnie tych samych algorytmów, jakie są stosowane przy przekształceniach obrazów DICOM. Pozwala to na uzyskanie po takich samych przekształceniach takich samych obrazów zarówno przez lekarza radiologa jak i przez klinicystę.

   Odp. Zapis w zał. nr 1 do SIWZ „Moduł dystrybucji obrazów WEB” pkt. 33, 45 i 46 pozostaje bez zmian.

  PYTANIE 13

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Moduł dystrybucji obrazów WEB,  punkt 5 - Zamawiający wymaga, aby oferowany system WEB był zarejestrowany w klasie IIb. Z uwagi na fakt, że system WEB nie służy do emitowania promieniowania jonizującego, nie kontroluje i nadzoruje takich wyrobów, ani nie wpływa na nie bezpośrednio wymóg ten nie ma uzasadnienia. Wymóg rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, § 4 punkt 4.4 – „reguła 16 — wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa” oraz § 3 punkt 3 – „oprogramowanie sterujące wyrobem medycznym lub mające wpływ na jego używanie zalicza się do tej samej klasy co ten wyrób medyczny”. Prosimy o dopuszczenie systemów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadających certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. Iia.

  Odp.  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Moduł dystrybucji obrazów WEB pkt 5 następująco: „Oferowany  moduł dystrybucji obrazów WEBposiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa ( dołączyć)   Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa  ( dołączyć)”.

  PYTANIE 14

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Duplikator,  punkt 1 – Czy Zamawiający dopuści komputer sterujący pracą duplikatora o następujących parametrach: procesor Intel Core i3-2100, dyski twarde 2x2500GB, jeżeli jest to platforma dedykowana dla oferowanego duplikatora ?

  Odp. TAK

  PYTANIE 15

  Załącznik nr 1 do SIWZ, Duplikator,  punkt 4 - Zamawiający wymaga, aby oferowany system był zarejestrowany w klasie IIb. Z uwagi na fakt, że opisywany system nie służy do emitowania promieniowania jonizującego, nie kontroluje i nadzoruje takich wyrobów, ani nie wpływa na nie bezpośrednio wymóg ten nie ma uzasadnienia. Wymóg rejestracji w klasie IIb stanowi jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, § 4 punkt 4.4 – „reguła 16 — wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa” oraz § 3 punkt 3 – „oprogramowanie sterujące wyrobem medycznym lub mające wpływ na jego używanie zalicza się do tej samej klasy co ten wyrób medyczny”.  Prosimy o dopuszczenie systemów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadających certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. Iia.

  Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, Duplikator wraz ze stacją sterującą   punkt 4  następująco: „Oferowane rozwiązanie posiada:  „Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb( dołączyć) - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć).Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć)”. 

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Załącznik nr 1 do SIWZ

  PYTANIE 1

  Pkt. 4.7 „ Współczynnik  zaczernienia  Dmax nie mniejszy niż 3,6 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych. Współczynnik  zaczernienia  Dmax nie mniejszy niż 3,6  to wartość charakterystyczna dla zdjęć mammograficznych, a nie ogólnodiagnostycznych. Natomiast zamawiający nie wymaga dostawy skanera umożliwiającego obsługę badań mammograficznych czy też dostawy kaset mammograficznych. W związku z tym  prosimy o dopuszczenie kamery do druku na filmach w systemie suchym dla której współczynnik Dmax wynosi 3,0 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych.

  Odp. Zamawiający zmienia treść  pkt. 4.7 następująco:

  „Współczynnik  zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,0 dla zdjęć ogólno diagnostycznych”.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Dotyczy:   Wyjaśnień do treści SIWZ  w  przetargu nieograniczonego na „Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej”.

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   Załącznik nr 1 do SIWZ

  PYTANIE 1

  Stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR pkt. 3

  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z automatycznym lub ręcznym eksportem danych obrazowych do serwera?

  Odp. Zamawiający  wymaga  stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR z  automatyczny eksport danych obrazowych do serwera.

  PYTANIE 2

  Pkt. 4.7 „Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć

  -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery do druku na filmach w systemie suchym dla której współczynnik zaczernienia Dmax wynosi 3,0 dla zdjęć ogólno diagnostycznych ?

  Odp. Zamawiający zmienia treść  pkt. 4.7 następująco:

  „ Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,6 dla zdjęć ogólno diagnostycznych”.

  PYTANIE 3

  Pkt. 2.4 „Płyty z kasetami

  Prosimy o sprecyzowanie liczby wymaganych kaset formatu 35x43cm?

  Odp. Zamawiający wymaga dostawy 5szt. kaset formatu 35x43cm.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/13.Ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  W OLSZTYNIE   10-437 OLSZTYN,  UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na : UCYFROWIENIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   /CPV 51.41.10.00-6, 51.61.00.00-1/

  Przedmiotem zamówienia  jest ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej  w Przychodni  Specjalistycznej w  Olsztynie

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji:  3 m-ce  od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienia na   o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę i montaż niezbędnego sprzętu oraz  wdrożenie systemu informatycznego w pracowni RTG/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 1.03.2013r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał nr 2 do SIWZ
  3. Zał nr 3 do SIWZ
  4. Zał. nr 1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/12.Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul.  Wybrzeże Gdańskie 6B. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul.  Wybrzeże Gdańskie 6B.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/12. Odpowiedź na zapytanie

   

  Olsztyn. 2.08.12

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system informatyczny. Postępowanie nr 4/12.

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1. Dot. Załącznika nr 4 do siwz, parametry oceniane, pkt.4

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym dostawianie i usuwanie odczynników oraz materiałów zużywalnych odbywa się w trakcie pracy analizatora w trybie stand by?

  Odp. TAK.

  2. Dot. Załącznika nr 4 do siwz, warunki graniczne, pkt.16

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (a-TSHR) który zawiera komponenty w formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstytucji?  Po rekonstytucji  odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

  Odp. TAK. 

  3 3. Dot. Załącznika nr 3 do siwz, wykaz odczynników do oznaczeń

   immunochemicznych,pkt.12,13,25

   Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

   Odp. TAK.

  4. Dot. Załącznika nr 3 do siwz, wykaz odczynników do oznaczeń immunochemicznych, pkt.15

  Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?

  Odp. Test będzie stosowany zarówno jako test ciążowy jak i marker nowotworowy.

  5. Dot. Załącznika nr 3 do siwz, wykaz odczynników do oznaczeń immunochemicznych, pkt.16

  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczania HIV testem IV generacji.

  Odp. TAK.

  6. Dotyczy SIWZ -Wdrożenie systemu informatycznego:

  Jaki Zamawiający wymaga termin wdrożenia systemu informatycznego?(zgodnie z parametrami granicznymi pkt 17 : 5 dni, wg SIWZ pkt.2: 30dni)

  Odp. Obowiązuje termin określony w pkt. 2 SIWZ. W związku z tym zmianie ulega zapis w pkt. 17 zał. nr 5 do SIWZ następująco: Czas wdrożenia 30 dni roboczych od momentu podpisania umowy z zamawiającym”.  

  7. Dotyczy SIWZ –Ocena techniczna analizatorów biochemicznych – parametry  oceniane pkt.5:

  Czy Zamawiający oceni równoważnie zaoferowanie analizatora/ów dysponującego rozwiązaniom układu fotometrycznego wykorzystującego zakres pomiarowy w przedziale 340-800 nm z 12 pomiarowymi długościami fal? Takie wartości fal są wykorzystywane dla aplikacji zastosowanych na analizatorze.

  Odp. TAK.

  8. Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego pkt10 (dekl. zgodności)

   Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do oferty dołączyć jedynie deklaracje  zgodności oferowanych odczynników oraz analizatorów ? (bez materiałów  zużywalnych, kalibratorów itp.)

   Odp. NIE.

   9. Dotyczy zapisów SIWZ wymagania Zamawiającego (deklaracji zgodności ):

   Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby deklaracje zgodności oferowanego  asortymentu dołączyć osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

   Odp. TAK.

  10. Dotyczy wzoru umowy

  Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny

  brutto w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT.

  Odp. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian

   

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/12

   

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg nieograniczony na :

  NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY

   /CPV 33.12.70.00-6, 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9, 33.12.41.30-5/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych analizatorów do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie oraz laboratoryjny system informatyczny.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24 m-cy od podpisania umowy;

  - Instalacja analizatorów w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

  - Wdrożenie systemu informatycznego w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

   

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - Wykazać się należytym wykonaniem minimum 1 zamówienie na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2009-2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000,- zł brutto / przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych analizatorów /;

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia W zakresie wskazanego warunku wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż  800. 000,00 złotych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający przewiduje obowiązek  wniesienia wadium w kwocie 10.000.- PLN;

  Kryteria oceny:

  - Cena – 80 %.

  - Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 10.08 2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załacznik nr 1 do SIWZ
  3. załącznik nr 2 do SIWZ
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ
  7. Załącznik nr 6 do SIWZ
  8. Załącznik nr 7 do SIWZ
  9. Załącznik nr 8 do SIWZ
  10. Załącznik nr 9 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Dostawa opatrunków

   

  Wszyscy wykonawcy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dot: Postępowania na „ Dostawę opatrunków”. Postępowanie nr 3/12.

  Stosownie do art 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę opatrunków” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - Zad. I Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 725,76 zł brutto,

  -Zad. II Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa 3.225,10 zł brutto,

  -Zad. III Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa 9.293,40zł brutto,

  -Zad. IV Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 2.483,46 zł brutto,

  -Zad. V Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 2.680,02zł brutto,

  - Zad. VI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 151,20 zł brutto,

  -Zad. VII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 3.840,70 zł brutto,

  -Zad. VIII Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego .. Cena ofertowa – 1.175,80 zł brutto,

  -Zad. IX Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 29,92 zł brutto,

  -Zad. X Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 3.129,30 zł brutto,

  - Zad. XI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa 2.900,34 zł brutto,

  -Zad. XII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54.. Cena ofertowa 1.285,20 zł brutto,

  -Zad. XIII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 261,36 zł brutto,

  -Zad. XIV „ Medilab” sp. z o.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60 7.845,66 . Cena ofertowa – 7.845,66 zł brutto,

  -Zad. XV Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 891,- zł brutto,

  -Zad. XVI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 11.896,40 zł brutto,

  - Zad. XVII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 767,56 zł brutto,

  -Zad. XVIII Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 3.888,- zł brutto.

  We wskazanych ofertach wykonawcy zaoferowali najniższe ceny.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1 – dotyczy §3 pkt.5

  Prosimy o wydłużenie terminu realizacji składanych zamówień w terminie 72 godz. Od daty złożenia zamówienia. W przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana do 48 godzin?

  Odp. Zapisy SIWZ pozostaje bez zmian.

  Pytanie 2  - dotyczy Zadanie nr 3

  Poz.1 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych 10 x 10 a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.2 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych 7,5 x 7,5  (13N) a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Nie

  Poz.3 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.4 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.5 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów niejałowych pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

   Odp. Tak

  Poz.6 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy bawełnianej niejałowej pakowanej a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 3  - dotyczy Zadanie nr 4

  Poz.1 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym jałowego a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Poz.3 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym jałowego a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 4  - dotyczy Zadanie nr 11 poz.1-3

  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6min.?

  Odp. Nie

        

   

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy

  1.       Dotyczy  pakietu nr III pozycja 3.

   Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji kompresy jałowe  w opakowaniu a 100    szt. Z przeliczeniem  zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

       Odp. TAK.

  2.       Dotyczy  pakietu nr III pozycja 5.

   Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji kompresy jałowe  w opakowaniu a 100    szt. Z przeliczeniem  zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

       Odp. TAK.

  3.       Dotyczy  umowy.

   Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na zmianę terminu dostawy  z 48 godz. Na 3 dni?

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  4.       Dotyczy  umowy.

        Czy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ma przypadać w dni robocze?

        Odp. TAK.

  5.       Dotyczy  umowy.

        Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę   na to by kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia naliczana była nie od wartości brutto umowy lecz od wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?

       Odp. Zapis § 4 ust1 pkt a dotyczy wartości tylko  niedostarczonej  jednostkowej dostawy a nie całego rocznego zapotrzebowania.

  6.       Dotyczy  umowy.

       Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę    na to by kary umowne za odstąpienie od  umowy naliczane były  nie od wartości  umowy lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  Wszyscy wykonawcy 

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  1. Zapis projektu umowy §4 pkt 1a: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis dotyczący kar umownych za zwłokę w dostawie na 0,1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień?

  Uzasadnienie: Nałożenie kar od wartości całego zapotrzebowania rocznego sprawia, że częściowa realizacja zamówienia jest bezcelowa. Dzielenie zamówienia umożliwia Zamawiającemu dostęp do części towarów w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. W praktyce dzielenie zamówienia nie leży w interesie dostawcy, gdyż ponosi dodatkowe koszty transportu, a jest w interesie Zamawiającego, bo przynajmniej częściowo zabezpiecza jego potrzeby.

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zapis dotyczy wartości tylko  niedostarczonej jednostkowej dostawy a nie całego rocznego zapotrzebowania.  

  1. Zapis projektu umowy §3 pkt 5: Prosimy o wykreślenie zapisu ”W przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana w tym samym dniu”. Uzasadnienie: Opakowania do sterylizacji nie są wyrobami „ratującymi życie” a ich zużycie da się zaplanować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Projekt umowy dotyczy całego zamówienia a nie poszczególnych zadań .

  1. Zapis projektu umowy §3 pkt 5: Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 4 dni?.

       Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Zadanie XV: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 500 sztuk czyli 250 podwójnych pasków? Wielkość Zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

  Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania testów w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/12. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  Wszyscy wykonawcy

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1. Dotyczy Zadanie nr XV, pozycja nr  1: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów kl. 4 w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników?

  Odp. Tak.

  1. Dotyczy §3 ust. 5: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw w zakresie Zadania nr XV do 4 dni roboczych? Oferowany asortyment nie stanowi tzw. wyrobu „ratującego życie”.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa opatrunkłów. i opakowań do sterylizacji Postępowanie nr 03/12

                                     PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                           W OLSZTYNIE

                                      10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

             Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

               DOSTAWĘ   OPATRUNKÓW I OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI                

                                /CPV 33.14.11.10-4, 33.14.00.00-3/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa  opatrunków i opakowań do sterylizacji do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający   przewiduje możliwości  składania oferty częściowej w poszczególnych zadaniach.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawy sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j.  w latach 2009-2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  opatrunków do placówek medycznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 6.04  2012r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał .nr.1 do SIWZ
  3. Zał .nr.2 do SIWZ
  4. Zał .nr.4 do SIWZ
  5. Zał.nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty- ccp wraz z dzierżawą analizatora .Postępowanie nr 2

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                   Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty-  ccp   wraz z dzierżawą   analizatora , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Biomedica Poland” sp. z o.o.     05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  Biomedica Poland” sp. z o.o.  05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty- ccp wraz z dzierżawą analizatora

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  I - Dotyczy SIWZ, par. 3.2:

  1)Czy Zamawiający dopuści wykazanie się referencjami na dostawy w zakresie odczynników biochemicznych i testów ELISA?

  Odp. Zamawiający wymaga wykazania się referencjami w zakresie odczynników do testów ELISA i Western Blott, które są przedmiotem zamówienia.

  2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 4 tygodni od podpisania umowy?

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  II- Dotyczy Przedmiotu  Zamówienia:

  3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 i 5 zestawu do diagnostyki Boreliozy metodą LIA (Line Immunoassays) z następującym składem antygenowym:

   

   

   

  Odczytu dokonuje się przy użyciu dostarczanego przez oferenta skanera i programu komputerowego. Metoda jest łatwa, szybka i gwarantuje uzyskanie obiektywnych wyników. Ponadto system zapewnia automatyczną interpretację wyniku?

  Odp. Zamawiający  wymaga zaoferowania testów do potwierdzeń Borrelia  z użyciem antygenów rekombinowanych(wszystkich)  z obecnością na pasku  oddzielnych prążków  dla OcpC i p 18 dla poszczególnych  gatunków Borrelia. Wymaganie to wynika z kompatybilności z testem przesiewo

  4) Czy Zamawiający oczekuje włączenia aparatu do sieci informatycznej, a jeśli tak to prosimy o określenie kosztów włączenia ?

  Odp. Zamawiający wymaga włączenia oferowanego analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego, którego właścicielem jest firma Roche Diagnostics. Koszty podłączenia powinny być przedmiotem uzgodnień wykonawcy z właścicielem sieci.

  5) Czy Zamawiający pod pojęciem „możliwość dowolnego łamania paska” rozumie łamanie na pojedyncze studzienki czy na paski ?

  Odp. Zamawiający pod pojęciem „możliwość dowolnego łamania paska”  rozumie możliwość wykonania jednego badania( jednej studzienki).

  6) Czy Zamawiający dopuści testy ELISA z możliwością odłamywania pasków ?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza  testów ELISA  z możliwością odłamywania pasków( wynika to z ekonomicznego wykorzystania zestawu).

  7) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do Borrelia oznaczanych w klasie IgG –ilościowo, a w klasie IgM jakościowo?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania  testów do Borrelia oznaczanych w klasie IgG –ilościowo, a w klasie IgM jakościowo (wynika to z zapotrzebowania klinicystów).

  III. Dotyczy Parametry analizatora: 

  8) Czy Zamawiający dopuści analizator z dwoma inkubatorami z możliwością niezależnego programowania temperatury w zakresie od 5°C powyżej temp. otoczenia do 45°C?

  Odp. Zamawiający dopuści analizator z dwoma inkubatorami z możliwością niezależnego programowania temperatury w zakresie od 5°C powyżej temp. otoczenia do 45°C

  9) Czy Zamawiający dopuści analizator z kolorowym ekranem dotykowym 15”?

  Odp. Zamawiający dopuszcza dotykowy kolorowy ekran analizatora.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty- ccp wraz z dzierżawą analizatora

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  1. Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat używany, po przeglądzie technicznym, rok 2010?

   

   Odp.  Tak.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą analizatora

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

               Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń   immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą   analizatora , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy SIEMENS sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  SIEMENS

  sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/12. Dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy oraz przeciwciał anty-ccp wraz z dzierżawą analizatora

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

   10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

             Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY  ORAZ PRZECIWCIAŁ  ANTY-  CCP   WRAZ Z DZIERŻAWĄ   ANALIZATORA  /CPV  33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6 /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników  do oznaczeń boreliozy  oraz przeciwciał  anty - CCP  wraz z dzierżawą  analizatora  /CPV 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6/ .

  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy. od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. t.j. w latach 2009-2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 129.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  do oznaczeń boreliozy w klasie

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 24.02  2012r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zał nr 3
  3. zał nr 4
  4. Zał nr 7
  5. zał nr 8
  6. zał, nr 8A
  7. Zał. nr 1
  8. zał. nr 2
  9. zał. nr 5
  10. zał. nr 6
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych oraz alergenów wraz z d

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot:   Przetargu nieograniczonego  na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów wraz z dzierżawą  analizatora .

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

   

  1. Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 5 dotyczącego terminu dostaw przedmiotu umowy jako nieścisłego z zapisem umowy § 2 ust. 3 i pozostawienie 7 dniowego terminu dostaw.

       Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ( projekt umowy)     

          następująco:

     - skreślony zostaje  w § 3 ust 5,

     - § 3 otrzymuje nową numerację.

  2.  Prosimy o uzupełnieni warunków umowy o zapis dopuszczający zmianę ceny brutto w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT.

  Odp. Zamawiający nie przewiduje umieszczenia w umowie takiego zapisu.

  3.   Informuję, że w nagłówku specyfikacji został podany błędnie numer faksu.

        Odp. Zamawiający podaje prawidłowy numer Faxu:

          89 537 -32 -72


  Lista załączników
  1. Zał nr 5 do SIWZ (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych oraz alergenów wraz z dzierżawą analizatora

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  Na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów wraz z dzierżawą  analizatora /CPV 33.69.63.00-8, 33.12.70.00-6/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  oraz alergenów  wraz z dzierżawą nowego analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy sukcesywnie przez okres 12  m-cy od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2009 -2011 o łącznej wartości nie mniejszej niż 370.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych/,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -          Cena –  80 %.

  -          Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 10.02  2012r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał .nr.1 do SIWZ
  3. Zał .nr.4 do SIWZ
  4. Zał .nr.5 A do SIWZ
  5. Zał .nr.5 do SIWZ
  6. Zał.nr 3 do SIWZ
  7. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2012-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 03/11..Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych , za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy PZ „Cormay” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22. Była  to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu ofertę  złożyła tylko firma  PZ „Cormay” S.A. 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/11. Odpowiedź na zapytania wykonawców

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Przetargu nieograniczonego  na dostawę próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych.

  W odpowiedzi na zapytania  wykonawców   wyjaśniamy:

  1.Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści probówkę do OB z cytrynianem 3,2%? Zgodnie z zaleceniami  WHO i NCCLS dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% i 3,8% przy jednej objętości mieszaniny cytrynianu do czterech objętości krwi rekomendowanych do badania szybkości opadania krwi?

  Odp. Tak.

  1. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści pipiety do OB. z podziałką 0-170 mm, kompatybilna do probówki z poz. 3?.

  Odp. Tak.

  3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści spełnienie wymagań z pkt. 4 SIWZ , zawartych pod napisem „Uwaga”, z wyłączeniem poz. 18 – probówki parazytologiczne, z uwagi na fakt, że nie są one elementem systemu próżniowego do pobierania krwi?

  Odp. Tak.

   Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

  1. W związku z faktem, że określony przez Zamawiającego 24 godz. termin dostawy, może niejednokrotnie pokrywać się z dniami wolnymi od pracy bardzo prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych oraz w przypadku szczególnie pilnym dostawa będzie wykonywana w ciągu 48 h .

   Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 03/11.DOSTAWĘ PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI I PROBÓWEK DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

                                      10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO  SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI  I PROBÓWEK DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH  /CPV 33.14.13.00-3  33.12.41.30-5  /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi i probówek do badań parazytologicznych do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  sukcesywnie przez okres 24  m-cy od  podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki określone
   art. 22 Ustawy:

    1)   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

    2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4)      Nie podlegać  wykluczeniu z postępowania .

  W zakresie warunków  określonych   w pkt.1,2,3,4. ocena  spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych  przez wykonawcę dokumentów .

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  75 %.;

  -         Ocena techniczna – 25 %

  Termin składania ofert upływa dnia 28. 10 . 2011 r o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4A do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr1/11. Dostawa opatrunków

   

  18.03.2011r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Dot: Postępowania na „ Dostawę opatrunków”. Postępowanie nr 1/11.

  Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę opatrunków” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - Zad. I Impuls Med sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.Cena ofertowa 830,00zł brutto,

  -Zad. II Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 6.609,60 zł brutto,

  -Zad. III Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 22.000,90zł brutto,

  -Zad. IV Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 5.976,72 zł brutto,

  -Zad. V Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 3.610,87 zł brutto,

  - Zad. VI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 501,15 zł brutto,

  -Zad. VII Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 9.811,18 zł brutto,

  -Zad. VIII Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 556,04 zł brutto,

  -Zad. IX Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 1..024,65 zł brutto,

  -Zad. X Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 173,88 zł brutto,

  - Zad. XI Impuls Med sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.Cena ofertowa 3.123,- zł brutto,

  -Zad. XIIA Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 1.694,52 zł brutto,

  -Zad. XIIB Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego . Cena ofertowa 2.378,16 zł brutto,

  -Zad. XIII Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 1.401,84 zł brutto,

  -Zad. XIV Mercator Medical s.a. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 . Cena ofertowa – 184,68 zł brutto,

  -Zad. XV Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 3.465,18 zł brutto,

  -Zad. XVI Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp. z o.o. 10-450 Olsztyn

  ul. Piłsudskiego 54. Cena ofertowa – 118,61 zł brutto,

  -Zad. XVIII Paul Hartman Polska sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151. Cena ofertowa – 623,26 zł brutto,

  -Zad. XIX Impuls Med sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.Cena ofertowa 4.200,- zł brutto,

  We wskazanych ofertach wykonawcy zaoferowali najniższe ceny.

  W zadaniu XVII postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7 Ustawy Pzp.. Teść załączników nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” i nr 3 „Formularz asortymentowo- cenowy” w odniesieniu do pakietu XVII miały różną treść co nie pozwala na obiektywne porównanie i ocenę złożonych ofert.

  Umowy o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 94. ust 2 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych- zostaną zawarte po 23. 03.2011r.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa opatrunków. Postępowanie nr 1/11

   

  Przychodnia Specjalistyczna

  w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Postępowanie nr 1/11.Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków .

   

  Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 1 i 3 do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmianie ulegają następujące zapisy:

  - Zadanie V poz 1;

  - Zadanie XII

   

  Zał.

   

  - zał. nr 1 i 3 do SIWZ


  Lista załączników
  1. Zał. nr 1 do SIWZ ( zmieniony)
  2. Zał. nr 3 do SIWZ( zmieniony)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 1/11. Dostawa materiałow opatrunkowych

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

   

  Wszyscy wykonawcy

   

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę opatrunków

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: ZADANIE NR 4.Poz. nr 2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego w opakowanie a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Pytanie 2: ZADANIE NR 4.Poz. nr 1-3

  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunków włókninowych posiadających przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku, co ułatwia aplikację opatrunku?

  Odp. Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych posiadających przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego boku .

  Pytanie 3: ZADANIE NR V Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra opatrunkowego pakowanego w opakowanie a’ 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Jednocześnie informujemy, że omyłkowo w poz. 2 Zamawiający podał szerokość plastra 60 cm powinno  być 6 cm . Zamawiający zmieni treść zał. nr 1 do SIWZ.

  Pytanie 4: ZADANIE NR V Poz. nr 5

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania paska do zamykania ran w rozmiarze 3 x 76 mm?

  Odp. Tak.

  Pytanie 5: ZADANIE NR VI Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na włókninie pokrytego hipoalergicznym klejem kauczukowym, nie wywołującym podrażnień, o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Pytanie 6: ZADANIE NR VIII Poz. nr 1-5

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o długości 11,6 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak.

  Pytanie 7: ZADANIE NR VIII Poz. nr 1-5

  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatki opatrunkowej posiadającej w swoim składzie min. 50 % bawełny?

  Odp. Tak.

  Pytanie 8: ZADANIE NR X Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek elastycznych tkanych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację(opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu)?

  Odp. Tak.

  Pytanie 9: ZADANIE NR XI Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek dzianych pakowanych pojedynczo?

  Odp. Tak.

  Pytanie 10: ZADANIE NR XII Poz. nr 1-2

  Zwracamy się z prośbą o Zamawiającego o wyłącznie w/w pozycji z Zadania nr XII i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw opasek gipsowych.

  Odp. Zamawiający zmieni treść zał. nr 1 do SIWZ.

  Pytanie 11: ZADANIE NR XVI Poz. nr 1

   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu w rozmiarze 37,5 x 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

  Odp. Nie.

  Pytanie 12: Poz. nr 2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

  Odp. Nie .

  Pytanie 12 ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY § 4, ust. 1 a-b

  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o naliczanie kar umownych od wysokości niezrealizowanej części zamówienia ( ust. 1 a) oraz od wysokości niezrealizowanej części umowy ( ust. 1 b). Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2011-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa opatrunkłów. Postępowanie nr 01/11

   

                       PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

                                             10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

                              NA  DOSTAWĘ   OPATRUNKÓW /CPV  33.14.11.10-4//

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  opatrunków  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2008-2010 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę opatrunków /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 11.03  2011r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał nr 4 UMOwa
  3. Zał. nr 1 do SIWZ
  4. Zał. nr 2 doSIWZ
  5. Zał. nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 6/10..Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dot: Postępowania na „Dostawę odczynników laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny”. Postępowanie nr 6/10.

               Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników laboratoryjnych do badań  biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjny system  informatyczny” za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę  firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o.  01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6.  Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Umowa o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94. ust 2 pkt.1 lit. a  Ustawy prawo zamówień publicznych zostanie  zawarte po 29.07.2010r.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 7/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Postępowania na „ Dostawę  aparatu USG urologicznego”. Postępowanie nr 7/10.

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę aparatu USG ginekologicznego” za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Mar- Med” sp. z o.o. 02-668 Warszawa  ul. Lotników 32/4

  Oferta uzyskała największą ilość punktów w ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętym w SIWZ

  W załączeniu przedkładamy druki :ZP- 12 i ZP -21

  Umowy o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94. ust 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zostaną zawarte po 21.07.2010r.

   

  Zał.  plik


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na  zapytania,  jednego z wykonawców, dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza  do złożenia oferty  na aparat ultrasonograficzny  wysokiej klasy  fabrycznie nowy, rok produkcji 2009?Oferent informuje, że rok produkcji  w tym przypadku  nie ma znaczenia, gdyż oferowany aparat będzie urządzeniem zupełnie nowym a okres gwarancji  będzie biegł  od dnia dostawy.

  Odp. NIE.

  Pytanie 2: W związku z brakiem  wymogu zainstalowania aplikacji naczyniowej w oferowanym aparacie oraz głowicy typu linia, czy Zamawiający  dopuszcza do złożenia oferty na aparat ultrasonograficzny  wysokiej klasy  bez trybu TRIPLEX?

  Odp. NIE.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na  zapytania, jednego z wykonawców, dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: t dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.8

  Zamawiający wymaga aby aparat posiadał w standardzie Doppler ciągły

  Pragniemy zauważyć, iż funkcja doppler ciagły CW znajduje zastosowanie tylko w niektórych bardzo szczególnych przypadkach kardiologicznych (bardzo duże stenozy aortalne). Ponadto funkcja CW znajduje zastosowanie przy aplikacji głowicy kardiologicznej typu phased array, a taka głowica nie występuje w podanej specyfikacji.

  Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę , aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o Doppler ciągły wraz z oprogramowaniem do badań kardiologicznych z pakietem obliczeniowym, raportami, protokołem PISA i EKG?

  Odp. Zamawiający nie oczekuje by aparat posiadał Doppler ciągły i oprogramowania do badań  kardiologicznych

  Pytanie 2: dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.8

  Zamawiający oczekuje zaproponowania ultrasonografu do badań dopplerowskich, a jednak nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących tego typu aparat. Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej w trybie PWD i CD co najmniej 30 stopni charakteryzuje ultrasonografy już nawet klasy średniej.

  Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny posiadał regulację uchylności wiązki dopplerowskiej w trybie PWD i CD co najmniej 30 stopni?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takich parametrach. 

  Pytanie 3: dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.9

  Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

  1. Podręczna pojemność 400 obrazów

  2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów

  spełni wymogi Zamawiającego w pkt.9

  Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takiej funkcji.

  Pytanie 4:  dot. SIWZ  - Załącznik nr 1, pkt.13

  Czy Zamawiający wymaga, aby głowica convex posiadała możliwość podłączenia wielorazowej metalowej nasadki biopsyjnej?

  Odp. Nie

  Pytanie 5. dot. SIWZ  - Załącznik nr 1

  Ponieważ Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu do m.in. badań rektalnych, niniejszym zadajemy pytanie:

  Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat ultrasonograficzny miał możliwość rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznowa convex-linia o zakresie częstotliwości min. 4-13 MHz?

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takich możliwościach.

  Pytanie 6.  dot. SIWZ  - Załącznik nr 1,

  Czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną 192 elementową o zakresie częstotliwości min. 4-8MHz, o kącie skanowanie min. 2000?

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o takich możliwościach.

  Pytanie 7 dot. SIWZ

  Prosimy o potwierdzenie że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ

   Odp.  Tak

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania, jednego z wykonawców,  dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni?

  Odp. TAK

  Pytanie 2: Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta, że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oraz autoryzacji producenta do serwisowania aparatu. Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, który posiada autoryzację na sprzedaż i serwisowanie wystawioną przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski?

  Odp. TAK. Pod warunkiem przedłożenia  dokumentów uwierzytelniających tę firmę.

  Pytanie 3: Dotyczy punktu nr 8.

  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny pracujący w trybie:

  - 2D,

  - M-mode,

  - Kolor Doppler,

  - Power Doppler,

  - Doppler Pulsacyjny,

  - Tryb TRIPLEX (2D+Kolor Doppler+PWD) z prędkością rejestrowaną w PWD do 7 m/s,

  bez trybu Power Dopplera kierunkowego i Dopplera Ciągłego CWD?

  Odp. TAK.

  Pytanie 4: Dotyczy punktu nr 13.

  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą convex z pasmem od 2 do 5 MHz?

  Odp. TAK

  Pytanie 5: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał ilości cyfrowych kanałów przetwarzania > 1000 co pozwoli to na szybsze działanie systemu?

  Odp. Zgodnie z  zapisem SIWZ zamawiający dopuszcza  zaoferowanie aparatu o min. 128 cyfrowych  kanałach przetwarzania. 

  Pytanie 6: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał zintegrowanego dysku twardego HDD o pojemności min 160 GB w tym min 100 GB na archiwizację?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takiej pojemności dysku twardego

  Pytanie 7: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym i na obrazach zamrożonych bez utraty jakości min 10x?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takiej krotności powiększania obrazu.

  Pytanie 8: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał wielkości bramki Dopplerowskiej min. od 1 do 20 mm z zakresem korekcji kąta od 0 do 89 stopni?

  Odp.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 9: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał ażeby dynamika systemu miała minimum 175dB?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 10: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał systemu z zakresem częstotliwości pracy min. 2-13 MHz?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 11: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał głowicy convex wykonanej w technologii zapewniającej poprawę rozdzielczości poprzez ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w głowicę wykinaną w opisanej w pytaniu technologii.

  Pytanie 12: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał głowicy convex z możliwością minimum 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) i minimum 2 częstotliwości dla pracy w trybie II harmonicznej?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w głowicę o tych możliwościach.

  Pytanie 13: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwość rozbudowy systemu o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM?

  Odp. Nie

  Pytanie 14: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał jednoczasowego obrazowania na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 15: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości tworzenia tzw. presetów, minimum 32 własnych presetów poza ustawieniami fabrycznymi?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich parametrach

  Pytanie 16: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał aby waga jego nie przekraczała 95 kg?

  Odp. Nie

  Pytanie 17: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał jednomodułowej budowy wyposażonej w 4 skrętne koła?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takiej budowie

  Pytanie 18: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o zintegrowany moduł obrazowania 3D?

  Odp. Nie

  Pytanie 19: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości zastosowania wieloczęstotliwościowej głowicy endokawitarnej o częstotliwości 4 - 9 MHz do badań urologicznych i ginekologicznych?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich  możliwościach.

  Pytanie 20: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych?

  Odp. Nie.

  Pytanie 21: Czy Zamawiający oczekując nowoczesnego, zapewniającego wysokiej jakości obrazowanie aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o automatyczną optymalizację obrazu?

  Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z o takich możliwościach

  Pytanie 22: Dotyczy warunków gwarancji. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji związanej z okresem gwarancji? Długość gwarancji nie wpływa na jakość oferowanego aparatu a jedynie podnosi jego cenę

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 7/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na  zapytania,  jednego z wykonawców, dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: dot. pkt. 8. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny nie posiadający trybu pracy Power Doppler Kierunkowy ale posiadający funkcję Color Dopplera z opcją Power (z detekcją kierunku)?  

  Odp. TAK

  Pytanie 2: dot. pkt. 8. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny nie posiadający Doppler’a Ciągłego CWD ale umożliwiającego rozbudowę o ten tryb pracy? Doppler fali ciągłej CWD wykorzystywany jest w kardiologii dorosłych, dzieci na specjalistycznych głowicach phase array, u większości producentów funkcja Dopplera ciągłego jest dodatkowo płatna (dodatkowa płyta CW) co znacznie podraża oferowany aparat?

  Odp. TAK

  Pytanie 3:dot. pkt. 9 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny o pamięci Cine 255 klatek w trybach B, łączonych B/C, B/PD? Taka ilość klatek umożliwia zapamiętanie kilkunastu sekund badania co z doświadczenia przy badaniach urologicznych jest czasem wystarczającym?

  Odp. TAK

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 07/10.Dostawa aparatu USG urologicznego

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W OLSZTYNIE

                                                                    10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                                                                         Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

                                                      DOSTAWĘ  APARATU USG UROLOGICZNEGO (CPV 33.11.22.00- 0

  Przedmiotem zamówienia  jest   dostawa  aparatu USG  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: 4 tyg.  od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie  dostawę  aparatu USG /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  70 %.

  -         Ocena techniczna – 30%

  Termin składania ofert upływa dnia 24.06  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Umowa
  3. Zał .nr.1 do SIWZ
  4. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 6/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1:Czy w związku z regulacja art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru   umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej:

  Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

  -    numeru katalogowego produktu,

  -    nazwa produktu przy zachowaniu jego parametrów,

  -    sposobu konfekcjonowania,

     -    wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt  zmodyfikowany, udoskonalony.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 2: Dotyczy pkt 3.2.1. Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca wykazał się dwoma dostawami na kwotę nie mniejszą niż 450 000 PLN brutto zgodnymi z przedmiotem zamówienia?

  Odp. Tak

  Pytanie 3: Dotyczy pkt 3.2.2. Czy Zamawiający dopuści złożenie opinii bankowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 450 000,00 zł.

  Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Załącznik nr 2 – ocena techniczna analizatorów biochemicznych,

  I. Warunki graniczne

  Pytanie 4: Prosimy o dokładne określenie jakie badania Zamawiający chciałby kontrolować w ramach kontroli międzynarodowej (p.13 tabeli)

  Odp. W ramach kontroli międzynarodowej Zamawiający chciałby kontrolować badania ujęte w załączniku nr 1, z wyjątkiem: ASO, karbamazepiny, kwasu walproinowego, D-dimeru, transferyny, ferrytyny, zdolności wiązania żelaza, alfa 1-glikoproteiny oraz białka w moczu.

  II. Parametry oceniane

  Pytanie 5: Jak Zamawiający oceni aparat posiadający 13 filtrów optycznych w zakresie długości fal: 340-800nm? (w tym zakresie analizator wykonuje wszystkie wyspecyfikowane badania).

  Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji ocena będzie wynosiła „zero” punktów.

  Załącznik nr 1 – wykaz odczynników do oznaczeń biochemicznych

  Pytanie 6: Prosimy o określenie z jaką częstotliwością oraz na ilu poziomach Zamawiający będzie kontrolować poszczególne parametry badań?

  Odp. Badania biochemiczne Zamawiający zamierza kontrolować na dwóch poziomach (N i P) trzy razy w tygodniu z wyjątkiem oznaczeń określonych w pkt4.

  Pytanie 7: Czy ilość oznaczeń podana w zał. 1 (oznaczenia biochemiczne) i w zał. 3 (oznaczenia immunochemiczne) zawiera oznaczenia konieczne do wykonania kalibracji i kontroli jakości?

  Odp. Ilości odczynników podane w zał. 1 i zał. 3 dotyczą  oznaczeń.

  Załącznik nr 4 – Ocena techniczna analizatora immunodiagnostycznego,

  I. Warunki graniczne

  Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wartości krzywej kalibracyjnej zawarte w karcie danego kalibratora wczytywane są przy pomocy skanera? (p.6 tabeli).

  Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wczytywania wartości krzywej kalibracyjnej przy pomocy skanera.

  Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych, dla których szybkość otrzymania pierwszego wyniku wynosi od 35 do 55min (dla 9 testów) a  dla dwóch oznaczeń  75 min?

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje warunek graniczny, dotyczący wszystkich parametrów, tj. czas otrzymania wyniku do 30 min.

  Pytanie 10: Prosimy o dokładne określenie jakie badania Zamawiający chciałby
  kontrolować w ramach kontroli międzynarodowej (p.14 tabeli)

  Odp. W ramach kontroli międzynarodowej zamawiający chciałby kontrolować wszystkie parametry zawarte w zał. 3.

  Załącznika nr 3 – wykaz odczynników immunochemicznych

  Pytanie 11: Prosimy o określenie z jaką częstotliwością oraz na ilu poziomach Zamawiający będzie kontrolować poszczególne parametry badań?

  Odp. Parametry zawarte w zał. 3 Zamawiający kontroluje na dwóch poziomach

  (N i P) - jeden poziom kontroli na tydzień.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 6/0. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców  dotyczące treści SIWZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie wyjaśnia:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, oferującego analizator biochemiczny, nie posiadający detektora skrzepów i mikroskrzepów? Oferowany analizator wykonuje test precyzji ABS układu dozującego i układu optycznego sprawdzający m. in. drożność sond i igieł dozujących. Test ten jest polecany przez Producenta jako element codziennej procedury obsługowej. Ponadto, oferowany analizator do wykonania analiz potrzebuje surowicy lub osocza (wyjątkiem jest hemoglobina glikowana), przez co minimalizowane nieomal do zera jest ryzyko wystąpienia w materiale badanym skrzepów.

  Odp. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, oferującego analizator biochemiczny, który nie posiada detektora skrzepów i mikro- skrzepów, ale wykonuje test precyzji ABS układu dozującego i optycznego.

  Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę oferującego analizatory o wydajności: 500 oznaczeń fotometrycznych + 250 oznaczeń ISE dla aparatu podstawowego oraz 250 oznaczeń fotometrycznych + 180 oznaczeń ISE dla aparatu zapasowego?

  Odp. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę oferującego

  analizatory biochemiczne o wydajności: co najmniej 750 oznaczeń dla aparatu podstawo- wego  oraz co najmniej 400 oznaczeń dla aparatu zapasowego .

  Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń D-dimerów na dostarczonym przez Oferenta kompaktowym analizatorze zewnętrznym?

  Odp. Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczen D-dimerów na dostarczonym przez Oferenta automatycznym analizatorze zewnętrznym, pod warunkiem braku dodatkowej opłaty za dzierżawę.

  Pytanie 4: Czy ze względu na niewielkie ilości niektórych badań (ferrytyna (200 ozn/2 lata), TRNF (200 ozn/2 lata), UCFP (200 ozn/2 lata), CARB (400 ozn/2 lata), VALP (400 ozn/2 lata), DBIL (800 ozn/2 lata), IBCT (800 ozn/2 lata) Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości kalibracji, założenie niższej częstotliwości kontroli oraz zużycie odczynnika adekwatne do wykonywania danych analiz 1 raz w tygodniu lub incydentalnie?

  Odp. W przypadku badań: ferrytyny, transferyny, wiązania żelaza, białka w moczu, karbamazepiny, kwasu walproinowego, bilirubiny bezpośredniej, ASO, alfa 1- kwaśnej glikoproteiny zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie ilości kalibracji oraz kontroli. Kontrole wykonywane będą w miarę potrzeb, nie częściej niż raz na tydzień.

  Pytanie 5:Czy może być dopuszczony przez Zamawiającego test total beta HCG rozpoznający wszystkie formy beta HCG: dimeryczną alfa/beta i wolną beta. Czy przy incydentalnym oznaczeniu wolnej podjednostki beta HCG możliwe będzie zlecanie tego badania na zewnątrz na koszt Wykonawcy?

  Odp.  Zamawiający wymaga, aby test beta HCG nadawał się do diagnostyki ciążyoraz jako marker nowotworowy w onkologii. Zamawiający dopuszcza test total beta HCG rozpoznający wszystkie formy beta HCG:dimeryczną alfa/beta i wolną beta. W przypadku oznaczeń wolnej podjednostki beta HCG zlecenie badania będzie na koszt Oferenta.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-05-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 06/10.Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                                                   W OLSZTYNIE

                                                 10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                                        Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

           NA  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ  BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ LABORATORYJNY SYSTEM  INFORMATYCZNY  /CPV 33.12.70.00-6, 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9, 33.12.41.30-5/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych  analizatorów do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie oraz laboratoryjny system informatyczny.

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy;

   -   Instalacja analizatorów  w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

  - Wdrożenie systemu informatycznego  w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

   

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień;

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 900.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą nowych  analizatorów /;

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia W zakresie wskazanego warunku  wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż  900. 000,00 złotych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający przewiduje obowiązek  wniesienia wadium w kwocie 10.000.- PLN;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  80 %.

  -         Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 9.06  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Zał .nr.5 do SIWZ
  4. Zał .nr.6 do SIWZ
  5. Zał .nr.7 do SIWZ
  6. Zał .nr.8 do SIWZ
  7. Zał .nr.9 do SIWZ
  8. Zał. nr 4 do SIWZ
  9. Zał.nr 3 do SIWZ
  10. Zał.nr.1 do SIWZ
  11. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 05/10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i nici chirurgicznych” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - w zadaniu III i  XIII   firmy  „Hand-Prod” sp. z o.o. 02-496 Warszawa

  ul. Leszczyńskiego 40A,

   - w zadaniach: IV, V, X, XV firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego

  „ Centrowet - Cezal” sp .z o.o. O/ Gdańsk 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 20.

  - w zadaniach: I, II, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV firmy „Bialmed” sp. z o.o.

  12-230 Biała Piska ul. Konopnicka 11a

  Oferty uzyskały największą ilość punktów w ocenie zgodnej z kryterium przyjętym w SIWZ

  W załączeniu przedkładamy druki :ZP- 12 i ZP -21

  Umowy o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94. ust 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zostaną zawarte po 15.04.2010r.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający  w Zadaniu XII poz. 4 miał na myśli szczoteczki  sterylne? Czy Zamawiający  w Zadaniu XII poz. 4 miał na myśli szczoteczkę umożliwiajacą pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?

  Odp. Tak 

  Pytanie 2:

  Czy Zamawiający  w  zadania XII pozycję 4  wymaga  przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji  instytucji  i towarzystw  specjalistycznych  dla szczoteczek do wymazów  cytologicznych , co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia ,NFZ i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

  Odp. Nie

  Pytanie 3:

   Zwracamy się z prośbą  o zmiane  zapisów SIWZ  w Pakiecie  XII poprzez wymóg dopisania  do Formularza cenowego  rubryk: „Producent”, „ nazwa handlowa”, „ nr. katalogowy” oferowanego produktu?

  Odp.zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie 4:

     Czy Zamawiający wydzieli  z Zadania XII do odrębnego pakietu poz.4 „szczoteczki do cytologii”

  Odp. Nie

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku.

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:

  Czy Zamawiający  w Zadaniu XII poz. 4 miał na myśli szczoteczkę umożliwiającą pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?

  Odp. Tak  

  Pytanie 2:

  Czy Zamawiający  wydzieli z zadania XII pozycję 4 do osobnego pakietu?

  Odp. Nie

  Pytanie 3 Czy Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamieścił wykaz wszystkich wymogów, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz dokumentów potwierdzających , że oferowane dostawy spełniają  warunki postawione przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie  pakietu XII poz.4  „Szczoteczki do wymazów cytologicznych”? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, proszę o odpowiedź czy Zamawiający ,w zakresie pakietu XII poz. 4 wymaga spełnienia dodatkowych wymogów lub przedstawienia dodatkowych dokumentów  na ich potwierdzenie, nie wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ? Jeżeli tak , to proszę o ich szczegółowe określenie.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2010-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie 5/10. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisu, który wskazuje że dopuszczone jest składanie ofert na pozycje. „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poszczególnych zadaniach”

  Odp: Minimalną częścią na którą można złożyć ofertę jest zadanie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na poszczególne pozycje w zadaniach.

  Pytanie 2 Umowa  par 4 ust. 1b

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 3  Zadanie 1 poz. 1

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie jednostki miary. W nazwie sprzętu Zamawiający określił op. a 100 szt. a następnie w kolumnie j.m. jednostką są sztuki. Za jaką jednostkę należy podać cenę?

  Odp. w  zadaniu I ( dotyczy wszystkich pozycji) w formularzu cenowym w kolumnie 6 należy podać cenę jednej sztuki strzykawki.

  Pytanie 4  Zadanie 1 poz. 1-4

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. a 100 szt. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o możliwość podania ceny do 4 miejsc po przecinku.

  Odp. Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu cenowym ceny jednostkowej ( kolumna 6) z dokładnością do 4 miejsca po przecinku. Natomiast w kolumnie 9 i 10 wartość powinna być podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  Pytanie 5 Zadanie 1 poz. 6

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawki Żaneta o pojemności 50 ml z przedłużoną skalą do 60 ml

  Odp. Nie

  Pytanie 5 Umowa

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie do umowy zapisu: 

  „1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

  a)odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 5% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty ……. 2010 r. ( wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.

  b) zmianę stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.

  c) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortyment stanowiącego przedmiot zamówienia”

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 5/10. Odpowiedż na zapytanie wykonawcy

  Wszyscy wykonawcy

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku.

   

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1 Zadanie V poz 2:

  Czy Zamawiający  dopuści  do przetargu  kaniule dożylne  18G  1,3 x 45 mm?

  Odp. Nie  

  Pytanie 2 zadanie XIII poz1-9:

  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie  opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie rodzaju nici, grubości i długości nici oraz rodzaju igły, długości i krzywizny igły  z jakich mają być zbudowane szwy w zadaniu XII?

  Odp.  Poz 1-6 Nici nylonowe, niewchłanialne o gr.2-0,3-0, 4-0, 5-0 i dł. 45 lub 75 cm. Igła 3/8 koła gr24/19mm.

   Poz 7-9 Nici nylonowe, niewchłanialne o gr.2-0,3-0, 4-0 i dł 75 cm. Igła ostra 3/8 koła o gr. 24/19 mm

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 5/10. dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                                                    W OLSZTYNIE

                                             10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

                  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

   DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I NICI CHIRURGICZNYCH /CPV 33.14.13.10, 33.14.13.20,33.14.14.20, 33.14.12.20, 33.14.12.00, 33.14.14.11, 33.14.16.10, 33.14.16.00, 26.15.23.00,  33.14.11.21 /

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego użytku  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

    

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 31.03  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

   

   

   

   

   

   

              

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał .nr.1 do SIWZ
  3. Zał. nr 4 do SIWZ
  4. Zał.nr 3 do SIWZ
  5. Zał.nr.2 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 04/10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę opatrunków” za najkorzystniejsze uznaliśmy oferty:

  - w zadaniu IX  firmy „Promedica” s.c. 87-100 Toruń  ul. Grudziądzka 159A,

  - w zadaniach: I, IV, X, XIII, XIV firmy „Mercator Medical” S.A. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30,

  - w zadaniach: II, VIII, XI, XV, XVIII, XIX firmy Toruńskie Zakłady Materiałów      Opatrunkowych SA  87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26

  - w zadaniach: III, V, VI, VII, XII, XVI, XVII firmy Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZETEL” sp .z o.o. 10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 54

  Oferty uzyskały największą ilość punktów w ocenie zgodnej z kryterium przyjętym w SIWZ

  W załączeniu przedkładamy druki :ZP- 12 i ZP -21

  Umowy o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 94. ust 2 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych- zostaną zawarte  po  22..03.2010r.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:  Zadanie nr 3, poz. 2

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o rozmiarze10x10, pozostałe parametry bez zmian?

   Odp. Nie.

  Pytanie 2:  Zadanie nr 3, poz. 3

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o rozmiarze7,5x7,5, pozostałe parametry bez zmian?

  Odp. Nie

  Pytanie 3:  Zadanie nr 4, poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w op. a 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie  opatrunków  pakowanych po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości

  Pytanie 4:  Zadanie nr 4, poz. 3

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w op. a 30 szt  oraz dokonanie wyceny za 1 szt i odpowiednie przeliczenie zamawianej ilości?. Opatrunki te są opatrunkami sterylnymi i są pakowane w osobne pojedyncze opakowania.

  Odp. Tak

  Pytanie 5:  Zadanie nr 5, poz. 1

  Czy Zamawiający miał na myśli plaster o wymiarach 1m x 6 cm?

  Odp. Tak

  Pytanie 6:  Zadanie nr 9, poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki homeostatycznej o wymiarach 5x8x1cm w op. a 10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Tak

  Pytanie 7:  Zadanie nr 11, poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w opakowaniach zbiorczych a 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Nie

  Pytanie 8:  Zadanie nr 11, poz. 2

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w opakowaniach zbiorczych a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

  Odp. Nie

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Zmiana treści SIWZ.

  Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 1 i 3  do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Zmianie ulegają  następujące zapisy:

  - Zadanie V poz 1;

  - Zadanie XIX poz. 1-3.

   

  Zał.

   

  - zał. nr 1i 3  do SIWZ


  Lista załączników
  1. Zał.nr 1 do SIWZ (po zmianach)
  2. Zał.nr 3 do SIWZ (po zmianach)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego z  wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Zadanie IX

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej pakowanej po 10 sztuk?

  Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem  zamawianych ilości.

  Pytanie 2:Zadanie X

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o długości 5m? Dzięki odpowiedzi pozytywnej Zamawiający uzyska więcej produktu za tę samą cenę.

  Odp. Tak

  Pytanie 3:Zadanie XI Poz. 1

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego a’10 szt?

  Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem  zamawianych ilości.

  Pytanie 4: Zadanie XI Poz. 2

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o szer. 14cm albo 16 cm i długości 5m. pakowanego a’10 szt. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

  Odp. Nie

  Pytanie 5 :Wzór umowy

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, jednak niezrealizowana wartośd umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy”

  Czy Zamawiający zgodzi się dodać  do projektu umowy zapis: W przypadku niewyczerpania ilości i wartości umowy w terminie jej obowiązywania – umowa zostanie automatycznie przedłużona do wyczerpania ilości przedmiotu i wartości umowy, nie dłużej jednak niż o 1 rok.

   Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy

  Pytanie 1: ZADANIE NR 1.Poz. nr 1-3

  Czy  Zamawiający wymaga zaoferowania gazy bawełnianej oraz kompresów jałowych sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną. Należy zwrócić uwagę, że sterylizacja tlenkiem etylenu stwarza ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu na materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie dekatyzacji.

  Tlenek etylenu jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą. Użycie gazy oraz kompresów z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, gdyż działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek. Ryzyko to nie występuje natomiast w przypadku sterylizacji w parze wodnej, w związku z tym jest to metoda bezpieczniejsza.

  Odp. Zamawiający wymaga  by oferowany asortyment był jałowy.

  Pytanie 2: ZADANIE NR 3.Poz. nr 1; 4; 7

  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr III i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 3:ZADANIE 4. Poz. nr 2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego w opakowania a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 4: ZADANIE 5:

  4.1.Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra włókninowego o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Nie

  4.2. Poz. nr 1- czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wymiarów, a Zamawiający oczekuje zaoferowania plastra o szerokości 6 cm?

  Odp. Tak. Zamawiający zmieni treść załącznika nr 1 do SIWZ      

  4.3.Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania paska do zamykania ran w rozmiarze 3 x 76 cm pakowanego w kopertki a’ 5 szt.?

  Odp. Nie

  4.4.Poz. nr 6-7- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr V i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 5: ZADANIE NR 8. Poz. nr 1-5

   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o długości 11,6m w stanie relaksacyjnym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

  Odp. Tak

  Pytanie 6: ZADANIE NR 10. Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek elastycznych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu)?

  Odp. Tak

  Pytanie 7:  ZADANIE NR 11. Poz. nr 1-2

   Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek dzianych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu)?

  Odp. Nie

  Pytanie 8: ZADANIE NR 12:

  8.1.Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o szerokości 14 cm?

  Odp. Nie

  8.2.Poz. nr 4- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr XII i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 9: ZADANIE NR 13. Poz. nr 3

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski podgipsowej o szerokości 10 cm lub 15 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji zadania nr XIII, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty.

  Odp.  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Pytanie 10: ZADANIE NR 16. Poz. nr 1-2

  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylnych wykonanych z laminatu PP- PE ( polipropylen- polietylen) o następujących wymiarach:

  • Poz. nr 1- 50 cm x 50 cm;
  • Poz. nr 2- 50 x 60 cm z otworem o ø 5 cm lub 45 x 75 cm z otworem o  ø 7 cm?

  Odp. Nie

  Pytanie 11: ZADANIE NR 19. Poz. nr 1-3

  Czy w pozycjach tych nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wymiarów, a Zamawiający oczekuje zaoferowania przylepca o długości 10 m?

  Odp. Tak. Zamawiający zmieni treść załącznika nr 1 do SIWZ   

  Pytanie 12:  ZAPISY SIWZ. Projekt umowy, § 4 ust. 1a

   Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy na następującą:

  „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części zamówienia”

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1:  Zadanie nr I, poz. nr 3

  Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 opakowań kompresów a 3 szt., czy 200 sztuk kompresów.

  Odp.  Zamawiający oczekuje zaoferowania 200 szt. opakowań po 3 szt. kompresów w opakowaniu .

  Pytanie 2: Zadanie nr III, poz. nr 2

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów niejałowych w rozmiarze 10cm x 10cm pakowanych a 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  kompresów niejałowych o rozmiarze 10cm x 10cm.

   Pytanie 3: Zadanie nr III, poz. nr 3

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów niejałowych w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm pakowanych a100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  kompresów niejałowych o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

   Pytanie 4: Zadanie nr III, poz. nr 5

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów niejałowych w rozmiarze 5cm x 5cm pakowanych a100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  kompresów w rozmiarze 5 x 5 cm  pakowanych po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 

   Pytanie 5: Zadanie nr IV, poz. nr 1,3

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym, jałowych, pakowanych a 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym w poz. 1,3 pakowanych po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 

   Pytanie 6: Zadanie nr IV, poz. nr 2

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków włókninowych z wkładem chłonnym, jałowych, w rozmiarze 5x7,0 reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunków  o rozmiarze 5cm x 7cm.

   Pytanie 7. Zadanie nr VI, poz. nr 1-2

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepców na włókninie z klejem akrylowym o długości 9,0m, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. .Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przylepców o dł.9,0 m

   Pytanie 8: Zadanie nr VIII, poz. nr 1-5

  Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości roboczej = 10m, czy 10 m w stanie relaksacji.

  Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości 10 m w stanie relaksacji.

   Pytanie 9: Zadanie nr XII, poz. nr 4

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej szybkowiążącej o czasie wiązania do 6 min, reszta parametrów bez zmian.

  Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 4 opaski gipsowej o czasie wiązania do 6 min.

   Pytanie 10: Zadanie nr XIII, poz. nr 1-3

  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie syntetycznej opaski podgipsowej o dł. 3m i podania ceny za 1 sztukę w wymaganym rozmiarze i powyższej długości.

  Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania   w poz.  1,2,3 syntetycznych opasek podgipsowych o wymaganych szerokościach i dł. 3 m. w zestawieniu powinna być podana cena jednostkowa  1 szt.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 4/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści złożenie przy ofercie  oświadczenia o posiadaniu atestów , które będą udostępnione na żądanie Zamawiającego.

   

  Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o posiadaniu  atestów i świadectw  oferowanych wyrobów.  Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego udostępnienia, na każde żądanie Zamawiającego, wzmiankowanych dokumentów.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowaqnie nr. 3/10.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników do oznaczeń boreliozy  w klasie IgG,IgM oraz anty CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę   firmy    Biomedica Poland” sp. z o.o.

   05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13.

  Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 4/10. Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                           W OLSZTYNIE

               10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

             Ogłasza przetarg  nieograniczony  

    

   NA  DOSTAWĘ   OPATRUNKÓW /CPV  33.14.11.10-4/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa  opatrunków  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Zamawiający  przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12  m-cy od podpisania umowy.

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić następujące warunki :

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę opatrunków /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 10.03  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Umowa . Zal. nr 4 do SIWZ
  3. Wykaz asortymentowy.Zał.nr 1 do SIWZ
  4. Zal.nr 2 do SIWZ
  5. zał. nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 3/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy   w klasie IgG,i IgM oraz anty- CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora

   W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z możliwością  wykonaniem 3 testów jednocześni.?

   

  Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje wymóg zgodny z SIWZ.

   

  Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowaną płuczką z możliwością programowano 8 cykli płuczących?

   

  Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje wymóg zgodny z SIWZ.

   

  .Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z możliwością pomiaru absorbancji w zakresie od 0,100 do 3,000 jednostek przy pojedynczej fali i od 3,000 do

  3, 000 z zastosowaniem diferentnej dł. fali”?

   

  Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje wymóg zgodnie z SIWZ, tj. odczyt w zakresie od 0 do 3.00 jednostek

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 3/10. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

   

  Dot: Przetargu  nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy   w klasie IgG,i IgM oraz anty- CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Borrelia IgG ELISA z pełnym ekstraktem: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii i Borrelia garinii oraz rekombinantem VlsE Borrelia burgdorferi?

  Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Borrelia IgM ELISA z pełnym ekstraktem: Borrelia burgdorferi sensu stricte, Borrelia afzelii i Borrelia garinii?

  Odp. Zamawiający wymaga testów do oznaczenia Borrelia w klasie IgG i IgM z wykorzystaniem antygenów rekombinowanych (szczegóły składu: p 100, p 18, OspC, p 41, VlsE), ponieważ wynika to z procesu terapeutycznego (diagnoza i monitorowanie leczenia – kontynuacja leczenia). Zastosowanie antygenów rekombinowanych pozwala na zwiększenie czułości i specyficzności testów.

  Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunologicznego pracującego w systemie zamkniętym?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otwartego systemu pozwalającego na wykorzystanie aparatu dla dowolnego testu ELISA zaprogramowanego przez oferenta na zlecenie zamawiającego.

  Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm?

  Odp. Tak

  Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w drukarkę laserową?

  Odp. Tak

  Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści komputer wbudowany w analizator z obsługą za pomocą ekranu dotykowego o średnicy 14?

  Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na to, że dostarczony komputer na być wykorzystany jako dodatkowy komputer laboratoryjny.

  Pytanie 7: Czy Zamawiający przez warunek „możliwość zaprogramowania 500 różnych protokołów” rozumie możliwość zaprogramowania 500 różnych metodyk na analizatorze?

  Odp.  Tak.

  Pytanie 8: Jakiego oprzyrządowania niezbędnego do wykonania testów potwierdzenia (Western Blot) boreliozy wymaga Zamawiający?

  Odp. Zamawiający wymaga: kołyski laboratoryjnej, skanera i programu do odczytu i interpretacji wyników. Zamawiający wymaga testów potwierdzenia kompatybilnych z testem przesiewowym,

  tzn. z użyciem antygenów rekombinowanych (p 100, VlsE, p 41, OspC, p 18) pozwalających

  potwierdzić obecność przeciwciał pochodzących z trzech genogatunków: Borrelia burgdorferii, sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia gari.

  Pytanie 9: Co Zamawiający rozumie przez warunek „możliwość pomiaru absorbancji w zakresie od 0-300 jednostek zarówno przy pojedynczej fali, jak i z zastosowaniem diferentnej dł. fali”?

  Odp. Odczyt prób na aparacie musi mieścić się w zakresie od 0 do 3.00 jednostek.

  Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu instalacji analizatora z 14 na 30 dni od podpisania umowy?

  Odp. Nie.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/10..Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń

   Informujemy, że w wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia na  „Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą nowego analizatora”. za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Siemens Healthcare Diagnostics”  sp. z o.o. 03-21 Warszawa ul. Żupnicz 11

  Była to jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 3/10.Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników l do oznaczeń boreliozy

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                           W OLSZTYNIE

                        10-437 OLSZTYN

                       UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

   DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY   W KLASIE IgG,IgM ORAZ anty- CCP  METODĄ EUSA WRAZ Z DZIERŻAWĄ  NOWEGO ANALIZATORA  /CPV  33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6 /

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń boreliozy   w klasie IgG, IgM oraz anty CCP  metodą EUSA wraz z dzierżawą  nowego analizatora  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy. od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 160.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń boreliozy w klasie IgG i IgM /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 26.02  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zal nr 4 ( formularz cenowy)
  3. zal nr 5a ( umowa dzierżawy)
  4. Zal. nr 1 do SIWZ
  5. Zal. nr 3 do SIWZ
  6. Zal.nr 2 do SIWZ
  7. Zał nr 5 do SIWZ( projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Wszyscy wykonawcy

   

   

   

   

  Dot: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków ”. Postępowanie nr 01/10.

             

        Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę leków  za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy „Farmacol” S.A. 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 2.

   Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 2/10.Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych

  Przychodnia Specjalistyczna

                                                                 w Olsztynie

                                                             10-437 Olsztyn

                                                           ul. Dworcowa 28

   

                                               Wszyscy wykonawcy

   

  Dot:  Postępowanie nr 2/10.Przetarg  nieograniczony  na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów wraz z dzierżawą nowego analizatora .

   

    Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 1  do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez       zmian. 


  Lista załączników
  1. Zał. nr 1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR 2/10

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

      W OLSZTYNIE

            10-437 OLSZTYN,

          UL. DWORCOWA 28

           Ogłasza przetarg  nieograniczony  na :

  NA  DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH I ALERGENÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ NOWEGO ANALIZATORA /CPV 33.69.63.00-8, 33.12.70.00/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych i alergenów  wraz z dzierżawą nowego analizatora analizatora do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji : 

  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych sukcesywnie przez okres 24  m-cy od podpisania umowy.

   -   Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.sukcesywnie przez okres 12  m-cy od   podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki następujące warunki :

  - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 370.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  80 %.

  -         Ocena techniczna – 20%

  Termin składania ofert upływa dnia 12.02  2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zal. nr 3 do SIWZ
  3. Zał nr 2 do SIWZ
  4. Zał nr 5 do SIWZ( projekt umowy)
  5. Zał. nr 1 do SIWZ
  6. Zał. nr 4 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWA LEKÓW. Postępowanie nr 1/10

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                           W OLSZTYNIE

                                      10-437 OLSZTYN,

                                 UL. DWORCOWA 28

   

           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  LEKÓW /CPV 33.60.00.00-6 /

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  leków  do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  sukcesywnie przez okres 12  m-cy od  podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić następujące warunki :

  -Posiadać uprawnienia do  obrotu  środkami farmaceutycznymi

  - Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t.j. w latach 2007-2009 o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,- zł brutto  / przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie sukcesywną dostawę leków do ZOZ /,

  - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  100 %.

  Termin składania ofert upływa dnia 29.01 . 2010r. o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zamawiający nie zamiarze ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w

  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zal. nr 3 do SIWZ
  3. Zał nr 2 do SIWZ
  4. Zał nr 4 do SIWZ( projekt umowy)
  5. Zał. nr1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi /CPV 33.14.13.00-0/. Odpowiedz na zapytanie co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1.      Czy zamawiający w poz. nr 4 dopuści rurki do OB. z podziałką 0-170 mm?

  Odp. Tak.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi /CPV 33.14.13.00-0/. Odpowiedz na zapytanie co do treśći SIWZ

  W odpowiedzi na zapytania jednego wykonawców wyjaśniamy:

  1.      Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.5 zał. nr 4A probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości pobranej krwi 1,8 (łącznie z cytrynianem 2ml)?

  Odp. Tak.

  2.      Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 zał. Nr 4A probówki biochemicznej z przyśpieszaczem wykrzepiania o objętości pobranej krwi 5,5-7ml i roz. 13x100?

  Odp. Tak.

  3.      Czy ocena pochodzenia oferowanego asortymentu-od jednego lub od kilku producentów-dotyczy produktów będących elementami systemu do próżniowego pobierania krwi tj.: probówek, igieł i uchwytów?

  Odp. Oceną będzie objęty cały asortyment  ujęty w opisie przedmiotu zamówienia.

  4.      Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania uchwytu do igieł systemowych z zabezpieczeniem igły po pobraniu?  Produkt ten jest zamieszczony w załączniku nr 1 jako pozycja  nr 13, nie jest zaś zamieszczony w formularzu cenowym.

  Odp. Zamawiający w dn. 26.10. 2009r zmienił treść zał. nr 4A ( wzmiankowany  powyżej asortyment został ujęty w poz. 13). Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej, której adres podano ogłoszeniu.

  5.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie 1 szt próbki staz wielorazowego użytku.

  Odp. Tak.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana tresci SIWZ. Postępowanie dotyczące dostawy próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi.

   

  Przychodnia Specjalistyczna

  w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

   ul. Dworcowa 28

   

   Wszyscy wykonawcy

   

  Dot:  Przetargu  nieograniczony  na  dostawę  próżniowego zamkniętego  systemu do pobierania krwi.

   

  Zamawiający zmienia treść załącznika nr. 4A do SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


  Lista załączników
  1. Zał. nr 4a doSIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI /CPV 33.14.13.00-0/

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

                                                       W OLSZTYNIE

               10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

   

           0głasza przetarg  nieograniczony  na :

  DOSTAWĘ  PRÓŻNIOWEGO ZAMKNIĘTEGO  SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI  /CPV 33.14.13.00-0/

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia  jest   sukcesywna dostawa  zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie;

  Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej; .

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji :  sukcesywnie przez okres 24  m-cy od  podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić warunki określone
   art. 22 Ustawy:

    1)   Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

    2)  Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4)      Nie podlegać  wykluczeniu z postępowania .

  W zakresie warunków  określonych   w pkt.1,2,3,4. ocena  spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych  przez wykonawcę dokumentów .

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium;

  Kryteria oceny:

  -         Cena –  75 %.;

  -         Ocena techniczna – 25 %

  Termin składania ofert upływa dnia 06.11 . 2009r o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. zal. nr 1 d0 SIWZ
  3. Zał nr 4A do SIWZ
  4. Zał nr 5 do SIWZ (umowa)
  5. Zał. nr 2 do sIWZ
  6. Zał. nr 3 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postępowanie nr 02/09.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informujemy, że w wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia  na zakup ścianki rentgenodiagnostycznej  za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy  SHIM-MED sp. z o.o.

   

  02-627 Warszawa ul. Naruszewicza 21A

   

  Oferta uzyskały maksymalną ilość punktów w ocenie zgodnej z kryteriami przyjętymi w SIWZ.

   

  W załączeniu przekładamy druk ZP 21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”


  Lista załączników
  1. Druk ZP-21
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 2/09. Odpowiedź na zapytania co do treśći SIWZ

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:

   

  1. Czy Zamawiający mając na uwadze, iż wymaga dostarczenia aparatu, który będzie służył do badań kości a także płuc nie powinien wymagać zakresu odległości ognisko-film FFD min. 110-180 cm?

   

  Wartość taka umożliwi wykonywanie zdjęć odległościowych płuc w pozycji pionowej ścianki bez konieczności używania statywu płucnego, którego też Zamawiający nie wymaga.

   

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

   

   

  2. Czy mając na uwadze, iż Zamawiający chce zakupić aparat tak wysokiej klasy nie powinien wymagać bezwzględnego obciążenia blatu pacjenta na poziomie min.250 kg bez ograniczeń ruchu?

   

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Postepowanie nr 02/09

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  0głasza przetarg nieograniczony na :

  DOSTAWĘ i MONTAŻ ŚCIANKI RENTGENODIAGNOSTYCZNEJ

  (CPV 33.11.12.00-3)

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ : www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl ;

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ścianki rentgenodiagnostycznej do przychodni specjalistycznej w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej;

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy;

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej wymienione warunki:

  1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2 )Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

  W zakresie warunków określonych w pkt.1,2,3,4. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów .

  Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymogów wobec oferowanego urządzenia :

  1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

  Oferenci zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument wystawiony w

  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot

  PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZAŁĄCZENIA DO OFERTY PEŁNOMOCNICTWA DLA JEDNEGO Z NICH DO REPREZENTOWANIA ICH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

  2) Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

  3) Oświadczenie zgodne z art. 22 i art. 24 ustawy ;

  4) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone urządzenie odpowiada określonym normom – deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę.

  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

  Kryteria oceny:

  - Cena – 70%.;

  - Ocena techniczna – 30%

  Termin składania ofert upływa dnia 14.04. 2009r o godz. 10:00;

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/;

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  Zał. nr 2 do SIWZ


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Umowa
  3. Zał. nr1 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2013-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra