Podmiot Leczniczy SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna serwis informacyjny
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprawozdania finansowe
PRACA
Wyjaśnienia dotyczące treści postępowań przetargowych
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Ogłoszenia
  Najmy, dzierżawy, odsprzedaż majątku trwałego
  Zamówienia podprogowe
  Zakończone postępowania bezprzetargowe
  Cennik usług komercyjnych
  Przetargi ogłoszone i informacje z otwarcia ofert
  Regulamin praktyk zawodowych i studenckich
  Harmonogramy pracy poradni
  Struktura organizacyjna
  Ustawa o prawach pacjenta
  Statut przychodni
  Informacje ogólne
  Charakterystyka przychodni
  Harmonogram pracy działu diagnostycznego
  Przetargi zakończone
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODNI

    Charakterystyka przychodni

  Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 23 czerwca 1999 r. /Uchwała Nr XIII/138/99/ działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy o działaności leczniczej,wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod nr księgi 000000015141. Osobowość prawną uzyskano z dnie 01.09.1999 r. wpisem do KRS pod nr 0000000537. Na podstawie statutu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej, głównym zdaniem SPZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez: prowadzenie działaności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacji. Podandto zadaniem przychodni jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawnie zdrowie oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania wobec osób, których stan zdrowia tego wymaga.
  Środki na działalność placówka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Podstawowym źródlem przychodów jest wykonywanie świadczeń na podstawie zawieranych umów z NFZ w rodziaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, oraz Rehabilitacja Lecznicza.

    udostępnił Marcin Karpiak dnia 2013-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra