Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Sprawozdania finansowe
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Harmonogramy pracy poradni
  Przetargi zakończone
  Charakterystyka przychodni
  Informacje ogólne
  Statut przychodni
  Ustawa o prawach pacjenta
  Struktura organizacyjna
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • NAJMY, DZIERżAWY, ODSPRZEDAż MAJąTKU TRWAłEGO

    Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  .


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Ogłoszenie
  3. SIWZ
  4. Umowa godzinowa, medyczna - projekt
  5. Umowa handlowa -projekt
  6. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2018-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYNAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZO-USŁUGOWĄ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZO-USŁUGOWĄ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-usługową w przychodni specjalistycznej w Olsztynie
  3. Numer postępowania: 9N.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Art. 10 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.).

  B)      Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  C)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty za m2 powierzchni (brutto) – 100%

  Najemca może złożyć ofertę na wynajem pomieszczenia nr 1 i 2 lub tylko na pomieszczenie nr 1.

  1. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Oferty częściowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  4. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  5. Termin związania ofertą: 30 dni
  6. Termin realizacji zamówienia:  5 lat od dnia podpisania umowy.
  7. Przedmiot zamówienia:

  12.1.         Przedmiotem zamówienia jest odrębne pomieszczenie oraz niezaadaptowana powierzchnia 15,8m2  w celu powiększenia przyległego lokalu poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe zlokalizowane w budynku Przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  12.2.Do najmu przeznaczone są następujące pomieszczenia:

  Numer pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia w m2

  Uwagi

  1.

  Parter

  11,40

  Pomieszczenie przeznaczone w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

  Dopuszcza się sprzedaż prasy i drobnych art. przemysłowych

  2.

  Parter

  15,80

  Powierzchnia hallu przeznaczona do adaptacji w celu powiększenia istniejącego lokalu i prowadzenia działalności gastronomicznej.

  Dopuszcza się sprzedaż prasy i drobnych art. przemysłowych

                  Wynajmujący preferuje najemców, którzy prowadzą działalność gastronomiczną. Dopuszczalna jest sprzedaż prasy oraz drobnych art. przemysłowych.

  12.3.         Pomieszczenie lokalu usługowego wyposażone jest w instalację elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  12.4.         Wynajmujący dopuszcza adaptację dostosowującą najmowane pomieszczenie/-a do prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa regresu do Wynajmującego przy spełnieniu następujących uwag:

  a)      Najemca opracuje projekt technologiczny na wykonanie adaptacji przekazanego do najmu pomieszczenia lokalu usługowego i/lub dodatkowej powierzchni 15,8m2 pod działalność gastronomiczną w uzgodnieniu z Wynajmującym,

  b)      Najemca uzyska zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej z Sanepidu i przedstawi stosowany dokument Wynajmującemu,

  c)       Najemca na własny koszt i we własnym zakresie wykona prace remontowe i adaptacyjne w celu dostosowania pomieszczeń do wymagań sanitarnych, higienicznych i technicznych oraz do własnych potrzeb – przed rozpoczęciem prac należy przedstawić projekt Wynajmującemu do akceptacji.

  d)      Najemca zobowiązany będzie do oddzielenia powierzchni najmu od hallu komunikacyjnego poprzez postawienie lekkiej przeszklonej zabudowy, rozdzielenie istniejącej w hallu instalacji elektrycznej od zaadaptowanej dodatkowej powierzchni (15,8m2), przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany hallu na ścianę wskazaną przez Wynajmującego, montaż siatek ochronnych przed owadami na stolarce okiennej, o ile taki wymóg będzie narzucał projekt, zapewnienia wentylacji powstałych po adaptacji pomieszczeń zgodnie z opracowanym projektem.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

  a)      Oferenci Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  c)       Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, jednak w takim przypadku zobowiązani są do założenia konsorcjum.

  d)      W przypadku o którym mowa w punkcie 13c, Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  e)      Oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez  osoby uprawnione zgodnie z prawem do reprezentowania Oferenta.

  f)       W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo jasno określające jego zakres podpisane przez osobę (-y) uprawnione do reprezentacji Oferenta.

  g)      Wszystkie strony w ofercie muszą być parafowane i numerowane. Numerację należy rozpocząć od pierwszej strony.

  h)       Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, datowane i parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

  i)        Oferent ponosi wszelkie koszty niezbędne z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.

  j)        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

  k)      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  l)        Dopuszcza się składnia ofert częściowych, na pomieszczenie nr 1 lub pomieszczenia nr 1 i 2.

  m)    Złożone w postępowaniu lub na wezwanie Wynajmującego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia ofert.

  n)      Wynajmujący dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów wymaganych w ogłoszeniu, ale muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela/-i Oferenta

  • o)      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego, tj.
   • Wypełniony druk oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
   • Opis sposobu organizacji pracy w wynajmowanym/-ch pomieszczeniu/-ach z wyszczególnieniem sprzedawanego asortymentu w przypadku, gdy prowadzona działalność będzie działalnością mieszaną, tzn. gastronomiczna ze sprzedażą prasy i drobnych art. przemysłowych.

   

  1. Wynajmujący określa minimalną stawkę miesięcznego czynszu za m2:

  a)      Lokal użytkowy (11,40m2) – 6,00 zł netto

  b)      Powierzchnia dodatkowa (15,80m2) – 5,00 zł netto

  1. Do oferowanej ceny Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  2. Stawka czynszu i opłaty eksploatacyjnej podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanych przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS.
  3. Wynajmujący udzieli rabatu za czynsz w wysokości 10% przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  4. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  5. Oferta niezgodna z treścią ogłoszenia, zawierająca cenę niższą niż minimalna a także złożona po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.
  6. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 895373275, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne, e-mail:przetargi.pso@gmail.com

  - tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 31.03.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
  3. Kopertę zawierającą ofertę należy opatrzyć napisem:

  „Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-usługową w przychodni specjalistycznej w Olsztynie – nie otwierać przed 31.03.2017r. godz. 11:00

  1. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed terminem składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad jak zasady składania ofert z dopiskiem:

  „Zmiana do oferty na „Wynajem pomieszczeń pod działalność gastronomiczno-usługową w przychodni specjalistycznej w Olsztynie – nie otwierać przed 31.03.2017r. godz. 11:00

  – nie otwierać przed 31.03.2017r. godz. 11:00”.

  1. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.03.2017r. o godz. 11:10, Sala konferencyjna – pokój nr 010.
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
   1. Wykaz załączników:

  a)      Formularz ofertowy – zał. nr 1

  b)      Rzut powierzchni – zał. nr 2

  c)       Projekt umowy – zał. nr 3

  1. Data ogłoszenia: 9.03.2017r.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Plan sytuacyjny
  3. Projekt umowy
  4. Treść ogłoszenia
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    8N.2017. Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. Wynajmujący: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul. Dworcowa 28.
  2. Temat postępowania: „Wynajem pomieszczeń i powierzchni użytkowych”
  3. Numer postępowania: 8N.2017
  4. Podstawa prawna:

  A)     Art. 10 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.).

  B)      Uchwała nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna z dnia 28.01.2009r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  C)      Regulamin najmu pomieszczeń i powierzchni w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – Zarządzenie nr 12 z dnia 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni – do wglądu w sekretariacie przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty (brutto) – 100%
  2. Oferty wariantowe: Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Oferty częściowe: Wynajmujący dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
  4. Zamówienia uzupełniające: Wynajmujący nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  5. Wadium: Wynajmujący odstępuje od konieczności wniesienia wadium.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
  7. Termin realizacji zamówienia:  3 lata od dnia podpisania umowy.
  8. Specyfikacja: Specyfikacja znajduje się na stronie Wynajmującego www: http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/
  9. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty niekonkurencyjne do działalności medycznej prowadzonej przez Przychodnię, tj. ograniczone do udzielających świadczeń zdrowotnych wg wykazu

  Wykaz specjalności niekonkurencyjnych, które mogą wziąć udział w postępowaniu

  L.p.

  Działalność medyczna

  1.

  Sportowa

  2.

  Kardiologiczna

  3.

  Nefrologiczna

  4.

  Laryngologiczno-foniatryczna, logopedyczna

  5.

  Stomatologiczna

  6.

  Dermatologiczna, dziecięca

  7.

  Chirurgia dziecięca

  8.

  Rehabilitacja dziecięca

  9.

  Alergologiczno-pulmonologiczna

   

  a)      W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póz. zm.) – dotyczy pomieszczeń pod usługi medyczne (gabinety lekarskie),

  b)      Preferowani będą Oferenci, którzy mają podpisaną umowę z NFZ,

  c)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  e)      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

   

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty świadczące tylko i wyłącznie działalność usługowo-handlową wymienioną w tabeli:

  Wykaz specjalności niekonkurencyjnych, które mogą wziąć udział w postępowaniu

  L.p.

  Działalność usługowo-handlowa

  1.

  Zaopatrzenie optyczne

  2.

  Paramedyczne, kosmetyczne

  3.

  Zaopatrzenie rehabilitacyjne

  4.

  Zaopatrzenie laryngologiczne

   

  a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

  b)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  c)       Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Wynajmującego w SIWZ.

  1. Dla zadań wymienionych w rozdziale II SIWZ od nr 1 do 9 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 6,00 zł netto/m2
  2. Dla zadania nr 10 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 11,00 zł netto/godzina
  3. Dla zadań wymienionych w rozdziale II SIWZ od nr 11 do 17 Wynajmujący określa minimalną stawkę czynszu na 7,00 zł netto/m2
  4. Do wszystkich zadań oprócz zadania 10 Wynajmujący doliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości 37,00 zł netto za energię elektryczną, ogrzewanie, c.o., c.c.w., ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie, itp.)
  5. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia.
  6. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym: forma pisemna lub telefoniczna.

  Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  Pani Grażyna Pućko – oględziny pomieszczeń – tel. 89 537 32 75, poniedziałek-wtorek od 9:00-12:00

  Pan Piotr Marchut – sprawy formalne – tel. 89 537 32 41, poniedziałek-piątek od 9:00-14:00

   

  1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, Sekretariat pokój nr 205 do dnia 20.03.2017r. godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
  2. Data ogłoszenia: 7.03.2017r.

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa godzinowa
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa medyczna m2
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa usługowo-handlowa m2
  6. Załącznik nr 2 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
    udostępnił Piotr Marchut dnia 2017-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Najem pomieszczenia użytkowego i dodatkowej powierzchni na cele usługowe

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZENIA  UŻYTKOWEGO I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

   

  1.    INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokalu  użytkowego oraz dodatkowej powierzchni 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.              Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni  

  ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  2.1. Przedmiotem przetargu jest odrębne pomieszczenie oraz niezaadaptowana powierzchnia 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonanie adaptacji na cele usługowe zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  2.2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Lokal usługowy-  parter

  11,4m2

  Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 

  2.

  Dodatkowa powierzchnia  przyległa do w/w lokalu usługowego - parter

  15,8 m2

  Powierzchnia holu przeznaczona do adaptacji w celu powiększenia istniejącego lokalu i prowadzenia działalności gastronomicznej. 

   Rzut wynajmowanych powierzchni stanowi zał. nr 1 do Ogłoszenia.

  2.3. Pomieszczenie lokalu usługowego wyposażone jest  w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  2.4. Wynajmujący dopuszcza adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do wynajmującego z uwzględnieniem poniższych uwag:

  - opracowanie projektu technologicznego na wykonanie adaptacji  przekazanego do najmu pomieszczenia lokalu usługowego i dodatkowej powierzchni 15,8 m2 pod działalność gastronomiczną z niezbędnymi uzgodnieniami z Wynajmującym;

  - uzyskanie uzgodnienia i zgody na prowadzenie działalności gospodarczej z Sanepidu i przekazanie uzgodnionego projektu Wynajmującemu do zaakceptowania ;

  - wykonanie na własny koszt i we własnym  zakresie prac remontowych i adaptacyjnych w celu dostosowanie pomieszczenia  do wymagań sanitarnych, higienicznych i technicznych oraz do własnych potrzeb ( po akceptacji projektu przez Wynajmującego ).

  - oddzielenie powierzchni przekazanej do najmu od holu komunikacyjnego poprzez postawienie  ścianki z lekkiej  przeszklonej zabudowy ;

  - rozdzielenie istniejącej w hallu instalacji elektrycznej od zaadoptowanej  dodatkowej powierzchni 15,8 m2;

  - przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany holu na ścianę wskazaną przez Wynajmującego;

  - montaż siatek ochronnych przed owadami na stolarce okiennej o ile taki wymóg będzie narzucał projekt;

  - zapewnienie wentylacji powstałych po adaptacji pomieszczeń zgodnie z opracowanym  projektem technicznym.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 :

     - lokal  użytkowy na  6,00 zł netto,

    - powierzchnia dodatkowa 5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczenia  użytkowego i dodatkowej powierzchni  w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe  z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną „

  4.2. Termin:   13.01.2017r.   godz. 8:00 .

  4.3. Miejsce: Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  6.3.  wysokość proponowanych  stawek czynszu netto  za m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanym  pomieszczeniu ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu

          do  wynajmującego .

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.            Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i   oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  8.    OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu 13.01.2017r   o godzinie 9:00 . 

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  -  Ceny ofert.

  9.       ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw, zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 

  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.   Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg. faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczenia i dodatkowej powierzchni  można dokonywać w dni robocze w godz. 11001300 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Dorotą Kordala  tel.  691025538.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu  4.01.2017r .

   


  Lista załączników
  1. Zał. nr 1
  2. Zał. nr 2( Wzór oferty)
  3. Zał. nr 3 (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2017-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Najem pomieszczenia użytkowego i dodatkowej powierzchni na cele usługowe

                                                      OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZENIA  UŻYTKOWEGO I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokalu  użytkowego oraz dodatkowej powierzchni 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.  Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni  

  ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu jest odrębne pomieszczenie oraz niezaadaptowana powierzchnia 15,8 m2 w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonanie adaptacji na cele usługowe zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Lokal usługowy-  parter

  11,4m2

  Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 

  2.

  Dodatkowa powierzchnia  przyległa do w/w lokalu usługowego - parter

  15,8 m2

  Powierzchnia holu przeznaczona do adaptacji w celu powiększenia istniejącego lokalu i prowadzenia działalności gastronomicznej. 

   Rzut wynajmowanych powierzchni stanowi zał. nr 1 do Ogłoszenia.

  1.3. Pomieszczenie lokalu usługowego wyposażone jest  w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  1.4. Wynajmujący dopuszcza adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do wynajmującego z uwzględnieniem poniższych uwag:

  - opracowanie projektu technologicznego na wykonanie adaptacji  przekazanego do najmu pomieszczenia lokalu usługowego i dodatkowej powierzchni 15,8 m2 pod działalność gastronomiczną z niezbędnymi uzgodnieniami z Wynajmującym;

  - uzyskanie uzgodnienia i zgody na prowadzenie działalności gospodarczej z Sanepidu i przekazanie uzgodnionego projektu Wynajmującemu do zaakceptowania ;

  - wykonanie na własny koszt i we własnym  zakresie prac remontowych i adaptacyjnych w celu dostosowanie pomieszczenia  do wymagań sanitarnych, higienicznych i technicznych oraz do własnych potrzeb ( po akceptacji projektu przez Wynajmującego ).

  - oddzielenie powierzchni przekazanej do najmu od holu komunikacyjnego poprzez postawienie  ścianki z lekkiej  przeszklonej zabudowy ;

  - rozdzielenie istniejącej w hallu instalacji elektrycznej od zaadoptowanej  dodatkowej powierzchni 15,8 m2;

  - przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany holu na ścianę wskazaną przez Wynajmującego;

  - montaż siatek ochronnych przed owadami na stolarce okiennej o ile taki wymóg będzie narzucał projekt;

  - zapewnienie wentylacji powstałych po adaptacji pomieszczeń zgodnie z opracowanym  projektem technicznym.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 :

     - lokal  użytkowy na  6,00 zł netto,

    - powierzchnia dodatkowa 5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczenia  użytkowego i dodatkowej powierzchni  w celu powiększenia  przyległego  lokalu  poprzez dokonania adaptacji na cele usługowe  z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną„.

  4.2. Termin:   30.11.2016r.   godz. 10:00 .

  4.3. Miejsce: Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  6.3.  wysokość proponowanych  stawek czynszu netto  za m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanym  pomieszczeniu ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu

          do  wynajmującego .

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.     Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i   oświadczenia.

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  8.  OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu 30.11.2016r   o godzinie 10: 30 . 

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  -  Ceny ofert.

  9.       ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw, zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 

  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg. faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczenia i dodatkowej powierzchni  można dokonywać w dni robocze w godz. 11001300 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Dorotą Kordala  tel.  691025538.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu  4.11.2016r .


  Lista załączników
  1. Zał, nr 1
  2. Zał. nr 2. Wzór oferty
  3. Zał. nr 3 (projekt umowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa terenu z przeznaczeniem do prowadzenia płatnego parkingu

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA DZIERŻAWĘ  TERENU

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na dzierżawę terenu  z przeznaczeniem  do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu  na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r.  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni).

  2.PRZEDMIOT PRZETARGU :

  Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu  o łącznej powierzchni  1883,00 m2 położonego na nieruchomości  przy  ul. Dworcowej 28 w Olsztynie. Zaznaczonej  na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z przeznaczeniem do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Zobowiązanie się do wykonania we własnym zakresie i  na własny koszt  prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy ( zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

  Zakończenie prac związanych z przystosowaniem nawierzchni oraz wykonaniem nowych miejsc postojowych należy wykonać w terminie  max. 4 m-cy od  daty podpisania umowy.

  3.2. Wykonywanie  działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  w okresie  min.  12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty ( udokumentowane oświadczeniem) .

  3.3. Zaoferowanie  co najmniej minimalnej  stawki  czynszu dzierżawnego  i  określonej  procentowo miesięcznej opłaty  z zysku .

  Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  2,00 zł netto i miesięczną  opłatę z zysku uzyskanego z  przez dzierżawcę  z tytułu prowadzenia  parkingu w wysokości min.10 %.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na dzierżawę terenu pod parking „.

  4.2. Termin:   19.06.2015r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28 ( sekretariat pok. nr 205)

  5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni.

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z KRS wystawionymi nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

  b)  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  przez min. 12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty.

  6.3.  Wysokość proponowanej stawki czynszu netto za m 2   i określonej  procentowo miesięcznej opłaty z zysku (nie niższych niż minimalne stawki określona przez  wynajmującego) .

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług parkingu  .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  zobowiązaniu  do wykonaniu prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy

  we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa   regresu do  wynajmującego.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty.

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA JEST CENA:

  7.1.   Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  Punkty będą przyznawane według następujących zasad :

  -  stawki czynszu za 1 m2 powierzchni   - waga 70%

                         oferowana minimalna stawka

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium,

                      stawka ocenianej  oferty

  -  % z uzyskanego zysku z tytułu  prowadzenia  parkingi – waga 30 % .

                     oferowana minimalna wielkość

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium

                             wielkość  ocenianej  oferty

  7.2. Zamawiający dokona wyboru oferty  uzyskującej najwyższą ilość punktów .

  8. OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( sekretariat) w dniu   19.06.2015r o godzinie  0930        

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  cenie ofert.

  9. ODRZUCENIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień

   1 02.  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji  wynosi 3000,00 zł.

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11. WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU

  Oględzin  terenu  można dokonywać w dni robocze w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu w sekretariacie z Panią inż. Dorotą Kordala   -    tel. 691-02-55-38 

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   29.05.2015r.

  załączniki :

  -  Plan sytuacyjny

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. zal. nr 3 Projekt umowy
  2. zał. 2 Formularz ofertowy
  3. zał. nr 1 PLAN SYTUACYJNY
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2.PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu jest  odrębne pomieszczenie zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone jest  następujące  pomieszczenie:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokoje nr 112/ I piętro

   

  19 ,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną . Wynajem  godzinowy pomiędzy 1500 - 2000  w dni: poniedziałek, środa , piątek

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217)

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej  2 godź.  w  określonym dniu tygodnia.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  czynszu na 10,50  zł netto/ 1godz. wynajmu. 

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej”,

  4.2. Termin:  8.04.2015r , godz. 9.00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  6.3.  Wysokość proponowanej stawki czynszu  netto za godz. wynajmu  wraz z podaniem ilości proponowanych dni  i ilości godzin użytkowania w  tygodniu ( min.  1 dzień i 2 godz. użytkowania w tygodniu)

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7.Kryterium  wyboru oferenta  stanowi cena stawki za godzinę wynajmu pomieszczenia.

   Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę  wynajmu

  8.         OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( sekretariat) w dniu  8.04.2014r o godzinie 930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  dniach, godzinach i  cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do łącznej  ceny ofertowej   doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.3. Stawka bazowa za godzinę wynajmu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.4.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.6. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.     WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  11.1.     Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   27.03.2015r.

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. zał. nr1
  2. zał. nr2
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzeniu płatnego parkingu

            OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  NA DZIERŻAWĘ  TERENU

                             W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1.       INFORMACJE OGÓLNE:

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na dzierżawę terenu  z przeznaczeniem  do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu  na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r.  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  2.1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu  o łącznej powierzchni  1883,00 m2 położony na nieruchomości  przy  ul. Dworcowej 28 w Olsztynie. Zaznaczonej  na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z przeznaczeniem do prowadzenia na nim działalności polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu płatnego parkingu. 

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Zobowiązanie się do wykonania we własnym zakresie i  na własny koszt  prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy ( zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

  3.2. Wykonywanie  działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  w okresie  min.  12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty ( udokumentowane oświadczeniem) .

  3.3. Zaoferowanie  co najmniej minimalnej  stawki  czynszu dzierżawnego  i  określonej  procentowo miesięcznej opłaty  z zysku .

  Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  2,00 zł netto i miesięczną  opłatę z zysku uzyskanego z  przez dzierżawcę  z tytułu prowadzenia  parkingi  w wysokości min.10 %.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik  nr2 do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na dzierżawę terenu pod parking „.

  4.2. Termin:   29.01.2015r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z KRS wystawionymi nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

  b)  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu  przez min. 12 m-cy poprzedzających datę złożenia oferty.

  6.3.  Wysokość proponowanej stawki czynszu netto za m 2   i określonej  procentowo miesięcznej opłaty z zysku.

  (nie niższych niż minimalne stawki określona przez  wynajmującego) .

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług parkingu  .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  zobowiązanie do wykonaniu prac określonych w § 7 ust.2 i 3 projektu umowy

           we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa   regresu do  wynajmującego.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty.

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7.       Kryterium  wyboru oferenta jest cena.

  7.1.   Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  Punkty będą przyznawane według następujących zasad :

  -  stawki czynszu za 1 m2 powierzchni   - waga 70%

                         oferowana minimalna stawka

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium,

                      stawka ocenianej  oferty

  -  % z uzyskanego zysku z tytułu  prowadzenia  parkingi – waga 30 % .

                     oferowana minimalna wielkość

  Ocena  =   -------------------------------------        x 100  x procentowe znaczenie tego kryterium

                             wielkość  ocenianej  oferty

  7.2. Zamawiający dokona wyboru oferty  uzyskującej najwyższą ilość punktów .

  8.    OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( sekretariat) w dniu   29.01.2015r o godzinie  09:30.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień

   1 02.  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.    Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji  wynosi 3000,00 zł.

  10.4.Umowa najmu będzie zawarta na okres 5 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin  terenu  można dokonywać w dni robocze w godz. 9:0012:00 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   8.01.2015r.

  załączniki :

  -  Plan sytuacyjny

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. zał. nr 1(Projekt sytuacyjny)
  2. zał. nr3 (Umowa dzierżawy)
  3. zał.nr 2( Formularz ofertowy)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2015-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  2. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  2.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  2. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój  nr 15 / parter

  22,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną  - medycyna sportowa 

  2.

  Pokoje nr 111/ I piętro

   

  10 ,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną . Wynajem  godzinowy pomiędzy: 1600 - 2000  w dni robocze

  2.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  2.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217.

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  czynszu:

       a) pomieszczenie nr 1  - 5,00 zł netto za m2 / miesięcznie;

       b) pomieszczenie nr 2 -  10,50  zł netto/ 1godz. wynajmu. 

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej”,

  4.2. Termin:  25.07.2014r , godz. 9:00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   oraz wysokość proponowanej stawki czynszu:

   a) netto  za  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego)  w przypadku oferty dotyczącej lokalu nr1;

  b) netto za godz. wynajmu  wraz z podaniem ilości proponowanych dni  i ilości godzin użytkowania w miesiącu.( min.  1 dzień i 2 godz. użytkowania w tygodniu)

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest:

  a)      cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni  pomieszczenie nr 1,

  b)      cena stawki za godzinę wynajmu pomieszczenia nr 2.

   Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę  wynajmu

  8.         OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu  25.07.2014r    o godzinie 9:30.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  W przypadku pomieszczenia nr 1 do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni.

  10.2. Do łącznej  ceny ofertowej , niezależnie od pomieszczenia,  doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.3. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni i za godzinę wynajmu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.4.Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  określona w pkt.10.1.  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów.

  10.5.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.6. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.     WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  11.1.Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   11.07.2014r.

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój  nr 16 / parter

  13,80

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podst. umowy z NFZ -rehabilitacja pediatryczna  

  2.

  Pokoje nr 111/ I piętro

   

  10 ,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną. Wynajem  godzinowy pomiędzy: 1600 - 1900  w dni robocze

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217.

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  czynszu:

       a) pomieszczenie nr 1  - 5,00 zł netto za m2 / miesięcznie;

       b) pomieszczenie nr 2 -  10,50  zł netto/ 1godz. wynajmu. 

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej,

  4.2. Termin:  12.06.2014r , godz. 9.00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  c) umowę z NFZ ( dot. lokalu nr 1) .

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   oraz wysokość proponowanej stawki czynszu:

   a) netto  za  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego)  w przypadku oferty dotyczącej lokalu nr1;

  b) netto za godz. wynajmu  wraz z podaniem ilości proponowanych dni  i ilości godzin użytkowania w miesiącu.( min.  1 dzień i 2 godz. użytkowania w tygodniu)

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest:

  a)      cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni  pomieszczenie nr 1,

  b)      cena stawki za godzinę wynajmu pomieszczenia nr 2.

   Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę  wynajmu

  8.         OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu                              12.06.2014r o godzinie 9:30.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1.  W przypadku pomieszczenia nr 1 do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni.

  10.2. Do łącznej  ceny ofertowej , niezależnie od pomieszczenia,  doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.3. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni i za godzinę wynajmu podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.4.Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  określona w pkt.10.1.  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów.

  10.5.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.6. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  1. Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   30.05.2014r.

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa ( projekt)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na   działalność  usługowo –handlową i garażowanie pojazdu samochodowego  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Wnęka korytarzowa / Ip.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  2.

  Wnęka korytarzowa /II p.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  3.

  Wnęka korytarzowa /parter

  2,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  4.

  Pomieszczenie garażowe

  16,50

  Parkowanie samochodu  osobowego

  1.3. Pomieszczenia    wyposażone  są w instalację  elektryczną

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Złożenie pisemnej oferty na co najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.2 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych „.

  4.2. Termin:   04.06.2014r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b)  koncesją   ( gdy dotyczy).

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanych pomieszczeniach ze wskazaniem charakteru prowadzonej działalności ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  7. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  8.      OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu   04.06.2014r o godzinie  0930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie,  utrzymanie czystości części wspólnych, i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   11 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.         Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.5.Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9:0012:00 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panią Grażyną  Pućko   tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   23.05.2014r..

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa( projekt)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na  świadczenia zdrowotne  i działalność  usługowo –handlową  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój nr 228/ II piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną - kardiologia

  2.

   Pokój nr22 /parter

  43,20

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  handlową ( zaopatrzenie medyczne)

  3.

  Pokoje  nr 015,016 / piwnica

  45,40

  Pomieszczenia  magazynowe

  4

  Wnęka korytarzowa / Ip.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  5.

  Wnęka korytarzowa /II p.

  13,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność usługowo -handlową( paramedyczną, kosmetyczną)

  6.

  Pomieszczenie garażowe

  16,50

  Parkowanie samochodu  osobowego

  1.3. Pomieszczenia  1 i 2 wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną .  Pozostałe pomieszczenia wyposażone są w instalację  elektryczną

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Złożenie pisemnej oferty na co najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.2 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  6,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych „.

  4.2. Termin:   18.04.2014r., godz. 09:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b)  koncesją   ( gdy dotyczy).

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanych pomieszczeniach ze wskazaniem charakteru prowadzonej działalności ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  1. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  1. 8.                 OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 ( pokój nr 15) w dniu   18.04.2014r o godzinie  0930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  1. 9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.         Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.5.Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  1. 11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panem Jerzym Rządkiewiczem  tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   04.04.2014r..

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy

   


  Lista załączników
  1. Formularz ofertowy
  2. Umowa najmu( projekt)
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

  W załączeniu publikujemy treść protokołu z przeprowadzonego postępowania .


  Lista załączników
  1. Protokół z postępowania
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ograniczony na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne:

  W załączeniu publikujemy treść protokołu z przeprowadzonego postępowania.


  Lista załączników
  1. Protokól z postępowania
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  Olsztyn, dnia 12 marca 2014r

  Wynajmujący  zmienia treść § 11 ust.2 umowy najmu następująco:

  Było:

  "Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

  Jest:

   "Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnych powodów z zachowaniem 6 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego".

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  Olsztyn, dnia 12 marca 2014r

  Uprzejmie informuję, że do Wynajmującego wpłynęły zapytania dotyczące warunków postępowania w ogłoszonym przetargu ograniczonym w sprawie najmu pomieszczeń zlokalizowanych w Przychodni przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie. Przychodnia Specjalistyczna udzieliła następujących odpowiedzi:

  Pytanie 1:

  Zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany § 11 ust. 1 umowy poprzez dodanie zapisu „jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od powiadomienia Najemcy na piśmie”. Z ewentualną możliwością skrócenia tego okresu za porozumieniem stron.

  Odpowiedź 1:

  Wynajmujący informuje, że nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy najmu we wskazanym zakresie.

   Pytanie 2:

  Zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany § 11 ust. 2 umowy poprzez zmianę okresu wypowiedzenia na 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  Odpowiedź 2:

  Wynajmujący nie wyraża zgody na to, by wypowiedzenie wynosiło 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Informuje jednak, że częściowo przychylił się do zaproponowanych zmian i zmodyfikował brzmienie § 11 ust. 2 umowy wydłużając okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 6 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

   Pytanie 3:

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jakie konkretnie zdarzenia ma na względzie wynajmujący w § 11 ust. 1 projektu, w którym mowa jest o „zmianie przeznaczenia przedmiotu umowy bądź o innych przyczynach niezależnych od Wynajmującego po zaistnieniu których dalsze kontynuowanie umowy będzie niemożliwe”, a także jaki termin ma na względzie Wynajmujący mając prawo do „rozwiązania umowy w terminie uzasadnionym koniecznością wdrożenia ww. zmian”. Nadmieniam, że ww. postanowienia cechuje bardzo wysoki poziom ogólności. W takim stanie rzeczy potencjalni najemcy pozostaną, mimo zawarcia umowy na czas oznaczony, co do trwałości stosunku najmu. Wnoszę także wobec powyższego, z tzw. ostrożności o usunięcie ww. postanowień.

  Odpowiedź 3:

  Wynajmujący oświadcza, że nie wyraża zgody na usunięcie z umowy w § 11 ust. 1. Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie nie jest bowiem właścicielem nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28, a jedynie jej użytkownikiem. Tym samym, nie ma żadnego wpływu na ewentualne działania, które mogą zostać podjęte odnośnie przedmiotowego budynku przez właściciela nieruchomości – Gminę Olsztyn. W związku z tym, Przychodnia Specjalistyczna nie może być związana wyłącznie terminem wypowiedzenia określonym w § 11 ust. 2 umowy najmu. Przedmiotowa nieruchomość może bowiem zmienić swoje przeznaczenie w okresie krótszym bądź dłuższym niż przewidziany w ww. paragrafie umowy. Przychodnia, dzięki ww. zapisowi będzie zatem mogła z odpowiednim (jak najdłuższym) wyprzedzeniem powiadomić najemców o konieczności rozwiązania umowy najmu.

  Pytanie 4:

  Wnoszę o usunięcie z projektu umowy postanowień umożliwiających wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ewentualnie, wnoszę o wskazanie przyczyn, z jakich mogłoby do takiego rozwiązania dojść(„zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w przypadkach przewidzianych w umowie”). Co istotne przy tym, wnoszę o wydłużenie okresu wypowiedzenia do 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  Odpowiedź 4:

  Wynajmujący nie znajduje podstaw do usunięcia z projektu postanowień umożliwiających wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Nie widzi jednak przeszkód, by w § 11 ust. 2 wskazać jedną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy tj. „ważne powody”. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2006 roku, postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony, przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z „ważnych przyczyn” mieści się w hipotezie art. 673 § 3 (sygn. akt III CZP 92/06). Wynajmujący częściowo przychyla się także do wniosku o zmianę okresu wypowiedzenia i wydłuża go z trzech do sześciu miesięcy, jednakże ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

  W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo –handlową  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.    Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokoje nr

   129,130/ I piętro

  29,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową ( sprzęt rehabilitacyjny- laryngologiczny)

  2.

  Pokój nr

   109/ I piętro

  29,70

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową ( sprzęt rehabilitacyjny- laryngologiczny)

  3.

  Pokój nr

   143/ I piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową ( paramedyczną)

  4.

  Pokój nr12/ parter

  27,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową( optyk)

  5.

  Kiosk/ parter

  11,50

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  usługowo -handlową( gastronomia)

  6.

   Pokój nr22 /parter +

  43,20

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność  handlową (apteka)

  7.

  Pokoje  nr 015,016 / piwnica

  45,40

  Apteczne pomieszczenia  magazynowe

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną ( poza nr 5,7. ).

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.2 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  6,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg nieograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych „.

  4.2. Termin:   14.03.2014r., godz. 10:00.

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna  w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b)  koncesją  na  obrót  środkami  farmaceutycznymi  ( gdy dotyczy).

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji usług/pracy w wynajmowanych pomieszczeniach ze wskazaniem charakteru prowadzonej działalności ,

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  1. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  1. 8.                 OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu   14.03.2014r o godzinie  1030.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów,

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  1. 9.    ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszenia  o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów

  10.4.         Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

  10.5.Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  1. 11.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w poniedziałek i wtorek  w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panem Jerzym Rządkiewiczem  tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   5.03.2014r..

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. Umowa
  2. Wzór oferty
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

  NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

  1. 1.       INFORMACJE OGÓLNE

  1.1  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28  ogłasza przetarg  ograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne  określone art. 10 Ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U.z 2013r., poz.217)  na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

  1.2.  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały  nr XXXVIII Rady Miasta Olsztyna  z dn. 28 stycznia 2009r  w sprawie zasad  zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ.

  1.3.          Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem najmu pomieszczeń i powierzchni  w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeni em  nr 12 z  dn. 06.02.2014r. Dyrektora Przychodni ( do wglądu w Sekretariacie Przychodni)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU :

  1.1. Przedmiotem przetargu są odrębne pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w  Olsztynie przy ul. Dworcowej  28.

  1. 2.  Do najmu przeznaczone są następujące  pomieszczenia:

  Numer

  pomieszczenia

  Lokalizacja

  Powierzchnia 

  m 2

  Uwagi

  1.

  Pokój  nr 16 / parter

  13,80

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną  prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ  -rehabilitacja, pediatra  

  2.

  Pokoje nr

   144 i 145 / I piętro

  51,14

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -pulmonologia

  3.

  Pokoje nr 110,126,128 / I piętro

  63,69

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -alergologia

  4.

  Pokoje nr

  243,244, 245,/ II piętro

  72,51

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -  ortopedia dziecięca

  5.

  Pokoje nr 231,233,234,235,236/II piętro

  83,25

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ  -dermatologia

  6.

  Pokoje nr

  227,229/ II piętro

  36,65

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ - laryngologia

  7.

  Pokoje nr137/I piętro i

  207,207a,230/ II piętro

  43,77

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ - laryngologia

  8.

  Pokoje nr

  202/ II piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ -  stomatologia

  9.

  Pokoje nr

   225,226/ II piętro

  30,40

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ – stomatologia

  10

  Pokój nr 228/ II piętro

  14,00

  Pomieszczenie przeznaczone na działalność medyczną prowadzoną na podstawie umowy  z NFZ - kardiologia

  1.3. Pomieszczenia , wyposażone są w instalację  elektryczną, hydrauliczną i teletechniczną.

   

  1.4. Wynajmujący dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego remontu,   adaptację dostosowującą  najmowane pomieszczenia do prowadzonej   działalności, bez prawa regresu do

   wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające adaptacji.

  3. WARUNKI UCZESTNICTA W PRZETARGU:

  3.1. W przetargu  mogą uczestniczy podmioty określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej (Dz.U. z  2013r., poz.217) mający podpisaną umowę z NFZ .

  3.2. Złożenie pisemnej oferty na co na najmniej 1 pomieszczenie ( wynajmujący dopuszcza złożenie oferty na  więcej niż 1 pomieszczenie). Przez „jedno pomieszczenie” Wynajmujący rozumie wszystkie pokoje  wyspecyfikowane w poszczególnych pozycjach  powyższej tabeli.

  3.3 Wynajmujący określa  minimalną stawkę  miesięcznego czynszu  za m2 na  5,00 zł netto.

  4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)  w zamkniętej kopercie, opatrzonej  nazwą oferenta, z napisem:

  „Przetarg ograniczony  na wynajem pomieszczeń  użytkowych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   leczniczej,

  4.2. Termin:  14.03.2014r , godz. 9.00 .

  4.3. Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, sekretariat.( pok. nr 205)

  1. 5.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

  6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  6.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę  oferenta (telefon, fax),

  6.2. Podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności, potwierdzone następującymi dokumentami:

   a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

  b) potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

  c) umową z NFZ .

  6.3.  Nr lokalu  lub lokali których oferta dotyczy   wysokość proponowanej stawki czynszu netto  za

  m 2( nie niższej niż minimalna stawka określona przez  wynajmującego) ,

  6.4. Opis  sposobu organizacji  pracy w wynajmowanych pomieszczeniach .

  6.5.  Dodatkowe oświadczenie o:

        - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

        - zaakceptowaniu terminu związania ofertą,

       - przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z ogłoszenia

         i Regulaminu,

       - zaakceptowaniu wzoru umowy,

       -  wykonaniu   ewentualnej  adaptacji  lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa 

              regresu do  wynajmującego w przypadku  złożenia oferty na pomieszczenie wymagające   

              adaptacji.

  6.6. Podpis oferenta wraz z datą sporządzenia oferty,

  6.7. Pełnomocnictwo jeżeli oferent działa przez pełnomocnika.

  6.8.  Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane powyżej  informacje i  

  oświadczenia,

  1. Kryterium  wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni.

  7.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę za 1 m2 wynajmowanej  powierzchni.

  1. 8.       OTWARCIE OFERT

  8.1.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa   powołana   przez Dyrektora Przychodni.

  8.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Przychodni  przy ul. Dworcowej 28 w dniu  14.03.2014r o godzinie 930.

  8.3.Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  8.4.Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

  - Dane oferentów

  - Informacje o  pomieszczeniach na które została złożona oferta i cenie ofert.

  1. 9.       ODRZUCONIE OFERTY:

  9.1. Oferta niezgodna z  treścią ogłoszeniem o przetargu ,  zawierająca cenę niższą niż minimalna  a także złożona po terminie określonym w pkt. 4.2. podlega odrzuceniu.

  10. INFORMACJE DODATKOWE:

  10.1. Do stawki   netto dzierżawy  najemca dopłacać będzie  opłatę za eksploatację (energia elektryczna, ogrzewanie, cw,  zw, ścieki, wywóz śmieci, utrzymanie czystości części wspólnych, umieszczenie obowiązkowej informacji o podmiocie  i.t.p) w ustalonej  ,na dzień podpisania umowy,  w zryczałtowanej wysokości   35 zł. netto  za 1m2 powierzchni. Do łącznej sumy doliczony zostanie podatek VAT określony odrębnymi przepisami. 

  10.2. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień  1 kwietnia  każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

  10.3.          Ryczałtowa  stawka   opłaty eksploatacyjna  będzie  aktualizowana  na dzień  1 kwietnia każdego  roku kalendarzowego wg  faktycznie ponoszonych kosztów.

  10.4.Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci kaucję tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy. Wysokość kaucji równa jest kwocie 1 – miesięcznych należności brutto

   

  10.5. Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat .

  1. 10.      WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w  poniedziałek i czwartek w godz. 9001200 ,  po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z Panem Jerzym Rządkiewiczem  tel.  89  537 32 75.

  Przychodnia  zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Ogłoszenie   wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie BIP przychodni  i zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  w dniu   5.03.2014r.

   

   

  załączniki :

  - Wzór oferty

  - Projekt umowy


  Lista załączników
  1. UMOWA
  2. WZÓR OFERTY
    udostępnił Jacek Bieńkowski dnia 2014-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra