Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprawozdania finansowe
PRACA
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zamówienia podprogowe
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
  Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I STUDENCKICH

    Regulamin praktyk zawodowych i studenckich

  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich

  w Przychodni Specjalistycznej

  w Olsztynie

  § 1

  Słownik terminów:

  1. Przychodnia – Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28

  10-437 Olsztyn

  1. Praktykant- osoba skierowana do odbycia praktyki ze strony szkoły/uczelni.

  2. Opiekun praktyk – osoba koordynująca praktyki ze strony szkoły/uczelni lub wyznaczona przez Dyrektora.

  3. UODO – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( t.j.Dz. U.02.101..926 z późn. zmianami)

  4. Oświadczenie- w celu wypełnienia wymogu art. 39 UODO Administrator Danych obowiązany jest zapewnić, że wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe posiadają upoważnienie do ich przetwarzania. Przychodnia wypełnia ten obowiązek wystawiając imienny dokument ( upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych) Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz Przychodnia gwarantuje, iż posiada system zabezpieczający dane osobowe i zobowiązuje się do nie przekazywania tych danych w celu dalszego ich przetwarzania.

  5. Umowa o powierzenie przetwarzanie danych osobowych ( i wrażliwych) – umowa zawierana ze szkołą/uczelnią oraz Praktykantem indywidualnym.

  § 2

  Regulamin określa warunki przyjmowania do odbycia praktyki oraz zasady odbywania praktyk uczniowskich i studenckich

  § 3

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie przyjmuje na praktyki uczniowkie i studenckie zorganizowane grupy osób oraz osoby indywidualne zgodnie z § 4 Regulaminu

  § 4

  Zasady przyjmowania na praktyki zawodowe i studenckie w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  1. Na praktyki zawodowe praktykanci/studenci kierowani są na podstawie skierowania (wniosku) ze strony uczelni/ szkoły, adresowanego do Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie i pisemnej prośby ucznia/studenta bezpośrednio adresowanej do Dyrektora Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  2. Przyjęcie grupy osób do odbycia praktyki poprzedza się zawarciem stosownej umowy pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie i szkołą/uczelnią. Umowa określa między innymi termin rozpoczęcia i okres trwania praktyki, imienną listę osób kierowanych do odbycia praktyki ( lista zawiera: imię i nazwisko i nr PESEL osoby), szczególne warunki odbywania praktyk dotyczące kierowanej grupy, umowę i upoważnienie szkoły/uczelni do przetwarzania danych osobowych praktykantów przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie. Wraz z listą praktykantów szkoła/uczelnia przekazuje Przychodni Specjalistycznej podpisane stosowne oświadczenia.

  3. Szkoła/uczelnia kierująca wyznacza Opiekuna Praktyk, który bezpośrednio współpracuje z Przychodnią w sprawach dotyczących odbywania praktyk.

  4. Wynagrodzenie dla Opiekuna Praktyk pokrywa w całości szkoła/uczelnia

  5. Ze strony Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie zadanie organizacji przebiegu praktyk powierza się Opiekunowi Praktyk.

  6. Skierowanie indywidualne i pisemna prośba powinny zawierać następujące informacje:

  a)  imię i nazwisko studenta

  b)  adres zamieszkania lub adres do korespondencji 

  c)  nr telefonu/ e-mail

  d) nazwa uczelni, rok, kierunek studiów 

  e)  proponowany termin odbycia praktyk

  f)  program praktyk

  g) nazwę komórki organizacyjnej, w której ma być odbywana praktyka,

  7. Możliwość odbycia praktyki zawodowej oraz termin jej odbywania Dyrektor konsultuje z Kierownikiem danej komórki organizacyjnej. Po uzyskaniu pisemnej opinii Kierownika Komórki, Dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi wnioskującemu. W przypadku wyrażenia zgody Dyrektor wyznacza Opiekuna Praktyki.

  8. Po podpisaniu przez Dyrektora Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie skierowania i pisemnej prośby, Sekcja Służb Pracowniczych Socjalno- Bytowych i BHP powiadamia o tym studenta (w formie: pisemnie; telefonicznie lub e-mail).

  9. Aby uczeń/student mógł odbyć praktyki musi być podpisane “Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pomiędzy szkołą/uczelnią a Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie” .

  10. Ze strony szkoły/uczelni sygnatariuszem umowy jest rektor, dziekan, dyrektor lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych, zaś ze strony Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie “Porozumienie” podpisuje Dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie sporządza się w 2 egzemplarzach.

  11. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
  12.
  Po podpisaniu Porozumienia, szkoła/uczelnia kieruje ucznia/studenta na praktykę.

  § 5

  Informacje ogólne

  1. Praktyka zawodowa/staż odbywana/y przez ucznia/studenta, – ma na celu pogłębienie wiedzy zdobytej przez studenta/ ucznia w trakcie trwania nauki oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania -bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

  2. Praktyka/staż powinny również przygotować praktykanta do współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

  3. Praktyki zawodowe /staże przeprowadzane są wg programu praktyk/staży , dostarczonego przez uczelnię, szkołę.

  4. Po odbyciu praktyki, opiekun dokonuje wpisu w stosownym dokumencie, który potwierdza odbycie praktyki przez studenta zgodnie z programem

  § 6

  Obowiązki ucznia/studenta

  1. Przed rozpoczęciem praktyki praktykant zobowiązany jest do:

  1. przedłożenia aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz w określonych przypadkach * -książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych z wpisami o szczepieniach WZW lub aktualnego szczepienia wraz z wynikiem HBS

  2. bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyk uczniowie/studenci zostają przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; odbycie szkolenia oraz zapoznanie się z przepisami jest dokumentowane w postaci pisemnego oświadczenia praktykanta -Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

  3. uczniowie/studenci powinni posiadać we własnym zakresie odzież ochronną oraz obuwie ochronne,

  4. dostarczyć ubezpieczenie NW na okres trwania praktyk, w przypadku gdy szkoła/uczelnia nie ubezpiecza studenta/ucznia w czasie odbywania przez niego praktyk

  2. Uczniowie/studenci zostają zapoznani z treścią:

  a) Regulaminu Pracy obowiązującego w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  b) Regulaminem Organizacyjnym obowiązującym w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  c) z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. d) *ponadto uczeń/student powinien mieć wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B oraz aktualne badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

  * obowiązek dotyczy odbywania praktyki w komórkach organizacyjnych, w których jest kontakt praktykanta z pacjentem 
  3. Realizacja obowiązków praktykanta wynikająca z zawartej umowy o organizację praktyk w tym min.:

  1.  
   1. rozpoczynajac praktykę w komórce organizacyjnej Przychodni, praktykant jest obowiązany zgłosić się do :

  - Sekcji Służb Pracowniczych Socjalno-Bytowych i BHP i uzyskac powtwierdzenie wpisu do rejestru praktykantów

  - kierownika komórki organizacyjnej, wylegitymować się dokumentem tożsamości i “Upoważnieniem”

  - Opiekuna Praktyk

  1.  
   1. Praktykant może zapoznawać się tylko ze wskazanymi przez Opiekuna Praktyk lub kierownika komórki organizacyjnej dokumentami,

   2. zabrania się :

  - sporządzania jakichkolwiek kopii dokumentów bez uprzedniego uzyskania zgody kierownika komórki organizacyjnej

  - wynoszenia poza teren Przychodni jakichkolwiek dokumentów, jak również ich kserokopii sporządzonych w jakiejkolwiek formie,

  - wynoszenia poza teren Przychodni jakichkolwiek materiałów zawierających dane osobowe w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych t.j.Dz. U.02.101..926 z późn. zmianami ( wydruki, pliki na nośnikach elektronicznych, własnoręcznie sporządzone notatki, e- mail'e)

  1.  
   1. zbędne materiały zawierające dane osobowe należy zniszczyć. Wszystkie materaiały papierowe ( również nie zawierające danych osobowych) niszczy sie w niszczarkach do dokumentów, pozostałe zgodnie ze wskazówkami Opiekuna Praktyk lub kierownika komórki organizacyjnej,

   2. ścisłe przestrzeganie indywidualnego harmonogramu praktyk,

   3. sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem praktyki zawodowej.;

   4. przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w zakładzie pracy, w szczególności :

  - Regulaminu Pracy, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów bhp, p/poż.

  1.  
   1. odbycie obowiązkowych szkoleń wymaganych przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie

   2. zapisy w dziennikach praktyk należy konstruować w ten sposób, by dla osób postronnych informacje w nich zapisane nie spełniały kryterium danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych t.j.Dz. U.02.101..926 z późn. zmianami

   3. dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których wyjawienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

  § 7

  Korzystanie z aparatury i urządzeń biurowych

  1. Przychodnia może udostepnić korzystanie z aparatury i urządzen biurowych

  2. w celu skorzystania z w/w sprzętu Praktykant obowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Opiekuna Praktyk i/lub kierownika komówki organizacyjnej

  3. w trakcie korzystania z aparatury lub urządzeń biurowych Praktykant zobowiązany jest:

  a) do przestrzegania ogólnych zasad dotyczących przestrzegania instrukcji, techniki i kultury pracy

  b) do wykorzystywania aparatury , urzadzeń biurowych i oprogramowania wyłącznie w celu wykonania powierzonego przez Przychodnię zadania

  c) nie podejmować prób testowania i/lub przełamywania zabezpieczeń stosowanych przez Przychodnię,

  d) stosować się do uwag i zaleceń pracowników Przychodni udostępniających aparaturę i/lub urzadzenia biurowe

  1. dane wprowadzone przez Praktykanta do systemu informatycznego Przychodni w żadnym wypadku nie mogą być uznawane za prywatne- Przychodnia zastrzega sobie prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia tych danych bez uprzedzenia i/lub uzyskania zgody Praktykanta, który je wprowadził

  2. wyniki swojej pracy Praktykant może zapisać jedynie na nośniku danych otrzymanym od Opiekuna Praktyk lub kierownika komórki organizacyjnej; nośniki te pod żadnym pozorem nie mogą opuścić terenu Przychodni, a po skończonej praktyce zwracane są odpowiednio Opiekunowi Praktyk lub kierownikowi komórki organizacyjnej,

  3. zabrania się wykorzystywania w Przychodni prywatnych nośnikó danych; złamanie tego zakazu może być podstawą do natychmiastowego wycofania zgody na odbywanie praktyki w Przychodni;

  4. Praktykant przyjmuje do wiadomości, że Przychodnia nie zabezpiecza wprowadzonyxch przez niego danych przed dostępem innych osób; jeśli przepisy prawa wymagają zachowania powufności danyc ( np. Dane osobowe); Praktykant ma obowiązek zabezpieczyć wytworzone przez siebie pliki przy pomocy dostepnych narzędzi oraz niezwłocznie po ustaniu użyteczności danych, ich usunięcia z systemu informatycznego Przychodni,

  5. Praktykant przyjmuje do wiadomości, że Przychodnia nie zabezpiecza przed utrata danych wprowadzonych przez Praktykantów, a w przypadku utraty takich danych, Przychodnia nie będzie podejmowała żadnych działań w celu ich odtworzenia.

  § 8

  Odpowiedzialność dyscyplinarna praktykanta

  W przypadku naruszenia przez praktykanta podstawowych obowiązków określonych w umowie o organizację praktyk, w niniejszymh Regulaminie, w Regulaminie pracy, w szczególności stawienia się na praktykę zawodową w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających , narkotyków lub środków psychotropowych będzie skutkowało pociągnięciem do odpowiedzialności na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  § 9

  Potwierdzenie odbycia praktyki

  Potwierdzenia dokonuje opiekun praktyki zgodnie z wymogami zawartymi w konkretnej

  umowie o organizację praktyk /np. wpis do dziennika praktyk, opinia /.

  § 10

  Pozostałe uwagi

  1. Regulamin praktyk jest dostępny w Sekcji Służb Pracowniczych Socjalno Bytowych i BHP oraz jest zamieszczony na na stronie internetowej www.BIPprzychodniaspecjalistyczna.pl

  2. Każdy zgłaszający się praktykant otrzymuje wytyczne na piśmie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

  3. Za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem odbywania praktyk, staży, odpowiada Dyrektor.

  § 11

  Przepisy końcowe

  1. Nie przestrzeganie zasad określonych w regulaminie może być podstawą do natychmiastowego wycofania zgody na odbywanie praktyk w Przychodni.

  2. O wycofaniu zgody na odbywanie praktyk Przychodnia zawiadamia pisemnie szkołę/uczelnię, która skierowała Praktykanta, podając przy tym przyczynę jej wycofania.

  tel. kontaktowy do Sekcji Służb Pracowniczych Socjalno-Bytowych i BHP:

  ( 89) 537-32-76 e-mail : pso@onet.pl

  Załączniki

  1.  
   1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu praktyk zawodowych

   2. Załącznik nr 2 - Upoważnienia imienne do przetwarzania danych osobowych wymienionych w niniejszej umowie.

   3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy

   4. Załącznik Nr 4 – wzór podania  Załącznik nr 1  do Regulaminu praktyk zawodowych i studenckich

  ………………………………

  Imię i nazwisko

  ………………………………

  ………………………………

  Adres do korespondencji

  …………………………………….

  nr telefonu ; e-mail

  OŚWIADCZENIE

  Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zostałam/em przeszkolona/y w zakresie przepisów

  Nazwa

  Data szkolenia

  Dane szkolącego

  /imię, nazwisko,

  stanowisko /

  Podpis praktykanta

   

  Przepisy z zakresu

  BHP i p/poż –

  instruktaż ogólny

   

   

   

  Przepisy z zakresu

  BHP i P/poż –

  instruktarz

  stanowiskowy

   

   

   

  Regulamin Pracy

  Regulamin

  Organizacyjny

  Procedura o WPA

   

   

   

  Ustawa o ochronie

  danych osobowych,

  tajemnicy służbowej

   

   

     Oraz zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania  ..............................................

  data i czytelny podpis praktykanta  Załącznik nr 2

  Data nadania upoważnienia: ..........................................

  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  1. Upoważniam Panią/Pana ........................................................................................................................

  (imię i nazwisko upoważnianego)

  odbywającego praktykę na stanowisku: ................................................

  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 10-437 Olsztyn ............................................................................................................................................................................

  (wpisać nazwę administratora – pracodawcy i nazwę komórki)

  do dostępu do następujących danych osobowych:

  1) ...................................................................................................

  2) ...................................................................................................

  3) ...................................................................................................

  (należy sprecyzować zakres upoważnienia; można go określić poprzez wskazanie kategorii danych, które może przetwarzać określona w upoważnieniu osoba, lub rodzaj czynności lub operacji, jakich może ona dokonywać na danych osobowych – o ile tylko administrator uzna to za stosowne)

  2. Identyfikator: ......................................................

  (wypełnia się jedynie w przypadku, gdy dane przetwarzane są w systemie informatycznym)

  3. Okres trwania upoważnienia: ..........................................................................................................................

  (należy sprecyzować okres obowiązywania upoważnienia, np. od dnia wystawienia do chwili ustania praktyki)

   

  (pieczęć i podpis administratora/pracodawcy
  lub osoby reprezentującej pracodawcę/administratora
  albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń
  w imieniu pracodawcy)

   

  Oświadczenie praktykanta

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości zakres powyższego upoważnienia i zobowiązuje się do zachowania przetwarzanych danych w tajemnicy, również po ustaniu praktyki oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.

   

  (miejscowość, data) ( czytelny podpis praktykanta)

   

  UWAGI

  Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Przepis ten nie przewiduje żadnych wyłączeń, dlatego też powyższy obowiązek dotyczy administratorów w stosunku do wszystkich grup pracowników, o ile tylko praca tych osób związana jest z wykorzystywaniem danych osobowych.

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 3

   

  WZÓR

  UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA

  DANYCH OSOBOWYCH

  i DANYCH

  WRAŻLIWYCH*

  nr ……..

  zawarta w dniu ………….

  zwana dalej „Umową powierzenia”

   

   

  pomiędzy:

  Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie

  ul. Dworcowa 28 10-437 Olsztyn

  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna w Olsztynie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS:

  numer NIP: 739-30-34-091

  REGON: 510876884

  reprezentowanym przez

  Dyrektora – ....................................................................

  imie i nazwisko

   

  zwany dalej „Zamawiającym”

   

   

  a Panią/Panem* ……………………………….

  imie i nazwisko

  PESEL ........................................................

  zamieszkałym w ........................................................................................................................

  ( kod miejscowość ulica

   

   

  zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”

   

  Strony niniejszej umowy łączy Umowa o praktykę zawodową nr ………… z dnia ………. na okres od …………………… do …………………….

  Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych*o treści jak poniżej.

   

   

  § 1

  Powierzenie przetwarzania danych

   

  1.  
   1. W związku z zawarciem w dniu ……….. pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy nr ………. zwaną dalej „Umową p praktykę zawodową”

   

  1.  
   1. Zamawiający stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, powierza przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych* niezbędnych przy wykonywaniu praktyki.

   

  1.  
   1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą oprogramowania oraz danych wrażliwych*:

    1.  
     1.  
      1. ..............................................................

      2. .............................................................

   

  1.  
   1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe i dane wrażliwe*wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie o praktykę zawodową.

   

  1. Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy.

   

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Po wykonaniu praktyki Wykonawca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

   

  § 2

  Zasady przetwarzania danych

   

  1.  
   1. Stosownie do wymogów Ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy o praktykę zawodową wymienionej w §1 ust. 1 niniejszej Umowy powierzenia.

   

  1.  
   1. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1

    udostępnił Marcin Karpiak dnia 2013-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra