Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Przetargi ogłoszone
Harmonogram pracy działu diagnostycznego
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Sprawozdania finansowe
Cennik usług komercyjnych
Zakończone postępowania bezprzetargowe
Postępowanie bezprzetargowe
Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
Ogłoszenia
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Przetargi zakończone
  Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POSTęPOWANIE BEZPRZETARGOWE

    Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                            na                                                                               

  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn.”Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie”

   

  1. Załączniki

  a)      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

  b)      Wzór umowy – załącznik nr 2

  c)      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

  d)      Zapytanie ofertowe - załącznik nr 4


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 1 do ZO
  4. Zapytanie ofertowe
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: „Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”
  3. Numer postępowania: 8N.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Art. 10 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.).

  B)      Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  C)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty (brutto) – 100%
  2. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Oferty częściowe: Wynajmujący dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
  4. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  5. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
  7. Termin realizacji zamówienia:  3 lata od dnia podpisania umowy.
  8. Specyfikacja: Specyfikacja znajduje się na stronie Wynajmującego www: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/
  9. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty niekonkurencyjne do działalności medycznej prowadzonej przez Przychodnię, tj. ograniczone do udzielających świadczeń zdrowotnych wg wykazu

  Wykaz specjalności niekonkurencyjnych, które mogą wziąć udział w postępowaniu

  L.p.

  Działalność medyczna

  1.

  Sportowa

  2.

  Kardiologiczna

  3.

  Nefrologiczna

  4.

  Laryngologiczno-foniatryczna, logopedyczna

  5.

  Stomatologiczna

  6.

  Dermatologiczna, dziecięca

  7.

  Chirurgia dziecięca

  8.

  Rehabilitacja dziecięca

  9.

  Alergologiczno-pulmonologiczna

   

  a)      W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.) – dotyczy pomieszczeń pod usługi medyczne (gabinety lekarskie),

  b)      Preferowani będą Oferenci, którzy mają podpisaną umowę z NFZ,

  c)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  e)      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

   

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty świadczące tylko i wyłącznie działalność usługowo-handlową wymienioną w tabeli:

  Wykaz specjalności niekonkurencyjnych, które mogą wziąć udział w postępowaniu

  L.p.

  Działalność usługowo-handlowa

  1.

  Zaopatrzenie optyczne

  2.

  Paramedyczne, kosmetyczne

  3.

  Zaopatrzenie rehabilitacyjne

  4.

  Zaopatrzenie laryngologiczne

   

  a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  c)       Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

  1. Dla zadań wymienionych w rozdziale II SIWZ od nr 1 do 9 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 6,00 zł netto/m2
  2. Dla zadania nr 10 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 11,00 zł netto/godzina
  3. Dla zadań wymienionych w rozdziale II SIWZ od nr 11 do 17 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 7,00 zł netto/m2
  4. Do wszystkich zadań oprócz zadania 10 Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  5. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  6. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 89 537 32 75, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne – tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 20.03.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Data ogłoszenia: 7.03.2017r.

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa godzinowa
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa medyczna m2
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa usługowo-handlowa m2
  6. Załącznik nr 2 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.6N.2017 Dostawa sprzętu i środków do utrzymania czystości

  Olsztyn, dn. 17.02.2017r.

   

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

  10-437 Olsztyn

  ul. Dworcowa 28               

   

    Wszyscy wykonawcy

   

  Dot. Postępowania nr 6N.2017 na dostawę  sprzętu i środków do utrzymania czystości.

   

  W odpowiedzi na    zapytania  wykonawcy  informujemy:

  1. Wzór umowy par. 4 ust. 3. Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

   

  2. Wzór umowy par. 6 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia wskazanego w par. 4 ust. 1 umowy" na zapis: "(...) w wysokości 3 % wartości brutto niewykonanej części umowy lub nienależycie wykonanej części umowy".

  3. Wzór umowy par. 6 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w par. 4 ust. 1 umowy" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy".

   

  Odp. : Na pytanie 1,2,3 .: Przychodnia Specjalistyczna informuje , iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy par. 4 ust.3. ;par. 6. ust. 1 ; par.6 ust.3.

   

   

  4. Poz. 20 i 21 opisu przedmiotu zamówienia /poz. 10 i 11 pakietu nr II/, czy Zamawiający nie popełnił błędu w opisie i wymaga preparatu do gruntownego czyszczenia i usuwania powłok akrylowych i woskowych? Jeśli opis jest poprawny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie oczekiwanego zakresu pH.

   

  Odp.: Opis przedmiotu zamówienia jest poprawny, oczekiwany zakres koncentratu pH wynosi 8.

    udostępnił Grażyna Boczko dnia 2017-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    6N.2017 Dostawa sprzętu i środków do utrzymania czystości

  Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

   

  1. ZAMAWIAJĄCY:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, z siedzibą  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28, REGON: 510876884, NIP: 739-30-34-091

  Telefon/ Faks: (89) 537 32 72,

  Strona internetowa: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl.

  Zamawiający zwraca się o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Dostawa:

   zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   stanowiącym  załącznik  nr 1 do  zapytania.

  3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Sukcesywnie przez okres 12 m-cy od daty podpisania umowy.

  4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena 100 %

  5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:  

  - spełnienie warunków   opisanych  w załączniku  nr 1 do  zapytania,

  - istotne postanowienia umowne które będą wiążące dla stron  stanowią zał. nr 3  do zapytania .

  Zamawiajacy dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne zadania zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

  6. WRAZ Z OFERTĄ ( wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zapytania ) NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  a) formularz asortymentowo-cenowy (wg  wzoru stanowiącego zał. do oferty) ,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

    c)  opis oferowanego sprzętu wraz z folderami  producenta  potwierdzającymi dane  techniczne;

         d)  atesty jakościowe.

  Uwaga!

  Materiały przetargowe do pobrania na stronie internetowej http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl - zakładka „postępowania bezprzetargowe”.

   

  7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą , telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

  Osoby  uprawniona do kontaktów:

    -  Bogumiła Skurczyńska  -tel. 609-657-112– sprawy  merytoryczne ,

  - Grażyna Pućko   -  tel.89-537-32-20– sprawy proceduralne.

  __________________________________________________________________________

  8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa sprzętu i środków do utrzymania czystości ’’. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

  Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2017r. godz. 09:30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:

  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28( Sekretariat) 


  Lista załączników
  1. Formularz asortymentowo-cenowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wzór oferty
  4. Wzór umowy dostawy
    udostępnił Grażyna Boczko dnia 2017-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    4N.2017 Dostawa azotanu srebra

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  1. ZAMAWIAJĄCY:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, z siedzibą  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28, REGON: 510876884, NIP: 739-30-34-091

  Telefon/ Faks: (89) 537 32 72,

  Strona internetowa: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl.

  Zamawiający zwraca się o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Wykonywanie preparatu azotanu srebra   zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   stanowiącym  załącznik  nr 1 do  zapytania.  

  3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

  4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena 100 %.

  5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:  Akceptacja warunków umowy.

  Istotne postanowienia umowne które będą wiążące dla stron  stanowią zał. nr 3  do zapytania .

  6. WRAZ Z OFERTĄ ( wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zapytania ) NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  a) formularz asortymentowo-cenowy (wg  wzoru stanowiącego zał. do oferty)

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

     c) koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi.

  7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

  Osoby  uprawniona do kontaktów:

    -   Bogumiła Skurczyńska    -  Pielęgniarka Koordynująca    tel. 609-657-112– sprawy  merytoryczne ,

  - Grażyna Pućko -  Asystent Dyrektora ,   tel.  (089)  537 32 20- sprawy proceduralne.

  __________________________________________________________________________

  8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa azotanu srebra  ’’. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

   

   

  Termin składania ofert upływa w dniu 6.02.2017r. godz. 9:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty należy złożyć, bądź przesłać na poniższy adres:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28( Sekretariat) 


  Lista załączników
  1. Formularz asortymentowo-cenowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. wzór oferty
  4. wzór umowy dostawy
    udostępnił Grażyna Boczko dnia 2017-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    3N.2017 Dostawa leków

  1. ZAMAWIAJĄCY:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, z siedzibą  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28, REGON: 510876884, NIP: 739-30-34-091

  Telefon/ Faks: (89) 537 32 72,

  Strona internetowa: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl.

  Zamawiający zwraca się o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Dostawa leków /CPV 33.60.00.00-6 /  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   stanowiącym  załącznik  nr 1 do  zapytania.  

  3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

  4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena 100 %.

  5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:  Akceptacja warunków umowy.

  Istotne postanowienia umowne które będą wiążące dla stron  stanowią zał. nr 3  do zapytania .

  6. WRAZ Z OFERTĄ ( wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zapytania ) NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  a) formularz asortymentowo-cenowy (wg  wzoru stanowiącego zał. do oferty)

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

     c) koncesję na obrót środkami farmaceutycznymi,

           d) atesty i świadectwa dopuszczające dany asortyment do obrotu i stosowania na terenie Polski.

  Uwaga!

  Materiały przetargowe do pobrania na stronie internetowej http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl - zakładka „postępowania bezprzetargowe”.

   

  7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

  Osoby  uprawniona do kontaktów:

  - Bogumiła Skurczyńska, Pielęgniarka Koordynująca  -  tel. 609 657 112 -  sprawy merytoryczne,

   - Grażyna Pućko -  Asystent Dyrektora ,   tel.  (089)  537 32 20– sprawy  proceduralne.

   

   

   

  __________________________________________________________________________

  8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa leków ’’. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

  Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2017r. godz. 9:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty należy złożyć, bądź przesłać na poniższy adres:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28( Sekretariat) 


  Lista załączników
  1. Formularz asortymentowo-cenowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. wzór oferty
  4. wzór umowy dostawy
    udostępnił Grażyna Boczko dnia 2017-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pos.1N.2017.Usługi konserwacji instalacji elektrycznej w obiekcie Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. ZAMAWIAJĄCY:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, z siedzibą  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28, REGON: 510876884, NIP: 739-30-34-091

  Telefon/ Faks: (89) 537 32 72,

  Zamawiający zwraca się o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Usługi konserwacji instalacji  elektrycznej  w obiekcie Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

  Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Zapytania.

  3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  od 1.02.2017r. do 31.01.2018r.

  4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena 100 %

  5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:  

  Wykonawca  powinien zapewnić własny sprzęt oraz wykonanie przedmiotu zamówienia przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  Istotne postanowienia umowne, które będą wiążące dla stron  stanowią zał. nr 3  do zapytania .

  6. WRAZ Z OFERTĄ ( wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zapytania )

  NALEŻY ZŁOŻYĆ:

   - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  -  kserokopię  uprawnień  eksploatacyjnych i  dozorowych do urządzeń elektrycznych.

  Uwaga! Materiały przetargowe do pobrania na stronie internetowej http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl - zakładka „postepowania bezprzetargowe”

  7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą , telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

  Osoby  uprawnione do kontaktów:

  - Dorota Kordala  -  tel. 691-02-55-38 – sprawy merytoryczne,

  - Jacek Bieńkowski   -  tel. 604-92-97-19 – sprawy proceduralne.

  ___________________________________________________________________

  8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: „Usługi konserwacji instalacji  elektrycznej . Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

  Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2017. godz. 8:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:

  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28( Sekretariat) .


  Lista załączników
  1. Zał. nr 2( Wzór oferty)
  2. Zał. nr 3 (projekt umowy)
  3. Zał.nr 1 ( opis przedmiotu zamówienia)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2017-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Post.44N. Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Przychodni

  Z

  Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

   

  1. ZAMAWIAJĄCY:

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, z siedzibą  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28, REGON: 510876884, NIP: 739-30-34-091

  Telefon/ Faks: (89) 537 32 72,

  Zamawiający zwraca się o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Przychodni. Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 1 do Zapytania

  Rzuty pomieszczeń w którym należy zamontować meble  stanowia zał. Nr. 2 i 3 do Zapytania. 

  3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  max.  4  tygodnie  od daty podpisania umowy.

  4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena 100 %

  5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:  

  Wykonawca  powinien zapewnić własny materiał i sprzęt oraz wykonanie przedmiotu zamówienia przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  Istotne postanowienia umowne które będą wiążące dla stron  stanowią zał. nr 5  do zapytania .

  6. WRAZ Z OFERTĄ ( wg. wzoru stanowiącego zał. nr 4 do zapytania ) NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  a) projekt i  wizualizację proponowanej zabudowy (kolory blatów, frontów i boków mebli, przed rozpoczeciem prac, nalezy ustalić z osoba nadzorującą wykonywanie  zamówienia)

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  Uwaga!

  Materiały przetargowe do pobrania na stronie internetowej http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl - zakładka „postepowania bezprzetargowe”

   

  7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

  Osoby  uprawniona do kontaktów:

        -  inż. Dorota Kordala  -  tel. 691-02-55-38 – sprawy merytoryczne,

  - Jacek Bieńkowski   -  tel. 604-92-97-19 – sprawy proceduralne.

  __________________________________________________________________________

  8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: : „Wykonanie zabudowy meblowej ”  . Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

  Termin składania ofert upływa w dniu 5.01.2017r godz. 9:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:

  10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28( Sekretariat)

   

  Załączniki:

  1.Opis przedmiotu zamówienia.

  2.3. Rzuty pomieszczeń.

  4.Wzór oferty.

  5.Projekt  umowy.

   


  Lista załączników
  1. Zał. nr 4( Wzór oferty)
  2. Zał. nr 5 (projekt umowy)
  3. Zał.nr 1 ( opis przedmiotu zamówienia)
  4. Zał.nr 2
  5. Zał.nr 3
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra