Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Ogłoszenia
KONKURSY NA ŚWIADZCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Przetargi ogłoszone
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Sprawozdania finansowe
Cennik usług komercyjnych
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Postępowanie bezprzetargowe
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Harmonogramy pracy poradni
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Przetargi zakończone
Charakterystyka przychodni
Informacje ogólne
Statut przychodni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI OGłOSZONE

    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn. 15.06.2016 r.

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

  Zawiadomienie   o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych   wraz z najmem  analizatora  ”. Postępowanie nr 03.2016.

                   Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity ), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych   wraz z najmem  analizatora  ”:

   I.   Za najkorzystniejszą została uznana oferta   firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o.

           01-531 Warszawa     ul. Wybrzeże Gdańskie 6B. Oferta uzyskała najwyższa punktację wśród ofert niepodlegających odrzuceniu , w  ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętymi w SIWZ.

  Złożone  oferty uzyskały następująca punktację:

  1. Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa     ul. Wybrzeże Gdańskie 6B Cena ofertowa 298 278,80 zł brutto.  Oferta w ocenie uzyskała łącznie 100 pkt (cena  70,00 pkt., ocena techniczna analizatora  30,00pkt.).
  2. Horiba ABX sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska 182. Cena ofertowa 399 495,24 zł brutto. Oferta w ocenie uzyskała łącznie 82,26 pkt (cena  52,26 pkt., ocena techniczna analizatora  30,00 pkt.).

  II. Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy  umowa w sprawie zamówienia publicznego  może być zawarta w dn. 22.06.2016r.

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  Olsztyn 8.06.2016 r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

                                Wszyscy oferenci

   

  Informacja o wyborze  oferty

   

   

   Dot.: Przetargu nieograniczonego: „Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora. Postępowanie nr 02.2016.

   

              Informujemy, że  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  za najkorzystniejszą  w pakiecie I została uznana oferta  firmy „Roche Diagnostics Polska” sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdańskie 6B z ceną ofertową 522.143,46 zł brutto. Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  Jednocześnie informujemy, że  postępowanie w pakiecie II  zostało unieważnione z uwagi, że nie wpłynęła żadna oferta.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn, dn. 2.06.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

  Wszyscy wykonawcy

  Dot. Postępowania nr 3.2016 na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do  badan biochemicznych wraz z najmem analizatora.  

   

   W odpowiedzi na    zapytania wykonawców   informujemy:

  1. 1.    Dotyczy pkt. 21 warunków granicznych (Zał. nr 2  do  SIWZ).

  Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik do oznaczania HbA1c, wymagający przed wstawieniem do analizatora połączenia w stosunku 1:1 diluentu z przeciwciałami?

  Odp. TAK.

  1. 2.    Dotyczy pkt. 26 warunków granicznych (Zał. nr 2  do  SIWZ).

  Czy Zamawiający dopuści 4 odczynniki innego producenta niż producent aparatu, posiadające odpowiednie aplikacje do oznaczania na oferowanym analizatorze wraz                      z odpowiednimi kalibratorami oraz materiałami kontrolnymi?

  Odp. TAK.

  Dotyczy projektu umowy -  §3 ust. 3 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  1. Prosimy wykreślenie z §3 ust. 3 słowa „telefonicznie” i pozostawienie tylko „faksem lub pisemnie”,  ponieważ składanie zamówień powinno mieć formę pisemną.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

  Dotyczy projektu umowy -  §4 ust.1 (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz pkt. 2.2 SIWZ.

  4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora w terminie do 21 dni lub max. 30 dni od podpisania umowy ?

  Odp. Zamawiający wyraża  zgodę na dostawę analizatora w terminie do 21 dni od podpisania umowy .

  Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

     Dotyczy projektu umowy -  §7 ust. 5 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu w ciągu 24 godzin (zamiast 12 godzin) od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce? – zgodnie z wymogiem                w pkt. 31 warunków granicznych (Zał. nr 2 do SIWZ), który brzmi: „W przypadku awarii reakcja  serwisu w ciągu 24 godzin” 

  Odp. Zamawiający zmienia  w  zał. Nr 6 Projekt umowy treść  §  7 ust. 5 następująco  : „Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce”.

  Dotyczy projektu umowy -  §7 ust. 6 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

  6. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w §7 ust. 6 na następujący:

  „Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze (zamiast 2 dni robocze) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze” – zgodnie z wymogiem w pkt. 33 warunków granicznych (Zał. nr 2 do SIWZ), wg którego: „Awaria dłuższa niż 72 godziny skutkuje wstawieniem aparatu zastępczego”.

  Odp. Zmawiający zmienia  w  zał. Nr 6 Projekt umowy treść  §  7 ust. 6 następująco  :

   Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze”.

  Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ

  7. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

  Odp. NIE.

  1. Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  Odp. TAK.

  1. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

  Odp. TAK.

  1. Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Uzasadnienie:

  Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

  Odp. NIE.

  1. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?

  Odp. NIE.

  1. Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

  Odp. NIE.

  1. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 9 ust. 1?

  Uzasadnienie:

  Przesłanka naliczenia kar umownych powinna być sformułowana w sposób precyzyjny i dokładny jasno je wskazując, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji umowy.

  Odp. NIE.

  1.  Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by kara umowna była naliczana od wartości dostawy, która nie została zrealizowana w terminie?

  Odp. NIE.

  1. Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

  Odp. NIE.

  16.  Par. 9 ust. 3 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

  Uzasadnienie:

  Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Par. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

  Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  1. Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa.  

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  Olsztyn, dn. 31.05.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28 

  Wszyscy oferenci

  Dot. Postępowania nr 2.2016 na  dostawę  odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych  wraz z najmem  analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych  do oznaczeń boreliozy wraz z najmem  analizatora.

   W odpowiedzi na    zapytanie wykonawców   informujemy:

  Dot. Załącznika nr 2 do siwz

  1. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem ”System chłodzenia odczynników w analizatorach” Zamawiający rozumie system chłodzenia zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi analizatora i metodykach testów?

  Odp TAK

  2. Prosimy o podanie numerów wymaganej międzynarodowej kontroli jakości Labquality dla wybranych parametrów hormonów i markerów nowotworowych?

  Odp, Zgodnie z katalogiem 2016r. : Raz w roku hormony A   nr 2300S. Raz w roku hormony B nr 2301. Raz w roku markery nowotworowe nr 2700.

  3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi

  Vit. D

  Odp . Zamawiający wyraża zgodę.

  4. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy? 

  Odp. Jako test ciążowy i  marker nowotworowy

  5. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów? 

  Odp. Tak

  Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ

  6.Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

  Odp.  Nie

  7.Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  Odp.  TAK

  8.Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

  Odp.  TAK

  9.Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 21 dni?

  Odp.  NIE

  10.Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

  Uzasadnienie:

  Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

  Odp. NIE

  11.Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny'' na ,,w ramach czynszu dzierżawnego''?

  Odp. NIE

  12.Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

  Odp. NIE

  13.Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 9 ust. 1?

  Uzasadnienie:

  Przesłanka naliczenia kar umownych powinna być sformułowana w sposób precyzyjny i dokładny jasno je wskazując, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie realizacji umowy.

  Odp.  NIE

  14. Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na by kara umowna była naliczana od wartości dostawy, która nie została zrealizowana w terminie?

  Odp.  NIE.

  15.Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

  Odp. .  NIE

  15.Par. 9 ust. 3 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

  Uzasadnienie:

  Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

  Odp.  NIE

   16. Par. 11 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa

  Dotyczy pakietu II:

  17.Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

    Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o  doprecyzowanie ww. kwestii. Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej  umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych.
  W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi.

  Odp. W zakresie ochrony danych osobowych zostanie zawarta odrębna umowa.  

  18..  Dotyczy SIWZ pkt. 4 ppkt. 7, Pakiet II:

     Czy Zamawiający odstąpi od składania wraz z ofertą do pakietu II wykazu instalacji systemów informatycznych wraz z referencjami?

    Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia w Pakiecie II jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy, a nie instalacja systemów informatycznych (Zał. 4 pkt. 3).

     Odp. TAK

   19. Pkt. 8 SIWZ:

    Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w ofercie do pakietu II nie wymagane   

   jest dołączenie  Załączników nr 2,3,4, a jedynie Załącznika nr 6 oraz wymaganych  7  i 8?

   Odp. Do pakiety II wymagane jest dołączenie zał.  5, 6, 7, 8.

  20.      Dotyczy pkt. 9 Zał. nr 6:

  Czy Zamawiający dopuści, aby jeden z testów Załącznika nr 5 - D-dimer, zawierał kalibratory i kontrole liofilizowane i rozpuszczalne w 2 ml wody? Wszystkie pozostałe składowe zawarte w opakowaniu testu są gotowe do użycia. Taka forma transportowa kalibratorów i kontroli zapewnia trwałość i tym samym jakość tych odczynników przy tak znaczącym dla życia i zdrowia pacjentów parametrze jakim są D-dimery.

  Odp. TAK.

  21.      Dotyczy pkt. 12 Zał. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapis?

  Uzasadnienie: W zapisach Załącznika nr 4: pkt 2 i 3 całkowity koszt podpięcia analizatora do LIS leży po stronie Oferenta dla pakietu I. Ze swej strony oferujemy bezpłatne przekazanie protokołów informatycznych niezbędnych do wykonania instalacji i podłączenia analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

  Odp. Bezpłatne podłączenie do sieci wszystkich analizatorów   będzie w obowiązku  oferenta  pakietu I.

  22.   Dotyczy pkt 13 Zał. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający dopuści Instrukcję w formie pliku gotowego do wydruku na płycie CD?

  Odp. TAK.

  23.  Dotyczy pkt 15 Zał. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający doda do tego punktu zapis „w dni robocze” i odpowiednio zmodyfikuje Załącznik?

  Uzasadnienie: Przychodnia nie pełni dyżurów lekarskich w soboty i niedziele.

  Odp. NIE.

  24.      W oparciu zapisy Umowy §6 p. 6, Pakiet II:

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do cennika pozycji „materiały zużywalne”, które są wymieniane podczas przeglądu rocznego? Kwotowo stanowią poniżej 3% wartości oferty, a ich wykazanie w postępowaniu wiąże się z transparentnością postepowania i wykazaniu, że Oferent nie ukrywa pozycji nie-medycznych, na które obowiązuje inna stawka VAT.

  Odp. Zgodnie z zał. 6  pkt 14 w zakres  bezpłatnego serwisu   wchodzą   również  wszystkie materiały( w tym zużywalne ) niezbędne co prawidłowego przeprowadzenia  przeglądu.

  25.      Dotyczy Pakiet II:

  Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do pozycji odczynnikowych w postępowaniu pozycję dotyczącą sprawdzania jakości pracy analizatora? Są to testy takie same w konstrukcji jak testy odczynnikowe, lecz przewidziane do comiesięcznej oceny jakości pracy analizatora: jego sprawności systemu pomp oraz drogi optycznej. Pomagają użytkownikowi zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom podczas rutynowej pracy i są przewidziane w instrukcji obsługi analizatora jako wymóg do zapewnienia jakości obsługowej oferowanego analizatora. Kwotowo stanowią wartość poniżej 2 % przewidywanej wartości oferty.

  Odp.  NIE

  Pytania do umowy (zał. nr 9):

  26.§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?

  Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Zamawiającego.

  Odp. NIE

  1. §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 21 dni?

  Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wskazany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym  Wykonawca prosi jak w pytaniu.

  Odp. TAK

  28.  §7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej usterce.”?

  Odp. TAK

  29.  §7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

  ,,Jeżeli czas naprawy analizatora przekroczy 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie urządzenie zastępcze.”

  Odp. TAK

  30.  §9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

  ,,W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 2 % wartości łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1 umowy.”?

  Odp.  NIE

  31.  §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części umowy?

  Odp. NIE

  32.  §10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej, zgodnie z którą w przypadku ew. zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a wartość netto będzie stała i będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy?

  Uzasadnienie: W myśl art. 142 ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich modyfikacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług,

  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  Odp. Zamawiający wprowadza w  zał. Nr 9 Projekt umowy w §  5 ust.3a o treści :

   „W okresie trwania   umowy podane ceny jednostkowa  brutto oferowanych odczynników  mogą ulec zmianie kwartalnie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS”.

  33. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, w którym w

  ulotkach odczynnikowych, nie ma  zapisu o krzywej kalibracyjnej wpisywanej automatycznie  do analizatora?

  Odp. NIE

  34.Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wykonywanie badań  anty CCP w laboratorium zewnętrznym?

  Odp. NIE

  35.Czy w związku z zapisem  ,,wykluczone  ryzyko kontaminacji”   Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie analizatora posiadającego opatentowany sposób mycia sond (bez  konieczności stosowania jednorazowych  końcówek) , pozwalający na oznaczanie wszystkich  analitów, w tym najbardziej wrażliwych na ewentualne kontaminacje jak HlV Ag/Ab i HbsAg

  Odp. NIE

  36.Czy zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie , materiału kontrolnego niezależnego renomowanego  producenta  materiałów kontrolnych? Materiał kontrolny  posiada wartości dedykowane  dla oferowanego odczynnika  i oferowanego sprzętu?

  Odp. NIE

  37. Czy podana ilość badan  zawiera testy na kalibrację i kontrole? Jeżeli nie, prosimy o podanie harmonogramu  kontroli  codziennej , że szczególnym  uwzględnieniem rzadko wykonywanych oznaczeń.

  Odp. NIE. Kontrole Raz w tygodniu na jednym poziomie po każdej kalibracji lub w miarę potrzeb

  38.Prosimy  o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z  oprogramowaniem w języku angielskim posiadającego  pełną instrukcję  w języku  polskim?

  Odp. NIE

  39.Czy częstotliwość  kalibracji nie częściej  niż co 4 tygodnie należy y rozumieć i podać jako częstość  kalibracji  podaną  zgodnie z ulotką  odczynnikową  przy założeniu  stosowania  w analizatorze  tego samego zestawu odczynnikowego”

  Odp.  Zgodnie z zapisem SIWZ

   

   

   

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos. nr3.Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora

  Olsztyn: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora
  Numer ogłoszenia: 135792 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego


  zawarcia umowy ramowej


  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń biochemicznych wraz z najmem analizatora przez okres 36 m-cy.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.00-6, 33.12.41.10-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum 3 zamówień na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000,- zł brutto. Przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Materiały informacyjne /foldery, katalogi(tłumaczone ma język polski)/

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 do SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 6 do SIWZ (projekt umowy)
  6. Zał.nr 4 do SIWZ ( wzór oferty)
  7. Zał.nr 5 do SIWZ ( for. cenowy )
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 128620-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym ( pakiet I). Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do...
  Termin składania ofert: 2016-06-01


  Numer ogłoszenia: 135614 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128620 - 2016 data 20.05.2016 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, fax. 89 537 32 22.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.06.2016r godz. 10:00.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 3.06.2016r godz. 09:00.
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.2.2016. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym ( pakiet I). Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora ( pakiet II)..

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • W zakresie wiedzy i doświadczenia wykazać się należytym wykonaniem minimum 3 zamówień na dostawy o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat , t. j. w latach 2013-2015 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,- zł brutto oraz co najmniej 3 realizacjami systemu informatycznego o podobnym charakterze (ilościowym i jakościowym) do przedmiotu zamówienia (pakiet I) i 200.000,- zł brutto ( pakiet II). Przez zamówienie o charakterze i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych ( pakiet I) / odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy ( pakiet II). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  
   • Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty

  Materiały informacyjne /foldery, katalogi/ tłumaczone na język polski.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Ocena techniczna - 30

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 (Sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.12.70.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Ocena techniczna - 30

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora CPV 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.40.00-1, 33.12.70.00-6.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 70
   • 2. Ocena techniczna - 30

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1 di SIWZ
  3. Zał. nr 2 do SIWZ
  4. Zał. nr 3 do SIWZ
  5. Zał. nr 4 do SIWZ
  6. Zał. nr 5 do SIWZ
  7. Zał. nr 6 do SIWZ
  8. Zał. nr 9 do SIWZ (projekt umowy)
  9. Zał.nr 7 do SIWZ( wzór oferty)
  10. Zał.nr 8 do SIWZ ( for. cenowy )
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-05-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn. 12.05.2016 r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Zawiadomienie   o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.

                   Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity ), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Remont pokrycia dachu bryły A Przychodni”:

   I.   Za najkorzystniejszą została uznana oferta   firmy:   Prywatne Przedsiębiorstwo „Sewil”  Sebastian Podlecki 10- 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E lok.225. Oferta uzyskała najwyższa punktację wśród ofert niepodlegających odrzuceniu , w  ocenie zgodnej z kryteriami  przyjętymi w SIWZ.

  Złożone  oferty uzyskały następująca punktację:

  1. Budownictwo  „ Alfix” Jerzy Kostecki  15-668 Białystok ul. Upalna 15 lok. 7. Cena ofertowa 217.923,38 zł brutto. Okres gwarancji 84 miesiące.  Oferta w ocenie uzyskała łącznie 76,41 pkt (cena  61,91 pkt., termin gwarancji 10,5pkt.).
  2. Remonty Budowlane Karol Krzemiński 06-330 Chorzele ul. Bagienna 1. Cena ofertowa 199.235,62 zł brutto. Okres gwarancji 84 miesiące. Oferta w ocenie uzyskała łącznie 82,54 pkt (cena  72,04 pkt., termin gwarancji 10,5 pkt.).
  3. Prywatne Przedsiębiorstwo „Sewil”  Sebastian Podlecki 10- 686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E lok.225. Cena ofertowa 168.850,05 zł brutto. Okres gwarancji 96 miesiące. Oferta w ocenie uzyskała łącznie  97,00 pkt ( cena  85,00 pkt., termin gwarancji 12,00 pkt.).
  4. Przedsiębiorstwo Budowlane „Witka” sp. z o.o. 10-434 Olsztyn ul. Kołobrzeska 50H. Cena ofertowa 202.331,45 zł brutto. Okres gwarancji 120 miesiące. Oferta w ocenie uzyskała łącznie  85,93 pkt ( cena  70,93,00 pkt., termin gwarancji 15,00 pkt.).

  II. W postępowaniu  odrzucono ofertę firmy MF „ Invest” Maciej Fydrych 13-100 Nidzica

   ul. Wiosenna 1. Cena ofertowa 188.392,04 zł brutto. Okres gwarancji 60 miesiące. 

          Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty w/w Wykonawcy

  Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz.2164 tekst jednolity.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Powodem odrzucenia było zaoferowanie przez wykonawcę 5 - letniego okresy gwarancji na wykonane roboty gdy zamawiający, zgodnie z Rozdziałem I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wymagał  zaoferowania min. 7 letniego okresu gwarancji. 

  III. Zgodnie z art. 94 ust. 1  umowa w sprawie zamówienia publicznego  może być zawarta w dn. 17.05.2016r.

   

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn, dn.22.04.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

   

   

  Dot. Postępowania nr 1.2016 na  remont pokrycia  dachu w bryle A obiektu Przychodni.

   

  W odpowiedzi na    zapytanie jednego z wykonawców   informujemy:

  Pytanie Nr 1 - SIWZ pkt.1 – Opis przedmiotu zamówienia- zakres prac obejmuje wymianę parapetów okiennych na nowe oraz demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. Brak wymienionego zakresu prac w załączonym przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

  Odp. Zamawiający  zmienił  treść zał. Nr 2 do SIWS .

  Zmieniona treść zał. Nr 2 jest dostępna na stronie BIP Przychodni pod  adresem : http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Pytanie Nr 2 – Czy instalacja odgromowa podlega wymianie na nową?

  Odp. Zgodnie z zapisem zakresu robót w pkt. 1,ppkt 1.1.14) instalację odgromową należy zdemontować  i ponownie zamontować, bez wymiany na nową.

  Pytanie Nr 3 – W celu sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z zakresem zamówienia prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zawierające zwymiarowany rzut dachu oraz przekrój z projektowanymi warstwami nowego pokrycia.

  Odp.  W celu sprawdzenia zgodności przedmiaru robót należy dokonać wizji lokalnej, która jest obowiązkowa, natomiast zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w przedmiarze robót, ponadto wszystkie warstwy izolacyjne wynikają z zakresu robót i przedmiaru.

  Pytanie Nr 4 – Prosimy o wyznaczenie terminu dokonania wizji lokalnej.

  Odp. W celu ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą wyznaczoną do spraw merytorycznych, do której kontakt telefoniczny podano w pkt. 5 SIWZ.


  Lista załączników
  1. Zał. nr 2 do SIWZ ( po zianach)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra