Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
Zamówienia podprogowe
Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Sprawozdania finansowe
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Harmonogramy pracy poradni
  Przetargi zakończone
  Charakterystyka przychodni
  Informacje ogólne
  Statut przychodni
  Ustawa o prawach pacjenta
  Struktura organizacyjna
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODNI

    Charakterystyka przychodni

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 23 czerwca 1999 r. /Uchwała Nr XIII/138/99/ działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy o działaności leczniczej,wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod nr księgi 000000015141. Osobowość prawną uzyskano z dnie 01.09.1999 r. wpisem do KRS pod nr 0000000537. Na podstawie statutu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej, głównym zdaniem SPZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez: prowadzenie działaności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacji. Podandto zadaniem przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawnie zdrowie oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania wobec osób, których stan zdrowia tego wymaga.
  Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Podstawowym źródlem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodziaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, oraz Rehabilitacja Lecznicza.

    udostępnił Marcin Karpiak dnia 2013-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra