Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprawozdania finansowe
PRACA
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zamówienia podprogowe
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
  Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI OGłOSZONE I INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

    Świadczene usługi ochronu osób i mienia na terenie Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Informacja z otwarcia ofert.


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów biurowych

  Olsztyn, 3.12.2018r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dostawa materiałów biurowych – znak sprawy 23N.2018

   

                  W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

  1. ARTECH Arkadiusz Kieżun, ul. Grudziądzka 7A, 11-040 Dobre Miasto z ceną ofertową brutto: 7718,07 zł,
  2. Przedsiębiorstwo Handlowe Paxer Sp. j. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn z ceną ofertową brutto: 7201,54 zł,
  3. Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn z ceną ofertową brutto: 8286,88 zł.

  Zamawiający na wykonanie przedmiotu zamówienia przeznaczył 12 297,48 zł brutto.

    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

  Informacja z otwarcia ofert:


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa płyt CD, kopert na płyty CD i kartridży

  .


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Informacja z otwarcia ofert:


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  .


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Informacja z otwarcia ofert.

  Znak sprawy: 1PN.2018


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do oznaczeń manualnych i materiałów zużywalnych

  Informacja z otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  2. Ogłoszenie
  3. SIWZ- aktualny po zmianie terminu dostawy urządzenia
  4. Specyfikacja wraz z załącznikami od 1-5
  5. Załącznik nr 6
  6. Załącznik nr 6 - aktualny po odpowiedziach na pytania Wykonawców
  7. Załącznik nr 7
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie


  Lista załączników
  1. Informacja o zmianie treści ogłoszenia
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. SIWZ
  4. Treść ogłoszenia
  5. Wyjaśnienie nr 1
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ
  7. Załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna
  8. Załącznik nr 2 do SIWZ
  9. Załącznik nr 3 do SIWZ
  10. Załącznik nr 4 do SIWZ
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ
  12. Załącznik nr 6 do SIWZ
  13. Załącznik nr 7 do SIWZ
  14. Załącznik nr 8 do SIWZ
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

  Informujemy, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

   

  Informacja dla Wykonawców


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2. Treść ogłoszenia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ
  10. Załącznik nr 8 do SIWZ
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczeń na działalność handlową

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: „Wynajem pomieszczenia na działalność handlową”
  3. Numer postępowania: 5PN.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  B)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty (brutto) – 100%
  2. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Oferty częściowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  5. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
  7. Termin realizacji zamówienia:  3 lata od dnia podpisania umowy.
  8. Specyfikacja: Specyfikacja znajduje się na stronie Wynajmującego www: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/
  9. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w szerokim asortymencie.

  a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

  c)       Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

  1. Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 7,00 zł netto/m2
  2. Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  3. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  4. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 89 537 32 75, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

   

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne – tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 04.09.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Data ogłoszenia: 22.08.2017r.

   

   

  Zatwierdzam: (-) Joanna Motyl-Żechowicz

               Podpis kierownika Wynajmującego


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Specyfikacja (SIWZ)
  4. Treść ogłoszenia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.

   

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                            na                                                                               

  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.”Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie”

   

  1. Załączniki

  a)      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

  b)      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

  c)       Projekt umowy – załącznik nr 3


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr 1
  4. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczenia na gabinet lekarski

  Dokumenty:


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Ogłoszenie
  3. Projekt umowy
  4. Specyfikacja (SIWZ)
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do elektroforezy białek z dzierżawą analizatora

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na:

   

  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników do elektroforezy białek na 600 oznaczeń w ciągu 36 miesięcy  wraz z dzierżawą  analizatora.

  1. Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Termin realizacji:   

  a)      Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36   m-cy od podpisania umowy.

  b)      Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.

  1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki:

  a)      Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  b)     Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, tj. w latach 2014-2016 o łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000,- zł brutto  /przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  do elektroforezy białek/,

  c)      Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  d)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
  3. Kryteria oceny: Cena –  100 %.
  4. Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2017r. o godz. 11:00.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  8. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Data ogłoszenia 1.06.2017r.

  Lista załączników
  1. Formularz cenowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Treść ogłoszenia
  6. Załącznik nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na:

   

  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  1. Zamawiający  dopuszcza składanie oferty częściowej na poszczególne zadania.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Termin realizacji : 

  a)      Dostawa sprzętu medycznego sukcesywnie przez okres 12   m-cy od podpisania umowy.

  1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki:

  a)      posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada  obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  b)      nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  c)       sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
  3. Kryteria oceny: Cena –  100 %.
  4. Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2017r. o godz. 11:00.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  8. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Data ogłoszenia 06.04.2017r.

  Lista załączników
  1. Formularz asortymentowo-cenowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. SIWZ
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na:

   

  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA  PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV  33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników  hematologicznych do oznaczeń 45000 morfologii, tj. 30 000 morfologii CBC oraz 15000 morfologii z rozmazem 5DIFF  wraz z dzierżawą  analizatora.

  1. Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Termin realizacji : 

  a)      Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36   m-cy od podpisania umowy.

  b)      Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.

  1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki:

  a)      Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  b)     Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, tj. w latach 2014-2016 o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto  /przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  hematologicznych/,

  c)      Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  d)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
  3. Kryteria oceny: Cena –  100 %.
  4. Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2017r. o godz. 11:00.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  8. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Data ogłoszenia 04.04.2017r.

  Lista załączników
  1. Formularz cenowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Parametry analizatora
  4. Parametry odczynników
  5. Projekt umowy
  6. SIWZ_Hematologia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra