Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-01-29 ( Imieniny: Franciszka, Konstancji)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie - Usługi pielęgniarskie

Usługi pielęgniarskie

Konkurs na udzielanie usług pielęgniarskich w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

DK/071/2/2023                                                                                                                                                                                                                   Olsztyn, 17.01.2023 r.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.
z 2021 r. poz.711)  oraz przepisów ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) z siedzibą przy ul. Dworcowej 28  10-437 Olsztyn, jako Udzielający zamówienia ogłasza konkurs na:

udzielanie usług pielęgniarskich w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie w okresie od dnia 01.02.2023 do dnia 30.09.2023  zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Szacunkowa  liczba godzin  w miesiącu objętych konkursem wynosi 130 godzin.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty wymienione w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm.), które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia jak również wykonują działalność zgodną
z jej przedmiotem, posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, wiedzę oraz doświadczenie do jej wykonywania.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena – 100%
  • Wymagania w ramach kryteriów oceny ofert, dotyczące jakości, kompleksowości, dostępności
    i ciągłości, mają charakter obligatoryjny i muszą być spełnione przez oferenta w pełnym zakresie. Spełnienie tych kryteriów oferent potwierdza dokumentami i oświadczeniami załączonymi do oferty.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane kwalifikacje zawodowe przyjmującego zamówienie, kryteria oceny ofert zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej: przychodniaspecjalistyczna.pl
w zakładce: BIP - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.

Oferty, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu, należy składać w sekretariacie Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, ul. Dworcowa 28 pok. nr 206, w terminie do 23.01.2023 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem nazwa i adres Oferenta z dopiskiem odpowiednio: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług pielęgniarskich”.

Datą złożenia oferty jest data i godzina wpływu oferty do Udzielającego zamówienie.

Termin otwarcia ofert : 23.01.2023 godz. 10:10

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Przychodni po dokonaniu oceny ofert.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-17 13:30przez:
Opublikowano:2023-01-17 12:16przez: Renata Prusak
Zmodyfikowano:2023-01-23 12:16przez: Renata Prusak
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
Odwiedziny:97

Rejestr zmian

  • [2023-01-23 12:16:23]Renata Prusakogłoszenie o wyniku
  • [2023-01-17 13:27:03]Renata Prusakogłoszenie o konkursie

Banery/Logo