Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Ogłoszenia
KONKURSY NA ŚWIADZCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
Przetargi ogłoszone
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Sprawozdania finansowe
Cennik usług komercyjnych
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Postępowanie bezprzetargowe
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Harmonogramy pracy poradni
Struktura organizacyjna
Ustawa o prawach pacjenta
Przetargi zakończone
Charakterystyka przychodni
Informacje ogólne
Statut przychodni
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI OGłOSZONE

     Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn, dn.22.04.2016r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

    10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28

   

  Wszyscy wykonawcy

   

   

  Dot. Postępowania nr 1.2016 na  remont pokrycia  dachu w bryle A obiektu Przychodni.

   

  W odpowiedzi na    zapytanie jednego z wykonawców   informujemy:

  Pytanie Nr 1 - SIWZ pkt.1 – Opis przedmiotu zamówienia- zakres prac obejmuje wymianę parapetów okiennych na nowe oraz demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. Brak wymienionego zakresu prac w załączonym przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

  Odp. Zamawiający  zmienił  treść zał. Nr 2 do SIWS .

  Zmieniona treść zał. Nr 2 jest dostępna na stronie BIP Przychodni pod  adresem : http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Pytanie Nr 2 – Czy instalacja odgromowa podlega wymianie na nową?

  Odp. Zgodnie z zapisem zakresu robót w pkt. 1,ppkt 1.1.14) instalację odgromową należy zdemontować  i ponownie zamontować, bez wymiany na nową.

  Pytanie Nr 3 – W celu sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z zakresem zamówienia prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zawierające zwymiarowany rzut dachu oraz przekrój z projektowanymi warstwami nowego pokrycia.

  Odp.  W celu sprawdzenia zgodności przedmiaru robót należy dokonać wizji lokalnej, która jest obowiązkowa, natomiast zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w przedmiarze robót, ponadto wszystkie warstwy izolacyjne wynikają z zakresu robót i przedmiaru.

  Pytanie Nr 4 – Prosimy o wyznaczenie terminu dokonania wizji lokalnej.

  Odp. W celu ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą wyznaczoną do spraw merytorycznych, do której kontakt telefoniczny podano w pkt. 5 SIWZ.


  Lista załączników
  1. Zał. nr 2 do SIWZ ( po zianach)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post. 1/2016. REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI

  Olsztyn: REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE 
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

     

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie , ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5373221, faks 89 537 32 22.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POKRYCIA DACHU BRYŁY A OBIEKTU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu bryły A Przychodni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

  II.1.5)

   

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.90.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5000,00 zł ( słownie pięć tysięcy złotych).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

          zgodnie z opisem w SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - Okres gwarancji - 15

  IV.2.2)

     

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Zał. nr 2 str2
  3. zał. nr 3 (wzór oferty)
  4. zał. nr 4 do SIWZ
  5. Zał. nr 5 do SIWZ
  6. Zał. nr 6 do SIWZ
  7. Zał. nr 7 do SIWZ
  8. Zał. nr 9 do SIWZ (projekt umowy)
  9. Zał. nr1 do SIWZ
  10. Zał. nr2 str.1
  11. Zał. nr2 str.3
  12. Zał.nr 8 do SIWZ
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra