Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprawozdania finansowe
PRACA
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zamówienia podprogowe
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
  Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • NAJMY, DZIERżAWY, ODSPRZEDAż MAJąTKU TRWAłEGO

    Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  .


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Ogłoszenie
  3. SIWZ
  4. Umowa godzinowa, medyczna - projekt
  5. Umowa handlowa -projekt
  6. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYNAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZO-USŁUGOWĄ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZO-USŁUGOWĄ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-usługową w przychodni specjalistycznej w Olsztynie
  3. Numer postępowania: 9N.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Art. 10 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.).

  B)      Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  C)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty za m2 powierzchni (brutto) – 100%

  Najemca może złożyć ofertę na wynajem pomieszczenia nr 1 i 2 lub tylko na pomieszczenie nr 1.

  1. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Oferty częściowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  4. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  5. Termin związania ofertą: 30 dni
  6. Termin realizacji zamówienia:  5 lat od dnia podpisania umowy.
  7. Przedmiot zamówienia:

  12.1.         Przedmiotem zamówienia jest odrębne pomieszczenie oraz niezaadaptowana powierzchnia 15,8m2  w celu powiększenia przyległego lokalu poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe zlokalizowane w budynku Przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  12.2.Do najmu przeznaczone są następujące pomieszczenia:

  Numer pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia w m2

  Uwagi

  1.

  Parter

  11,40

  Pomieszczenie przeznaczone w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

  Dopuszcza się sprzedaż prasy i drobnych art. przemysłowych

  2.

  Parter

  15,80

  Powierzchnia hallu przeznaczona do adaptacji w celu powiększenia istniejącego lokalu i prowadzenia działalności gastronomicznej.

  Dopuszcza się sprzedaż prasy i drobnych art. przemysłowych

                  Wynajmujący preferuje najemców, którzy prowadzą działalność gastronomiczną. Dopuszczalna jest sprzedaż prasy oraz drobnych art. przemysłowych.

  12.3.         Pomieszczenie lokalu usługowego wyposażone jest w instalację elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  12.4.         Wynajmujący dopuszcza adaptację dostosowującą najmowane pomieszczenie/-a do prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa regresu do Wynajmującego przy spełnieniu następujących uwag:

  a)      Najemca opracuje projekt technologiczny na wykonanie adaptacji przekazanego do najmu pomieszczenia lokalu usługowego i/lub dodatkowej powierzchni 15,8m2 pod działalność gastronomiczną w uzgodnieniu z Wynajmującym,

  b)      Najemca uzyska zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej z Sanepidu i przedstawi stosowany dokument Wynajmującemu,

  c)       Najemca na własny koszt i we własnym zakresie wykona prace remontowe i adaptacyjne w celu dostosowania pomieszczeń do wymagań sanitarnych, higienicznych i technicznych oraz do własnych potrzeb – przed rozpoczęciem prac należy przedstawić projekt Wynajmującemu do akceptacji.

  d)      Najemca zobowiązany będzie do oddzielenia powierzchni najmu od hallu komunikacyjnego poprzez postawienie lekkiej przeszklonej zabudowy, rozdzielenie istniejącej w hallu instalacji elektrycznej od zaadaptowanej dodatkowej powierzchni (15,8m2), przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany hallu na ścianę wskazaną przez Wynajmującego, montaż siatek ochronnych przed owadami na stolarce okiennej, o ile taki wymóg będzie narzucał projekt, zapewnienia wentylacji powstałych po adaptacji pomieszczeń zgodnie z opracowanym projektem.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

  a)      Oferenci Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  c)       Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, jednak w takim przypadku zobowiązani są do założenia konsorcjum.

  d)      W przypadku o którym mowa w punkcie 13c, Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  e)      Oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez  osoby uprawnione zgodnie z prawem do reprezentowania Oferenta.

  f)       W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo jasno określające jego zakres podpisane przez osobę (-y) uprawnione do reprezentacji Oferenta.

  g)      Wszystkie strony w ofercie muszą być parafowane i numerowane. Numerację należy rozpocząć od pierwszej strony.

  h)       Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, datowane i parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

  i)        Oferent ponosi wszelkie koszty niezbędne z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.

  j)        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

  k)      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  l)        Dopuszcza się składnia ofert częściowych, na pomieszczenie nr 1 lub pomieszczenia nr 1 i 2.

  m)    Złożone w postępowaniu lub na wezwanie Wynajmującego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia ofert.

  n)      Wynajmujący dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów wymaganych w ogłoszeniu, ale muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela/-i Oferenta

  • o)      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego, tj.
   • Wypełniony druk oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
   • Opis sposobu organizacji pracy w wynajmowanym/-ch pomieszczeniu/-ach z wyszczególnieniem sprzedawanego asortymentu w przypadku, gdy prowadzona działalność będzie działalnością mieszaną, tzn. gastronomiczna ze sprzedażą prasy i drobnych art. przemysłowych.

   

  1. Wynajmujący określa minimalną stawkę miesięcznego czynszu za m2:

  a)      Lokal użytkowy (11,40m2) – 6,00 zł netto

  b)      Powierzchnia dodatkowa (15,80m2) – 5,00 zł netto

  1. Do oferowanej ceny Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  2. Stawka czynszu i opłaty eksploatacyjnej podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanych przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS.
  3. Wynajmujący udzieli rabatu za czynsz w wysokości 10% przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  4. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  5. Oferta niezgodna z treścią ogłoszenia, zawierająca cenę niższą niż minimalna a także złożona po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.
  6. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 895373275, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne, e-mail:przetargi.pso@gmail.com

  - tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 31.03.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
  3. Kopertę zawierającą ofertę należy opatrzyć napisem:

  „Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-usługową w przychodni specjalistycznej w Olsztynie – nie otwierać przed 31.03.2017r. godz. 11:00

  1. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed terminem składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad jak zasady składania ofert z dopiskiem:

  „Zmiana do oferty na „Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-usługową w przychodni specjalistycznej w Olsztynie – nie otwierać przed 31.03.2017r. godz. 11:00

  – nie otwierać przed 31.03.2017r. godz. 11:00”.

  1. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.03.2017r. o godz. 11:10, Sala konferencyjna – pokój nr 010.
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
   1. Wykaz załączników:

  a)      Formularz ofertowy – zał. nr 1

  b)      Rzut powierzchni – zał. nr 2

  c)       Projekt umowy – zał. nr 3

  1. Data ogłoszenia: 9.03.2017r.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Plan sytuacyjny
  3. Projekt umowy
  4. Treść ogłoszenia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: „Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”
  3. Numer postępowania: 8N.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Art. 10 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.).

  B)      Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  C)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty (brutto) – 100%
  2. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Oferty częściowe: Wynajmujący dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
  4. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  5. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
  7. Termin realizacji zamówienia:  3 lata od dnia podpisania umowy.
  8. Specyfikacja: Specyfikacja znajduje się na stronie Wynajmującego www: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/
  9. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty niekonkurencyjne do działalności medycznej prowadzonej przez Przychodnię, tj. ograniczone do udzielających świadczeń zdrowotnych wg wykazu

  Wykaz specjalności niekonkurencyjnych, które mogą wziąć udział w postępowaniu

  L.p.

  Działalność medyczna

  1.

  Sportowa

  2.

  Kardiologiczna

  3.

  Nefrologiczna

  4.

  Laryngologiczno-foniatryczna, logopedyczna

  5.

  Stomatologiczna

  6.

  Dermatologiczna, dziecięca

  7.

  Chirurgia dziecięca

  8.

  Rehabilitacja dziecięca

  9.

  Alergologiczno-pulmonologiczna

   

  a)      W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.) – dotyczy pomieszczeń pod usługi medyczne (gabinety lekarskie),

  b)      Preferowani będą Oferenci, którzy mają podpisaną umowę z NFZ,

  c)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  e)      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

   

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty świadczące tylko i wyłącznie działalność usługowo-handlową wymienioną w tabeli:

  Wykaz specjalności niekonkurencyjnych, które mogą wziąć udział w postępowaniu

  L.p.

  Działalność usługowo-handlowa

  1.

  Zaopatrzenie optyczne

  2.

  Paramedyczne, kosmetyczne

  3.

  Zaopatrzenie rehabilitacyjne

  4.

  Zaopatrzenie laryngologiczne

   

  a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  c)       Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

  1. Dla zadań wymienionych w rozdziale II SIWZ od nr 1 do 9 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 6,00 zł netto/m2
  2. Dla zadania nr 10 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 11,00 zł netto/godzina
  3. Dla zadań wymienionych w rozdziale II SIWZ od nr 11 do 17 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 7,00 zł netto/m2
  4. Do wszystkich zadań oprócz zadania 10 Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  5. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  6. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 89 537 32 75, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne – tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 20.03.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Data ogłoszenia: 7.03.2017r.

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa godzinowa
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa medyczna m2
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa usługowo-handlowa m2
  6. Załącznik nr 2 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Najem pomieszczenia użytkowego i dodatkowej powierzchni na cele usługowe

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZENIA  UŻYTKOWEGO I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

   

  1.    INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokalu  użytkowego oraz dodatkowej powierzchni 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.              Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni  

  ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  2.1. Przedmiotem przetargu jest odrębne pomieszczenie oraz niezaadaptowana powierzchnia 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonanie adaptacji na cele usługowe zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  2.2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Lokal usługowy-  parter

  11,4m2

  Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 

  2.

  Dodatkowa powierzchnia  przyległa do w/w lokalu usługowego - parter

  15,8 m2

  Powierzchnia holu przeznaczona do adaptacji w celu powiększenia istniejącego lokalu i prowadzenia działalności gastronomicznej. 

   Rzut wynajmowanych powierzchni stanowi zał. nr 1 do Ogłoszenia.

  2.3. Pomieszczenie lokalu usługowego wyposażone jest  w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  2.4. Wynajmujący dopuszcza adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do wynajmującego z uwzględnieniem poniższych uwag:

  - opracowanie projektu technologicznego na wykonanie adaptacji  przekazanego do najmu pomieszczenia lokalu usługowego i dodatkowej powierzchni 15,8 m2 pod działalność gastronomiczną z niezbędnymi uzgodnieniami z Wynajmującym;

  - uzyskanie uzgodnienia i zgody na prowadzenie działalności gospodarczej z Sanepidu i przekazanie uzgodnionego projektu Wynajmującemu do zaakceptowania ;

  - wykonanie na własny koszt i we własnym  zakresie prac remontowych i adaptacyjnych w celu dostosowanie pomieszczenia  do wymagań sanitarnych, higienicznych i technicznych oraz do własnych potrzeb ( po akceptacji projektu przez Wynajmującego ).

  - oddzielenie powierzchni przekazanej do najmu od holu komunikacyjnego poprzez postawienie  ścianki z lekkiej  przeszklonej zabudowy ;

  - rozdzielenie istniejącej w hallu instalacji elektrycznej od zaadoptowanej  dodatkowej powierzchni 15,8 m2;

  - przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany holu na ścianę wskazaną przez Wynajmującego;

  - montaż siatek ochronnych przed owadami na stolarce okiennej o ile taki wymóg będzie narzucał projekt;

  - zapewnienie wentylacji powstałych po adaptacji pomieszczeń zgodnie z opracowanym  projektem technicznym.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 :

     - lokal  użytkowy na  6,00 zł netto,

    - powierzchnia dodatkowa 5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczenia  użytkowego i dodatkowej powierzchni  w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe  z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną „

  4.2. Termin:   13.01.2017r.   godz. 8:00 .

  4.3. Miejsce: Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  6.3.  wysokość proponowanych  stawek czynszu netto  za m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanym  pomieszczeniu ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu

          do  wynajmującego .

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.            Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i   oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  8.    OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu 13.01.2017r   o godzinie 9:00 . 

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  -  Ceny ofert.

  9.       ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw, zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 

  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.   Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg. faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczenia i dodatkowej powierzchni  można dokonywać w dni robocze w godz. 11001300 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Dorotą Kordala  tel.  691025538.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu  4.01.2017r .

   


  Lista załączników
  1. Zał. nr 1
  2. Zał. nr 2( Wzór oferty)
  3. Zał. nr 3 (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2017-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Najem pomieszczenia użytkowego i dodatkowej powierzchni na cele usługowe

                                                      OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZENIA  UŻYTKOWEGO I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokalu  użytkowego oraz dodatkowej powierzchni 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.  Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni  

  ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu jest odrębne pomieszczenie oraz niezaadaptowana powierzchnia 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonanie adaptacji na cele usługowe zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Lokal usługowy-  parter

  11,4m2

  Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 

  2.

  Dodatkowa powierzchnia  przyległa do w/w lokalu usługowego - parter

  15,8 m2

  Powierzchnia holu przeznaczona do adaptacji w celu powiększenia istniejącego lokalu i prowadzenia działalności gastronomicznej. 

   Rzut wynajmowanych powierzchni stanowi zał. nr 1 do Ogłoszenia.

  1.3. Pomieszczenie lokalu usługowego wyposażone jest  w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  1.4. Wynajmujący dopuszcza adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do wynajmującego z uwzględnieniem poniższych uwag:

  - opracowanie projektu technologicznego na wykonanie adaptacji  przekazanego do najmu pomieszczenia lokalu usługowego i dodatkowej powierzchni 15,8 m2 pod działalność gastronomiczną z niezbędnymi uzgodnieniami z Wynajmującym;

  - uzyskanie uzgodnienia i zgody na prowadzenie działalności gospodarczej z Sanepidu i przekazanie uzgodnionego projektu Wynajmującemu do zaakceptowania ;

  - wykonanie na własny koszt i we własnym  zakresie prac remontowych i adaptacyjnych w celu dostosowanie pomieszczenia  do wymagań sanitarnych, higienicznych i technicznych oraz do własnych potrzeb ( po akceptacji projektu przez Wynajmującego ).

  - oddzielenie powierzchni przekazanej do najmu od holu komunikacyjnego poprzez postawienie  ścianki z lekkiej  przeszklonej zabudowy ;

  - rozdzielenie istniejącej w hallu instalacji elektrycznej od zaadoptowanej  dodatkowej powierzchni 15,8 m2;

  - przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany holu na ścianę wskazaną przez Wynajmującego;

  - montaż siatek ochronnych przed owadami na stolarce okiennej o ile taki wymóg będzie narzucał projekt;

  - zapewnienie wentylacji powstałych po adaptacji pomieszczeń zgodnie z opracowanym  projektem technicznym.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 :

     - lokal  użytkowy na  6,00 zł netto,

    - powierzchnia dodatkowa 5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczenia  użytkowego i dodatkowej powierzchni  w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe  z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną„.

  4.2. Termin:   30.11.2016r.   godz. 10:00 .

  4.3. Miejsce: Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  6.3.  wysokość proponowanych  stawek czynszu netto  za m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanym  pomieszczeniu ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu

          do  wynajmującego .

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.     Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i   oświadczenia.

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  8.  OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu 30.11.2016r   o godzinie 10: 30 . 

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  -  Ceny ofert.

  9.       ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw, zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 

  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg. faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczenia i dodatkowej powierzchni  można dokonywać w dni robocze w godz. 11001300 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Dorotą Kordala  tel.  691025538.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu  4.11.2016r .


  Lista załączników
  1. Zał, nr 1
  2. Zał. nr 2. Wzór oferty
  3. Zał. nr 3 (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa terenu z przeznaczeniem do prowadzenia płatnego parkingu

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA DZIERŻAWĘ  TERENU

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na dzierżawę terenu  z przeznaczeniem  do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu  na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r.  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni).

  2.PRZEDMIOT PRZETARGU :

  Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu  o łącznej powierzchni  1883,00 m2 położonego na nieruchomości  przy  ul. Dworcowej 28 w Olsztynie. Zaznaczonej  na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z przeznaczeniem do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Zobowiązanie się do wykonania we własnym zakresie i  na własny koszt  prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy ( zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

  Zakończenie prac związanych z przystosowaniem nawierzchni oraz wykonaniem nowych miejsc postojowych należy wykonać w terminie  max. 4 m-cy od  daty podpisania umowy.

  3.2. Wykonywanie  działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  w okresie  min.  12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty ( udokumentowane oświadczeniem) .

  3.3. Zaoferowanie  co najmniej minimalnej  stawki  czynszu dzierżawnego  i  określonej  procentowo miesięcznej opłaty  z zysku .

  Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  2,00 zł netto i miesięczną  opłatę z zysku uzyskanego z  przez dzierżawcę  z tytułu prowadzenia  parkingu w wysokości min.10 %.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na dzierżawę terenu pod parking „.

  4.2. Termin:   19.06.2015r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28 ( sekretariat pok. nr 205)

  5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni.

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z KRS wystawionymi nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

  b)  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  przez min. 12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty.

  6.3.  Wysokość proponowanej stawki czynszu netto za m 2   i określonej  procentowo miesięcznej opłaty z zysku (nie niższych niż minimalne stawki określona przez  wynajmującego) .

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług parkingu  .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  zobowiązaniu  do wykonaniu prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy

  we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa   regresu do  wynajmującego.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty.

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA JEST CENA:

  7.1.   Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  Punkty będą przyznawane według następujących zasad :

  -  stawki czynszu za 1 m2 powierzchni   - waga 70%

                         oferowana minimalna stawka

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium,

                      stawka ocenianej  oferty

  -  % z uzyskanego zysku z tytułu  prowadzenia  parkingi – waga 30 % .

                     oferowana minimalna wielkość

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium

                             wielkość  ocenianej  oferty

  7.2. Zamawiający dokona wyboru oferty  uzyskującej najwyższą ilość punktów .

  8. OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( sekretariat) w dniu   19.06.2015r o godzinie  0930        

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  cenie ofert.

  9. ODRZUCENIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień

   1 02.  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji  wynosi 3000,00 zł.

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11. WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU

  Oględzin  terenu  można dokonywać w dni robocze w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu w sekretariacie z Panią inż. Dorotą Kordala   -    tel. 691-02-55-38 

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   29.05.2015r.

  załączniki :

  -  Plan sytuacyjny

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. zal. nr 3 Projekt umowy
  2. zał. 2 Formularz ofertowy
  3. zał. nr 1 PLAN SYTUACYJNY
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2.PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu jest  odrębne pomieszczenie zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone jest  następujące  pomieszczenie:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokoje nr 112/ I piętro

   

  19 ,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną . Wynajem  godzinowy pomiędzy 1500 - 2000  w dni: poniedziałek, środa , piątek

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217)

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej  2 godź.  w  określonym dniu tygodnia.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  czynszu na 10,50  zł netto/ 1godz. wynajmu. 

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej”,

  4.2. Termin:  8.04.2015r , godz. 9.00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  6.3.  Wysokość proponowanej stawki czynszu  netto za godz. wynajmu  wraz z podaniem ilości proponowanych dni  i ilości godzin użytkowania w  tygodniu ( min.  1 dzień i 2 godz. użytkowania w tygodniu)

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7.Kryterium  wyboru oferenta  stanowi cena stawki za godzinę wynajmu pomieszczenia.

   Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę  wynajmu

  8.         OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( sekretariat) w dniu  8.04.2014r o godzinie 930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  dniach, godzinach i  cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do łącznej  ceny ofertowej   doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.3. Stawka bazowa za godzinę wynajmu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.4.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.6. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.     WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  11.1.     Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   27.03.2015r.

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. zał. nr1
  2. zał. nr2
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzeniu płatnego parkingu

            OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  NA DZIERŻAWĘ  TERENU

                             W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1.       INFORMACJE OGÓLNE:

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na dzierżawę terenu  z przeznaczeniem  do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu  na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r.  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  2.1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu  o łącznej powierzchni  1883,00 m2 położony na nieruchomości  przy  ul. Dworcowej 28 w Olsztynie. Zaznaczonej  na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z przeznaczeniem do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu. 

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Zobowiązanie się do wykonania we własnym zakresie i  na własny koszt  prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy ( zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

  3.2. Wykonywanie  działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  w okresie  min.  12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty ( udokumentowane oświadczeniem) .

  3.3. Zaoferowanie  co najmniej minimalnej  stawki  czynszu dzierżawnego  i  określonej  procentowo miesięcznej opłaty  z zysku .

  Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  2,00 zł netto i miesięczną  opłatę z zysku uzyskanego z  przez dzierżawcę  z tytułu prowadzenia  parkingi  w wysokości min.10 %.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik  nr2 do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na dzierżawę terenu pod parking „.

  4.2. Termin:   29.01.2015r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z KRS wystawionymi nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

  b)  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  przez min. 12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty.

  6.3.  Wysokość proponowanej stawki czynszu netto za m 2   i określonej  procentowo miesięcznej opłaty z zysku.

  (nie niższych niż minimalne stawki określona przez  wynajmującego) .

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług parkingu  .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  zobowiązanie do wykonaniu prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy

           we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa   regresu do  wynajmującego.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty.

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7.       Kryterium  wyboru oferenta jest cena.

  7.1.   Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  Punkty będą przyznawane według następujących zasad :

  -  stawki czynszu za 1 m2 powierzchni   - waga 70%

                         oferowana minimalna stawka

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium,

                      stawka ocenianej  oferty

  -  % z uzyskanego zysku z tytułu  prowadzenia  parkingi – waga 30 % .

                     oferowana minimalna wielkość

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium

                             wielkość  ocenianej  oferty

  7.2. Zamawiający dokona wyboru oferty  uzyskującej najwyższą ilość punktów .

  8.    OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( sekretariat) w dniu   29.01.2015r o godzinie  09:30.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień

   1 02.  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.    Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji  wynosi 3000,00 zł.

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin  terenu  można dokonywać w dni robocze w godz. 9:0012:00 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   8.01.2015r.

  załączniki :

  -  Plan sytuacyjny

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. zał. nr 1(Projekt sytuacyjny)
  2. zał. nr3 (Umowa dzierżawy)
  3. zał.nr 2( Formularz ofertowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  2.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  2. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój  nr 15 / parter

  22,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną  - medycyna sportowa 

  2.

  Pokoje nr 111/ I piętro

   

  10 ,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną . Wynajem  godzinowy pomiędzy: 1600 - 2000  w dni robocze

  2.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  2.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217.

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  czynszu:

       a) pomieszczenie nr 1  - 5,00 zł netto za m2 / miesięcznie;

       b) pomieszczenie nr 2 -  10,50  zł netto/ 1godz. wynajmu. 

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej”,

  4.2. Termin:  25.07.2014r , godz. 9:00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   oraz wysokość proponowanej stawki czynszu:

   a) netto  za  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego)  w przypadku oferty dotyczącej lokalu nr1;

  b) netto za godz. wynajmu  wraz z podaniem ilości proponowanych dni  i ilości godzin użytkowania w miesiącu.( min.  1 dzień i 2 godz. użytkowania w tygodniu)

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest:

  a)      cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni  pomieszczenie nr 1,

  b)      cena stawki za godzinę wynajmu pomieszczenia nr 2.

   Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę  wynajmu

  8.         OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu  25.07.2014r    o godzinie 9:30.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  W przypadku pomieszczenia nr 1 do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni.

  10.2. Do łącznej  ceny ofertowej , niezależnie od pomieszczenia,  doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.3. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni i za godzinę wynajmu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.4.Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  określona w pkt.10.1.  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów.

  10.5.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.6. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.     WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  11.1.Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   11.07.2014r.

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój  nr 16 / parter

  13,80

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podst. umowy z NFZ -rehabilitacja pediatryczna  

  2.

  Pokoje nr 111/ I piętro

   

  10 ,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną. Wynajem  godzinowy pomiędzy: 1600 - 1900  w dni robocze

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217.

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  czynszu:

       a) pomieszczenie nr 1  - 5,00 zł netto za m2 / miesięcznie;

       b) pomieszczenie nr 2 -  10,50  zł netto/ 1godz. wynajmu. 

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej,

  4.2. Termin:  12.06.2014r , godz. 9.00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  c) umowę z NFZ ( dot. lokalu nr 1) .

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   oraz wysokość proponowanej stawki czynszu:

   a) netto  za  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego)  w przypadku oferty dotyczącej lokalu nr1;

  b) netto za godz. wynajmu  wraz z podaniem ilości proponowanych dni  i ilości godzin użytkowania w miesiącu.( min.  1 dzień i 2 godz. użytkowania w tygodniu)

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest:

  a)      cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni  pomieszczenie nr 1,

  b)      cena stawki za godzinę wynajmu pomieszczenia nr 2.

   Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę  wynajmu

  8.         OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu                              12.06.2014r o godzinie 9:30.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  W przypadku pomieszczenia nr 1 do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni.

  10.2. Do łącznej  ceny ofertowej , niezależnie od pomieszczenia,  doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.3. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni i za godzinę wynajmu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.4.Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  określona w pkt.10.1.  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów.

  10.5.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.6. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  1. Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   30.05.2014r.

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa ( projekt)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na   działalność  usługowo –handlową i garażowanie pojazdu samochodowego  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Wnęka korytarzowa / Ip.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  2.

  Wnęka korytarzowa /II p.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  3.

  Wnęka korytarzowa /parter

  2,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  4.

  Pomieszczenie garażowe

  16,50

  Parkowanie samochodu  osobowego

  1.3. Pomieszczenia    wyposażone  są w instalację  elektryczną

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Złożenie pisemnej oferty na co najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.2 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych „.

  4.2. Termin:   04.06.2014r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b)  koncesją   ( gdy dotyczy).

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanych pomieszczeniach ze wskazaniem charakteru prowadzonej działalności ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  8.      OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu   04.06.2014r o godzinie  0930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie,  utrzymanie czystości części wspólnych, i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   11 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.         Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.5.Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9:0012:00 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   23.05.2014r..

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa( projekt)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na  świadczenia zdrowotne  i działalność  usługowo –handlową  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój nr 228/ II piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną - kardiologia

  2.

   Pokój nr22 /parter

  43,20

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  handlową ( zaopatrzenie medyczne)

  3.

  Pokoje  nr 015,016 / piwnica

  45,40

  Pomieszczenia  magazynowe

  4

  Wnęka korytarzowa / Ip.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  5.

  Wnęka korytarzowa /II p.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  6.

  Pomieszczenie garażowe

  16,50

  Parkowanie samochodu  osobowego

  1.3. Pomieszczenia  1 i 2 wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną .  Pozostałe pomieszczenia wyposażone są w instalację  elektryczną

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Złożenie pisemnej oferty na co najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.2 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  6,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych „.

  4.2. Termin:   18.04.2014r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b)  koncesją   ( gdy dotyczy).

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanych pomieszczeniach ze wskazaniem charakteru prowadzonej działalności ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  1. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  1. 8.                 OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu   18.04.2014r o godzinie  0930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  1. 9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.         Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.5.Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  1. 11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panem Jerzym Rządkiewiczem  tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   04.04.2014r..

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa najmu( projekt)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  W załączeniu publikujemy treść protokołu z przeprowadzonego postępowania .


  Lista załączników
  1. Protokół z postępowania
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ograniczony na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne:

  W załączeniu publikujemy treść protokołu z przeprowadzonego postępowania.


  Lista załączników
  1. Protokól z postępowania
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  Olsztyn, dnia 12 marca 2014r

  Wynajmujący  zmienia treść § 11 ust.2 umowy najmu następująco:

  Było:

  "Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

  Jest:

   "Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnych powodów z zachowaniem 6 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego".

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  Olsztyn, dnia 12 marca 2014r

  Uprzejmie informuję, że do Wynajmującego wpłynęły zapytania dotyczące warunków postępowania w ogłoszonym przetargu ograniczonym w sprawie najmu pomieszczeń zlokalizowanych w Przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie. Przychodnia Specjalistyczna udzieliła następujących odpowiedzi:

  Pytanie 1:

  Zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany § 11 ust. 1 umowy poprzez dodanie zapisu „jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od powiadomienia Najemcy na piśmie”. Z ewentualną możliwością skrócenia tego okresu za porozumieniem stron.

  Odpowiedź 1:

  Wynajmujący informuje, że nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy najmu we wskazanym zakresie.

   Pytanie 2:

  Zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany § 11 ust. 2 umowy poprzez zmianę okresu wypowiedzenia na 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  Odpowiedź 2:

  Wynajmujący nie wyraża zgody na to, by wypowiedzenie wynosiło 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Informuje jednak, że częściowo przychylił się do zaproponowanych zmian i zmodyfikował brzmienie § 11 ust. 2 umowy wydłużając okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 6 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

   Pytanie 3:

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jakie konkretnie zdarzenia ma na względzie wynajmujący w § 11 ust. 1 projektu, w którym mowa jest o „zmianie przeznaczenia przedmiotu umowy bądź o innych przyczynach niezależnych od Wynajmującego po zaistnieniu których dalsze kontynuowanie umowy będzie niemożliwe”, a także jaki termin ma na względzie Wynajmujący mając prawo do „rozwiązania umowy w terminie uzasadnionym koniecznością wdrożenia ww. zmian”. Nadmieniam, że ww. postanowienia cechuje bardzo wysoki poziom ogólności. W takim stanie rzeczy potencjalni najemcy pozostaną, mimo zawarcia umowy na czas oznaczony, co do trwałości stosunku najmu. Wnoszę także wobec powyższego, z tzw. ostrożności o usunięcie ww. postanowień.

  Odpowiedź 3:

  Wynajmujący oświadcza, że nie wyraża zgody na usunięcie z umowy w § 11 ust. 1. Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie nie jest bowiem właścicielem nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28, a jedynie jej użytkownikiem. Tym samym, nie ma żadnego wpływu na ewentualne działania, które mogą zostać podjęte odnośnie przedmiotowego budynku przez właściciela nieruchomości – Gminę Olsztyn. W związku z tym, Przychodnia Specjalistyczna nie może być związana wyłącznie terminem wypowiedzenia określonym w § 11 ust. 2 umowy najmu. Przedmiotowa nieruchomość może bowiem zmienić swoje przeznaczenie w okresie krótszym bądź dłuższym niż przewidziany w ww. paragrafie umowy. Przychodnia, dzięki ww. zapisowi będzie zatem mogła z odpowiednim (jak najdłuższym) wyprzedzeniem powiadomić najemców o konieczności rozwiązania umowy najmu.

  Pytanie 4:

  Wnoszę o usunięcie z projektu umowy postanowień umożliwiających wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ewentualnie, wnoszę o wskazanie przyczyn, z jakich mogłoby do takiego rozwiązania dojść(„zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w przypadkach przewidzianych w umowie”). Co istotne przy tym, wnoszę o wydłużenie okresu wypowiedzenia do 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  Odpowiedź 4:

  Wynajmujący nie znajduje podstaw do usunięcia z projektu postanowień umożliwiających wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Nie widzi jednak przeszkód, by w § 11 ust. 2 wskazać jedną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy tj. „ważne powody”. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2006 roku, postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony, przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z „ważnych przyczyn” mieści się w hipotezie art. 673 § 3 (sygn. akt III CZP 92/06). Wynajmujący częściowo przychyla się także do wniosku o zmianę okresu wypowiedzenia i wydłuża go z trzech do sześciu miesięcy, jednakże ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo –handlową  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokoje nr

   129,130/ I piętro

  29,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową ( sprzęt rehabilitacyjny- laryngologiczny)

  2.

  Pokój nr

   109/ I piętro

  29,70

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową ( sprzęt rehabilitacyjny- laryngologiczny)

  3.

  Pokój nr

   143/ I piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową ( paramedyczną)

  4.

  Pokój nr12/ parter

  27,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową( optyk)

  5.

  Kiosk/ parter

  11,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową( gastronomia)

  6.

   Pokój nr22 /parter +

  43,20

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  handlową (apteka)

  7.

  Pokoje  nr 015,016 / piwnica

  45,40

  Apteczne pomieszczenia  magazynowe

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną ( poza nr 5,7. ).

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.2 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  6,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych „.

  4.2. Termin:   14.03.2014r., godz. 10:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b)  koncesją  na  obrót  środkami  farmaceutycznymi  ( gdy dotyczy).

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanych pomieszczeniach ze wskazaniem charakteru prowadzonej działalności ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  1. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  1. 8.                 OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu   14.03.2014r o godzinie  1030.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  1. 9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.         Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.5.Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  1. 11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panem Jerzym Rządkiewiczem  tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   5.03.2014r..

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. Umowa
  2. Wzór oferty
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  ograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój  nr 16 / parter

  13,80

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną  prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ  -rehabilitacja, pediatra  

  2.

  Pokoje nr

   144 i 145 / I piętro

  51,14

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -pulmonologia

  3.

  Pokoje nr 110,126,128 / I piętro

  63,69

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -alergologia

  4.

  Pokoje nr

  243,244, 245,/ II piętro

  72,51

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -  ortopedia dziecięca

  5.

  Pokoje nr 231,233,234,235,236/II piętro

  83,25

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ  -dermatologia

  6.

  Pokoje nr

  227,229/ II piętro

  36,65

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ - laryngologia

  7.

  Pokoje nr137/I piętro i

  207,207a,230/ II piętro

  43,77

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ - laryngologia

  8.

  Pokoje nr

  202/ II piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -  stomatologia

  9.

  Pokoje nr

   225,226/ II piętro

  30,40

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ – stomatologia

  10

  Pokój nr 228/ II piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ - kardiologia

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

   

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217) mający podpisaną umowę z NFZ .

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg ograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej,

  4.2. Termin:  14.03.2014r , godz. 9.00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  c) umową z NFZ .

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  1. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  1. 8.       OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu  14.03.2014r o godzinie 930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  1. 9.       ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów.

  10.4.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

   

  10.5. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  1. 10.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w  poniedziałek i czwartek w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panem Jerzym Rządkiewiczem  tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   5.03.2014r.

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. UMOWA
  2. WZÓR OFERTY
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra