Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Sprawozdania finansowe
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Harmonogramy pracy poradni
  Przetargi zakończone
  Charakterystyka przychodni
  Informacje ogólne
  Statut przychodni
  Ustawa o prawach pacjenta
  Struktura organizacyjna
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI OGłOSZONE I INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Informacja z otwarcia ofert:


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  .


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Informacja z otwarcia ofert.

  Znak sprawy: 1PN.2018


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do oznaczeń manualnych i materiałów zużywalnych

  Informacja z otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Dostawa ultrasonografu do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.


  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  2. Ogłoszenie
  3. SIWZ- aktualny po zmianie terminu dostawy urządzenia
  4. Specyfikacja wraz z załącznikami od 1-5
  5. Załącznik nr 6
  6. Załącznik nr 6 - aktualny po odpowiedziach na pytania Wykonawców
  7. Załącznik nr 7
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie


  Lista załączników
  1. Informacja o zmianie treści ogłoszenia
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. SIWZ
  4. Treść ogłoszenia
  5. Wyjaśnienie nr 1
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ
  7. Załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna
  8. Załącznik nr 2 do SIWZ
  9. Załącznik nr 3 do SIWZ
  10. Załącznik nr 4 do SIWZ
  11. Załącznik nr 5 do SIWZ
  12. Załącznik nr 6 do SIWZ
  13. Załącznik nr 7 do SIWZ
  14. Załącznik nr 8 do SIWZ
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

   

  Informujemy, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

   

  Informacja dla Wykonawców


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2. Treść ogłoszenia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ
  10. Załącznik nr 8 do SIWZ
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczeń na działalność handlową

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: „Wynajem pomieszczenia na działalność handlową”
  3. Numer postępowania: 5PN.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  B)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty (brutto) – 100%
  2. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Oferty częściowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  5. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
  7. Termin realizacji zamówienia:  3 lata od dnia podpisania umowy.
  8. Specyfikacja: Specyfikacja znajduje się na stronie Wynajmującego www: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/
  9. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w szerokim asortymencie.

  a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

  c)       Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

  1. Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 7,00 zł netto/m2
  2. Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  3. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  4. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 89 537 32 75, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

   

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne – tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 04.09.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Data ogłoszenia: 22.08.2017r.

   

   

  Zatwierdzam: (-) Joanna Motyl-Żechowicz

               Podpis kierownika Wynajmującego


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Specyfikacja (SIWZ)
  4. Treść ogłoszenia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.

   

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                            na                                                                               

  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.”Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie”

   

  1. Załączniki

  a)      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

  b)      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

  c)       Projekt umowy – załącznik nr 3


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr 1
  4. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wynajem pomieszczenia na gabinet lekarski

  Dokumenty:


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Ogłoszenie
  3. Projekt umowy
  4. Specyfikacja (SIWZ)
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa odczynników do elektroforezy białek z dzierżawą analizatora

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na:

   

  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników do elektroforezy białek na 600 oznaczeń w ciągu 36 miesięcy  wraz z dzierżawą  analizatora.

  1. Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Termin realizacji:   

  a)      Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36   m-cy od podpisania umowy.

  b)      Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.

  1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki:

  a)      Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  b)     Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, tj. w latach 2014-2016 o łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000,- zł brutto  /przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  do elektroforezy białek/,

  c)      Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  d)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
  3. Kryteria oceny: Cena –  100 %.
  4. Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2017r. o godz. 11:00.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  8. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Data ogłoszenia 1.06.2017r.

  Lista załączników
  1. Formularz cenowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Treść ogłoszenia
  6. Załącznik nr 1
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

   

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na:

   

  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  1. Zamawiający  dopuszcza składanie oferty częściowej na poszczególne zadania.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Termin realizacji : 

  a)      Dostawa sprzętu medycznego sukcesywnie przez okres 12   m-cy od podpisania umowy.

  1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki:

  a)      posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada  obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  b)      nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  c)       sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia;

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
  3. Kryteria oceny: Cena –  100 %.
  4. Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2017r. o godz. 11:00.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  8. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Data ogłoszenia 06.04.2017r.

  Lista załączników
  1. Formularz asortymentowo-cenowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. SIWZ
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/

  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  W OLSZTYNIE

  10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28

  Ogłasza przetarg  nieograniczony  na:

   

  DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA  PRACUJĄCEGO NA BAZIE TYCH SAMYCH ODCZYNNIKÓW /CPV  33.69.62.00-7, 38.43.45.70-2/

   

  Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl

   

  Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników  hematologicznych do oznaczeń 45000 morfologii, tj. 30 000 morfologii CBC oraz 15000 morfologii z rozmazem 5DIFF  wraz z dzierżawą  analizatora.

  1. Zamawiający  nie przewiduje możliwości  składania oferty częściowej.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Termin realizacji : 

  a)      Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36   m-cy od podpisania umowy.

  b)      Instalacja analizatora  wciągu 14 dni od podpisania umowy.

  1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie  do udziału  musi spełnić  następujące warunki:

  a)      Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa  nakłada obowiązek  posiadania takich uprawnień,

  b)     Wykazać się należytym wykonaniem  minimum 1  zamówienie na dostawy  o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, tj. w latach 2014-2016 o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto  /przez  zamówienie o charakterze  i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę  odczynników  hematologicznych/,

  c)      Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

  d)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
  2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
  3. Kryteria oceny: Cena –  100 %.
  4. Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2017r. o godz. 11:00.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanowić  dynamicznego systemu zakupów oraz  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  8. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Data ogłoszenia 04.04.2017r.

  Lista załączników
  1. Formularz cenowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Parametry analizatora
  4. Parametry odczynników
  5. Projekt umowy
  6. SIWZ_Hematologia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra